درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختمانFM

1396/11/7
11:23
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختمانFM
  امیرحسین ستوده بیدختی - کارشناس ارشد مدیریت ساخت،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
    احسان اثنی عشری - استادیارموسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار
چکیده مقاله:
امروزه مدلسازی اطلاعات ساختمان ) BIM ( بهعنوان یکی از ابزارهای نوین در طراحی و ساخت ساختمانها بکار گرفته میشود. مدلسازی اطلاعات ساختمان یک نمایش دیجیتالی از کارکترهای فیزیکی و عملکردی از ساختمان است که اشتراک دانش پروژه ساختمانی رابین ذینفعان تسهیل مینماید. درواقع این مفهوم با توصیف شرایط یک ساختمان بهصورت واقعی در طول چرخه حیات از شروع عملیات ساخت تا تخریب مبنایی قابلاعتماد برای تصمیمگیری تیم پروژه فراهم میآورد. با گسترش این فناوری و اضافه شدن بعدهای جدید، استفاده از آن در فاز بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها موردتوجه قرارگرفته است. اما سوال اصلی این است که اطلاعات ذخیرهشده در نرمافزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان برای فازتعمیر و نگهداری در مدلهای فعلی کافی است یا نیاز بهاضافه شدن یک بعد جدید با در نظر گرفتن مسایل و تیوریهای بهرهبرداری و نگهداری از ساختمانها موجود دارد. پایاننامه پیش رو با استفاده از تکنیکهای مطالعه کتابخانهای، مشاهده ومصاحبه اطلاعات لازم را جهت پاسخ دادن به سوالات فوق جمعآوری کرده و نظرات متخصصین فعال درزمینهی تعمیر و نگهداری ساختمانها را مورد تحلیل قرارگرفته است، بر این اساس فاکتورهای جمعآوریشده در مطالعه کتابخانهای ومصاحبه با متخصصین به همراه چکلیستهای اخذشده در ساختمانهای مختلف جهت یک پاچه سازی و استانداردسازی یک پایگاه داده اطلاعات تعمیر و نگهداری مورداستفاده قرار گرفت. سپس امکان اضافه نمودن این فاکتورها در نرمافزار رویت ) Revit ( بهعنوان یکی از مشهورترین و پراستفادهترین نرمافزارهای موجود در حوزه BIM موردبررسی قرارگرفته و در فاکتورهایی که این نرمافزار قابلیت ورود دارند یا نرمافزار برای پشتیبانی از فاز تعمیر و نگهداری فاقد آنها است شناسایی شده است که یافته های این تحقیق نشان میدهد فاکتور های گرافیکی مورد نیاز در مدل اطلاعات ساختمان قابل شناسایی و استفاده بوده و فاکتور های توصیفی دارای کاستی و نیازمند توسعه به صورت برنامه نویسی است.
مدلسازی اطلاعات ساختمان، تعمیر و نگهداری ساختمان، مدیریت امکانات، BIM

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ

1396/11/7
07:27
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه 
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮس، ﻣﺎ را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزدارد. ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از وﻗﺎﯾﻊ دوران ﮐﻮدﮐﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻟﻰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷــﯿﻢ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻮاره دو اﻧﺘﺨﺎب در ﭘﯿﺶِ رو دارﯾﻢ: 
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺳﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺮاﺳﯿﻢ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺎرى ﻫﻤﻮاره اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴــﺖ وﺟﻮد دارد. ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷــﺠﺎﻋﺎﻧﻪ اﺳــﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، روش ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ وﺟﻮد دارد:
 ﻧﺘﺎﺑﺞ ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮑﻰ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎى ﺗﺮس از ﺷﮑﺴــﺖ، ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد، اﯾﻦ ﺗﺮس را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
 ﯾـﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗـﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﯿﺪ. ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ، ﺷــﯿﻮه اى ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳــﺖ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤــﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻨﺜﻰ ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻨﻰ".
 ﺑﻪ ﺳـﻨﺎرﯾﻮى ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﮑﻨﯿﺪ. در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد، ﺳــﻨﺎرﯾﻮى ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﺎً ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺑﺎﺷــﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴــﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد، اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎً آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ درﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى اﺣﺘﻤﺎﻻت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ. اﮔﺮ از ﺷﮑﺴــﺖ در ﭼﯿﺰى ﻣﻰ ﺗﺮﺳﯿﺪ، داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر

1396/11/3
05:24
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ United Airline را ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﺎﺑﻮدى ﭘﯿﺶ ﺑﺒــﺮد. ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑــﺎ ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺪه ﭘﻮل ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را داده و ﺣﺘﻰ در زﻣﺎن ﭘﺮواز، روى ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﻨﺸــﯿﻨﯿﺪ وﻟﻰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺄﻣﻮران ﭘﺮواز آﻣﺪه و ﺑﻪ زور ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷــﻮﺧﻰ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﻰ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﭗ آن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اى ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ ﭘﭙﺴــﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻰ از ﺗﻨﻔﺮ در ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ دو ﺷــﺮﮐﺖ آﻏﺎز و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ ﺷــﻮد. در دﻧﯿﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﺑﺰرگ، اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﺳــﺎل ﺷــﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻰ ﻓﮑﺮى ﻫﺎﯾﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﺴــﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷــﺪه اﻧﺪ، ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺸﻮﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت، ﺑﺎزار و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى ﺿﺮر ﮐﺮدن، ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮى وارد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﭙﺴﻰ
داﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟
ﭘﭙﺴﻰ در راﺳــﺘﺎى ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر در ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻦ" ﮐﻠﯿﭙﻰ ﺑﺎ ﺑﺎزى ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺸــﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﺳﺎﺧﺖ. در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺸﻬﻮر در ﺑﯿﻦ ﺳــﯿﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻠﯿﺲ در ﺣﺎل اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ  و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد در ﺣﺮﮐﺘﻰ ﺟﺴــﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده، ﯾﮏ ﻗﻮﻃﻰ ﻧﻮﺷــﺎﺑﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ. ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻮﺷــﺎﺑﻪ را از او ﻣﻰ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻧﻮﺷــﯿﺪﻧﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻰ زﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺷــﺎﯾﺪ در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﻣﺸﮑﻠﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ از ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن و زﻧﺎن ﻣﺤﺠﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، واﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻮﺳــﻮم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ارزش دارد" ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷــﺘﻨﺪ ﭘﭙﺴــﻰ ﺑﺎ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ، ارزش اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﻰ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ آن را ﺳــﻄﺤﻰ ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺣﺪى ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دراز ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﻰ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﮐﺮد؟
ﭘﭙﺴــﻰ در ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺧــﻮد ﺧﯿﻠﻰ ﻣﺤﺘﺎط ﻋﻤﻞ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷــﺮوع ﺷــﺪ، در ﮐﻤﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ، ﭘﺨﺶ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاى ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻃﻰ روزﻫﺎى ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸــﺖ، وﻟﻰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻫﻨﻮز در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮژه ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻣﺠﺎزى اﺳﺖ.
ﭼﻪ درﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت واﻗﻊ ﮔﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ. در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﭙﺴﻰ ﻧﻪ آن ﻣﺪل ﻣﻌﺮوف، اﻫﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻮع ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)

ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﮐﺎرﻫﺎى راﺑﻄﻪ اى

1396/10/29
07:48
امیرحسین ستوده بیدختی
ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﮐﺎرﻫﺎى راﺑﻄﻪ اى" ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدى اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧــﻮد را درك ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬارى: اﻓﺮادى ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑُﻌﺪ ﻗﻮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ، از داﺷــﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻟــﺬت ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ. آﻧﻬــﺎ در ﻣﺬاﮐــﺮه و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻋﺎﻟﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ داﻧﺶ و اﯾﺪه ﻫﺎﯾﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدى: آن اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ، اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺸــﺖ ﺻﺤﻨﻪ" اﻧﺪ. آﻧﻬــﺎ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﻧﮕﯿﺰه ﻫــﺎى دﯾﮕــﺮان را ﺑﺨﻮﺑﻰ ﺣﺲ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻀﺎدﻫﺎى ﻋﺎﻃﻔﻰ، ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ.
 ﺧﻼﻗﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ: اﻓﺮادى ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑُﻌﺪ ﻗﻮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ، در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس، ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻗﺪام، اﺳﺘﺎدﻧﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ راﺑﻄﻪ اى ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﺗﻔﺎوت دارد. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮد اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ راﺑﻄﻪ اى، از راه دور اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ.

 رﻫﺒﺮى ﺗﯿﻢ: اﻓﺮادى ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻰ رﺳﻨﺪ. اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑُﻌﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ ﯾــﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد. اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ و ﻧﻘﺸﻰ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﯾﻔﺎ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻰ رﺳــﻨﺪ. اﻣﺎ رﻫﺒﺮان ﺗﯿﻢ از ﻃﺮﯾــﻖ ﮐﺎر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﻫــﺪاف، ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ.
ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺎرى ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ و ﺗﯿﻤﺘــﺎن از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﻤﮕــﻰ راﺿﻰ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑــﻮد و از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ- و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷــﻤﺎ از ﺑﻬﺮه ورى ﺑﺎﻻﺗﺮ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﻓﺮاد در ﮐﺎرﻫﺎ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1396/10/26
12:20
امیرحسین ستوده بیدختی
ﭼﺮا اﻃﻼﻋــﺎت اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ؟ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﺪرت اﺳــﺖ"، اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﻠــﺐ و روح ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘــﺮوژه ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. اﻃﻼﻋــﺎت در ﻗﺎﻟﺐ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻫــﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و ﺧﯿﻠﻰ ﭼﯿﺰﻫﺎى دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت، در ﭼﻪ ﺳــﻄﺤﻰ و از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷــﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮى ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزد. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪى ﺑــﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳــﺖ؛ اﻣﺎ ﭼــﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ اﺳــﺖ و ﺑﺮاى ﭼﻪ ﮐﺴﻰ؟ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾــﺪ ﮐﻠﻰ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ: اﯾﻦ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿــﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐــﺪام ﭘﺮوژه ﻫــﺎ در ﺧﻄﺮﻧﺪ، ﮐﺪام ﭘــﺮوژه ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺿﺮورى اﺳﺖ. در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدى، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، و ﻫﻤﮑﺎرى.

 ﺑﻮدﺟـﻪ: اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﻰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺷــﺎﻣﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﻨﺎﺑـﻊ: ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺑــﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫــﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎى ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ. داﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ، و ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺑﺎر ﮐﺎرى و ﻇﺮﻓﯿﺖ، اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑــﻊ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫــﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺳﺎزد.
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ: اﻣــﺮوزه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴــﮏ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ آﻧﻬــﺎ را ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻞ رﯾﺴــﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن، اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺳﺮﯾﻊ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 ﻫﻤـﮑﺎرى: ﻫﻤﮑﺎرى، ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﮔﺴــﺘﺮده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﻫــﺎى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻫﻤــﮑﺎرى و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺆﺛﺮ، از ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﺰارﻫﺎى در دﺳــﺘﺮس، ﺑﺮاى ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از اﻋﻀﺎى ﺗﯿــﻢ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ، ﺣﻞ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗــﺮ، و ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ.

از اﻫﺪاف و دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺧﻮد، اﻧﺮژى ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

1396/10/22
08:42
امیرحسین ستوده بیدختی
آﯾــﺎ ﺑﺮاى دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در زﻧﺪﮔﻰ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، اﻧﮕﯿﺰه دارﯾﺪ؟ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را وادار ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰى را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﺎً آﻧﺮا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﻤﻰ رﺳﻨﺪ، و آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﯾﮑﻰ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮى دﺳــﺖ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻏﻠﺐ، ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ، ﻧﯿﺮوﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑــﻪ ﺣﺮﮐﺖ وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ- ﻣﺤﺮك دروﻧﻰ ﻣﺎﺳــﺖ ﺑﺮاى دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﮑــﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ آﻣﺎده اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰى را ﺗــﺮك ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻰ داﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ ﺷــﻤﺎ، ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وا ﻣﻰ دارد.

ﺑﺎ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص، ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ و رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ، ﯾﮏ اﺑﺰار ﺿﺮورى اﺳﺖ ﺑﺮاى:
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ.

ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى

1396/10/19
08:13
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻫﺎى درس، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾــﺰى را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣــﻰ ﮐﺮدم، ﻫﯿﭽــﮕﺎه آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺪﻓــﻢ اﯾﺠــﺎد درآﻣﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ از درآﻣﺪى ﮐﻪ داﻧﺸــﮕﺎه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ درس ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣــﻰ داد، ﻧﺒﻮدم. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧــﻮدآﮔﺎه ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒــﻮدم. ﯾﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ روش را ﺑﺎ روش ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎرآﯾﻰ آن ﭘﻰ ﺑﺮده و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ. آﯾــﺎ روش ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﺑﻪ ﻏﯿــﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﻢ ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﻰ ﺑﻬﺘــﺮى دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﺜﻼً در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺎره ﮐﺮدن، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده؟  آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽــﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻣﻞ و اﺳــﻄﺮﻻب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد، رﺳﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ روش ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮى، ﻣﺜﻞ ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷــﺮوع ﺧﺎﮐﺒﺮدارى، ﺷــﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻂ را ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ، اﮔﺮ ﺷــﯿﺮ آﻣﺪ ﺧﺎﮐﺒﺮدارى را ﺷــﺮوع ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺧﻂ آﻣﺪ ﺑﻪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮى ﻣﻮﮐﻮل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد، آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻞ ﭘــﺮوژه ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰ ﺑﻮد؟؟ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎرى را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارم. اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾــﺰى در اﻧــﺪازه ﺣﺘﻰ ﺣﺮف ﻣﻔﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴــﺖ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻟﺘﺮ اﺳﺖ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺗﺤﻘﯿﺮ روش ﻫﺎى دﯾﮕﺮ، داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد در ﮐﻼس ﻫــﺎ درس ﻣﻰ دﻫﯿﻢ، ﺣﻖ ﺟﻠﻮه دﻫﯿﻢ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ. 
ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ در زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد و اﺷــﺮف اﻓﻐﺎن در ﭘﺸــﺖ دروازه ﻫﺎى اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﺷــﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺎره روى آورده ﺑﻮد! ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و داﺳــﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻟﻄﺎﯾﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾــﮏ روش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺠﯿﺪ از روﺷــﻰ ﮐﻪ ﻧﺎن آور اﺳــﺖ ﯾﮏ ﺟﻠــﻮه آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷــﺪ. اﻣﺎ ﻣﮕﺮ آﻟﻤــﺎن ﻧﺎزى ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ و ﻣﺘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺸﺪ؟ ﻣﮕﺮ ارﺗﺸﻰ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻰ ﺑﻮد، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن روس ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻧﺸﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻫــﻢ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ دﺧﯿــﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻗﯿﻘــﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﻰ ام اﺳﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ.ﻣﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در اﯾﺮان، ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐــﻪ ادﻋﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾــﺰى آﻧﺎن ﮔﻮش ﻓﻠﮏ را ﮐﺮ ﮐﺮده اﺳــﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻰ ﯾﮏ ﭘﺮوژه  32ﺳــﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾﺰى، ﭘــﺮوژه اى را ﺑﺎ  700درﺻﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳــﺎﻧﯿﺪه اﻧــﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﺧﺒﺎرﺷــﺎن اﻧﻌــﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، داﺳــﺘﺎن ﻫــﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳــﺖ ﻧﻪ آن اﻧﺒﻮه ﺷﮑﺴــﺖ ﻫﺎ. ﻫﺎﻟﯿــﻮود ﻧﯿﺰ از داﺳــﺘﺎن ﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﺷــﺶ ﻣﻰ آﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را آﻧﭽﻨﺎن آﮔﺮاﻧﺪﯾﺴــﻤﺎن ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه در ﻣﻐــﺰ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﺮ، اﻣﺎ در روح ﺧﻮد ﻣﺤﺸــﻮن ﻣﻰ ﮔــﺮدد. رزﻧﺎﻧﺲ اﯾﻦ دروغ ﭘــﺮدازى ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺻﺎﺑــﺖ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻘﯿﺮ، آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺴــﺆﻟﯿﻦ را ﺗﺤــﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐــﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾــﺰى ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﻘﺪس ﻧﮕﺎه ﮐﺮده، ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﻰ را ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ اﮔﺮ ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪﺷــﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮك ﮔﺮوﯾﺪه اﻧــﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈــﺎرات از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى را ﺑﺎﯾــﺪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮد. اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺆال ﮐﻨﯿــﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺸــﺪ، ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﺳﺆال ﺣﻘﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﻰ ﻧﺪارد. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﺮﺳــﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﭙﺮﺳــﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸــﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ادﻋــﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﻰ آﻧﻬﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺸــﺎن ﺑﻪ ﻧﺸــﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺘﻢ ﺷــﺪ، اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷــﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ. اﻣﯿــﺪوارم ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﻢ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐــﻪ ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ. ﺷــﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اى از ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠــﺎم ﻣــﻰ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻰ رﺳــﯿﺪ،  و ﺑــﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤــﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻰ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اى دﯾﮕﺮ ﻣﻰ رﺳﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺣﺘﻤــﺎﻻت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ، ﮐﺎر ﺑﻪ درازاﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸــﯿﺪ. ﭘﺲ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ، و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸــﮑﻠﻰ ﺑﺮﺧــﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ، آﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﻪ ﭼﻪ دردى ﻣﻰ ﺧﻮرد؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾــﺰى را اﮔﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓــﮏ ﮐﻨﯿﻢ، ﯾﻌﻨﻰ ارزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى را در ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرى ﮐﻪ ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ، آﻧﮕﺎه ﺑﺮاﯾﺶ دو ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺸﺨﺺ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 ﯾﮑﻰ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺠﺎد 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﺮدد،
  و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻰ ﺗﻮان 
ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻣــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺧﻮب اﺳــﺖ، ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪس اﺳــﺖ، ﻧﻪ ﺑــﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ روش ﻫــﺎ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﻨﯿﻢ، ادﻋﺎ ﮐﻨﯿــﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ و ﮐﺎﺳــﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷــﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ، ﻧــﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟــﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣــﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻓﻌﻞ ﺣﺴــﻨﻪ اى اﺳــﺖ، ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درس ﺧﻮاﻧﺪن،  ﺧﻮب اﺳــﺖ. اﻣﺎ ﮐﺴﻰ ادﻋﺎ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻌﺮﻓﺖ، درس ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ راه ﻫﺎ ﻋﺒﺚ و ﺑﻰ ﻓﺎﯾﺪه. ﺗﻼش ﮐﺮدن ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﺴﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ آرزوﻫﺎ رﺳــﯿﺪ، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدن اﺳــﺖ. اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎل  1400ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد، اول ﯾﺎ آﺧﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ، و از ﺳﺎزﻧﺪه زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻘﺪر ﺳﺎزد.

ﺧﺮﮔﻮش و ﻻك ﭘﺸﺖ

1396/10/14
06:47
امیرحسین ستوده بیدختی
روزى ﯾﮏ ﺧﺮﮔﻮش و ﯾﮏ ﻻك ﭘﺸــﺖ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺳــﺮﯾﻌﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺤــﺚ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﻬــﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺤــﺚ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺧﺮﮔــﻮش ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺷــﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﺑــﻪ راه اﻓﺘﺎد. او ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﻣــﻰ دوﯾﺪ و وﻗﺘﻰ ﮐﻪ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻻك ﭘﺸــﺖ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳــﺖ، ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ زﯾﺮ ﺳــﺎﯾﻪ درﺧﺘﻰ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ. ﺧﺮﮔﻮش زﯾﺮ درﺧﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﯿﻠﻰ زود ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ.
ﻻك ﭘﺸــﺖ ﺑﻪ آراﻣﻰ از او ﺳــﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﯿﻠﻰ زود ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪ. در ﭘﯿﺮوزى ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺤﺜﻰ ﻧﺒﻮد.
ﺧﺮﮔﻮش ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﻰ داﺳﺘﺎن: آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ، داﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ. اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ اداﻣﻪ دارد.
ﺧﺮﮔﻮش ﮐﻪ از ﺑﺎﺧﺘﻦ در ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﮐﻤﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد. او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻐﺮور، ﺑﻰ دﻗﺖ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎر ﺑﻮده اﺳــﺖ. اﮔﺮ او ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزى ﺑﻪ ﻻك ﭘﺸﺖ ﻧﺪﻫﺪ، ﻫﯿﭻ راﻫﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻻك ﭘﺸﺖ او را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻻك ﭘﺸﺖ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اى دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﮐﺮد. ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺑﺎر، ﺧﺮﮔﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺴــﯿﺮ، از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن، را ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ دوﯾﺪ. او ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﻰ داﺳـﺘﺎن: ﺳﺮﯾﻊ و اﺳــﺘﻮار، ﺑﺮ آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺧﻮب اﺳﺖ آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن، اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺎر ﻻك ﭘﺸﺖ ﮐﻤﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪ ﻫﯿﭻ راﻫﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺮﮔﻮش را در ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آن ﻣﺸــﺨﺺ اﺳﺖ، ﺷﮑﺴــﺖ دﻫﺪ. او ﮐﻤﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺳــﭙﺲ ﺧﺮﮔﻮش را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اى دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﮐﺮد، اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮى ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺧﺮﮔﻮش ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻻك ﭘﺸﺖ و ﺧﺮﮔﻮش، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ. ﺧﺮﮔﻮش در راﺳﺘﺎى ﺗﻌﻬﺪى ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻣﻰ دوﯾﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ وﺳﯿﻊ رﺳﯿﺪ. ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن، ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮف ﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد. ﺧﺮﮔﻮش آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ؛ ﺑﻪ درون رودﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ؛ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎ ﮐﺮد؛ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ داد و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﻰ داﺳـﺘﺎن: اول، ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزى را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. ﻻك ﭘﺸﺖ و ﺧﺮﮔﻮش ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻰ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﻤﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ دو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺧــﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮا ﺷــﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬــﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺧﺮ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﯿﻢ، آﻧﺮا اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎر، ﺧﺮﮔﻮش ﻻك ﭘﺸﺖ را ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد. آﻧﺠﺎ ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ، ﺧﺮﮔﻮش را روى ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﻨﺎ ﮐﺮد. در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺠﺪداً ﺧﺮﮔﻮش ﻻك ﭘﺸــﺖ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ. ﻫﻢ ﺧﺮﮔﻮش و ﻫﻢ ﻻك ﭘﺸﺖ، اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا داﺷﺘﻨﺪ، ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﻰ داﺳﺘﺎن: ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻗﻮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآوردن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺎدل را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ. زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﮐﺎرى ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، دﯾﮕﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮﺑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻰ اﺳﺎﺳــﺎً درﺑﺎره رﻫﺒﺮى واﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﻮرى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺑﻂ دارد، ﺑﻪ رﻫﺒﺮى دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
و داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ رﺳﺪ.

اﺧﺘﺼﺎص دادن ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﭘﺮوژه (Branding)

1396/10/12
07:03
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى، ﺷــﮑﻠﻰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺨﺼﯿــﺺ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﭘﺮوژه، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐــﺮدن ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺑﺎ ﭘﺮوژه اﺳــﺖ. اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺎرى اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﺼﯿــﺺ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ اﻣﯿﺪوار اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ را از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن و ﺣﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.
 ﻫــﺪف از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾــﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﺣﺴﺎﺳــﻰ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
 آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺷــﺎﯾﺪ ﮐﻞ اﻓﺮاد ﺷــﺮﮐﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ؟
 آﯾــﺎ ﻧﯿــﺎزى ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷــﯿﻮه اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد؟
 آﯾﺎ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
اﯾﻨﻬﺎ اﻧﻮاع ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاى ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ، ﺷــﻬﺮت ﺗﺠﺎرى ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺷــﻬﺮت، ﻣﻨﻔﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ، ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻓﺮاد اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺑﺪ اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸــﯿﺪ و اﺣﺴﺎﺳﻰ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد در دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎﯾــﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺷــﻬﺮت ﺗﺠﺎرى ﭘــﺮوژه ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺷــﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاى ﭘﺮوژه، اﻧﺘﺸــﺎر دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟــﺐ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳــﺎﻧﺪن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎى ﭘــﺮوژه، و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام و اﺧﺮاج ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟

1396/10/8
01:45
امیرحسین ستوده بیدختی
Dean Karrel، ﻣﺮﺑﻰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﻰ، ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻮر ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش، و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ، دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه داﺷــﺘﻢ ﮐﻪ داﺳــﺘﺎن ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اى در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻰ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده - ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻰ و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ. دﯾﮕﺮى ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺘﻰ را ﮐﻪ  18ﺳﺎل ﺑﺮاى آن ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮده، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ" ﺗﺮك ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺧﺮاﺟﻰ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮش در روزﻫﺎى آﺧﺮ ﺣﻀﻮر وى در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش، ﺑﻪ ﺳﺮدى ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ، ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺸﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ: آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه؟".

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻰ ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى در ﻣﺪﯾﺮان، در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام و اﺧﺮاج، ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﻢ، ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎرى را دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎى ﮐﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده، اﻣﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﺮدى ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻌﻔﻰ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى، واﻗﻌﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ. ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮى آن، آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﮑﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ: ﺑﺎ ﻋﺮض ﭘﻮزش، ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺎﯾﻰ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ"، ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ، ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدى اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﺪ، ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ، از او ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ اى ﺑﮑﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﻰ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺧُ ﺐ، ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺻﻼح ﮐﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮى در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺎرت ﺿﺮورى رﻫﺒﺮى، آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ."
ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
www.linkedin.com/pulse/should-managers-required-take-courses-hiring-firing-yes-dean-karrel?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-10-Unknown&midToken=AQGvlH-Gr1ikXQ&fromEmail=fromEmail&ut=3wLPIn53l9BTU1

اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎه

1396/10/7
07:49
امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺎدﺷــﺎﻫﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳــﺖ ﮐﻨﺪن ﺳﯿﺒﻰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮى ﺗﯿﺰ، اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد. وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﻧﺎﻻن ﻃﺒﯿﺒﺎن را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﯿﺪ، وزﯾﺮش ﮔﻔﺖ: ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻰ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.".
ﭘﺎدﺷــﺎه از ﺷــﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﺎراﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ: در ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﻰ اﺳﺖ؟" و دﺳﺘﻮر داد وزﯾﺮ را زﻧﺪاﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮاى ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ رﻓﺖ و آﻧﺠﺎ آﻧﻘﺪر از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ دور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ اى وﺣﺸﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ. آﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ درﺧﺘﻰ ﺑﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ رﺳﻢ ﻋﺠﯿﺒﻰ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ، او را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ. در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳــﺨﻦ وزﯾﺮ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ، دﺳﺘﻮر آزادى او را داد. وﻗﺘﻰ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه رﺳﯿﺪ، ﺷﺎه ﮔﻔﺖ: درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻰ، ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺘﻢ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺘﻰ داﺷﺖ وﻟﻰ اﯾﻦ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ، ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺟﺰ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اى داﺷﺘﻪ؟".

وزﯾﺮ در ﭘﺎﺳــﺦ ﭘﺎدﺷــﺎه ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﭘﺎﺳﺦ داد: ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم و اﮔﺮ آﻧﺮوز در زﻧﺪان ﻧﺒﻮدم، ﺣﺎﻻ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم.".

اﯾﮑﺎش از اﻟﻄﺎف ﭘﻨﻬﺎن ﺣﻖ ﺳﺮ در ﻣﻰ آوردﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎس ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد)

ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﮕﯿﺰش اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﮏ ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ (McClelland)

1396/10/3
05:27
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷــﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﮔﺰ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻤﻰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، ﺿﺮورى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻰ دﻫﺪ، آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، و ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.
در اواﯾــﻞ دﻫــﻪ  1940آﺑﺮاﻫــﺎم ﻣﺎزﻟﻮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻫــﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﺳﺎﺳــﻰ اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ را، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮐﺮد:


 ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
 ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﻰ
ﭘﺲ از آن، در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،1960دﯾﻮﯾﺪ ﻣﮏ ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺳــﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰش را ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد، ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﮐﺮد. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ او، اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﻰ، آﻣﻮﺧﺘﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﮏ ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﯾﺎ ﺳــﻦ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ داراى ﺳــﻪ ﻣﺤﺮك اﻧﮕﯿﺰﺷــﻰ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﻰ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺮك اﻧﮕﯿﺰﺷﻰ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺮك اﻧﮕﯿﺰﺷــﻰ ﻏﺎﻟﺐ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
ﻣﺤﺮك ﻫﺎى اﻧﮕﯿﺰﺷﻰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
 واﺑﺴﺘﮕﻰ
 ﻗﺪرت
اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك اﻧﮕﯿﺰﺷﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮد، داراى وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﯾــﻪ ﻣﮏ ﮐﻠﯿﻠﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷــﻰ ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾــﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف
 اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﻗﺪرداﻧﻰ از اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ

ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

1396/10/3
01:39
امیرحسین ستوده بیدختی
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻧﻘﺪر ﮐﺎر ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن داﺷــﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻗﻌﺎت دﯾﮕﺮان ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎرى ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ، ﻣﺄﯾﻮس ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﻰ ﺑﺸــﻮﯾﺪ. ﻓﺸﺎر، ﺑﺨﺸﻰ از زﻧﺪﮔــﻰ ﮐﺎرى روزﻣﺮه ﻣﺎﺳــﺖ. ﺗﻮﻣﺎس ﮐﺎرﻻﯾﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﻓﺸﺎرى ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻟﻤﺎﺳﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰ آﯾﺪ". ﻓﺸــﺎر، ﺑﻪ اﻧﺪازه اى ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژى اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎر را ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮدﺗــﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ، ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه، وﻗﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺪارﯾﺪ، ﻓﺸﺎر را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺸــﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺳﺘﺮس و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻣﺸﮑﻼت روﺣﻰ، ﺟﺴﻤﻰ، اﺣﺴﺎﺳﻰ و رﻓﺘﺎرى ﺑﺸﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ آن، ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺿﺮورى اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺸﻰ ﻣﺜﺒﺖ و از روى اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ، و اﮔﺮ ﺑﺮ روى راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷــﻤﺎ و ﺗﯿﻤﺘﺎن ﺑﻪ ﺳــﺎدﮔﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺮا ﭘﺸﺖ ﺳــﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه

1396/10/1
09:14
امیرحسین ستوده بیدختی

تاخیر در پروژه ها به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیرقابل انکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا با حدود بیش از ۵۰درصد افزایش زمان مواجه می شوند. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود. بررسی علل تاخیر در پروژه های ساخت و اندیشیدن تدابیری در جهت کاهش آنها مسئله ای جدی است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

از طرف دیگر در بسیاری از پروژه ها تسریع در بهره برداری پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و تاخیر در اتمام آن خسارات سنگینی به اهداف پروژه وارد می کند.

عوامل رایج در تاخیرات پروژه ها را می توان به دو دسته عوامل غیرقابل کنترل (غیرقابل برنامه ریزی) و قابل کنترل (قابل برنامه ریزی) (عوامل فنی) دسته بندی کرد و طبیعی است که شناخت عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در کشورهای مختلف بسته به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و… بعضی از دلایل تاخیرات از وزن و بروز بیشتر برخوردارند ولی خارج از این دسته بندی نمی باشند.

اکنون به بررسی هر کدام از این دلایل می پردازیم"

الف) عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی )

-عوامل طبیعی

حوادث قهریه (همچون سیل و زلزله )

آب و هوای نامناسب

صعب العبور بودن راه دسترسی به محل پروژه

آلاینده های محیطی

مشکلات زمین شناسی پیش بینی نشده

-عوامل سیاسی و اقتصادی

مسائل سیاسی

اعتصابات کارگری

مشکلات در صنعت یا اقتصاد کشور

تغییرات نظام بانکی و تضامین یا قوانین مربوطه

مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی

عدم وجود منابع قرضه مناسب

کمبود مصالح اصلی مانند سیمان و آرماتور در کشور

تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح

-عوامل اجتماعی و حقوقی

مشکلات اجتماعی

عدم انطباق ضوابط و آیین نامه ها با شرایط روز

معارضین (حقیقی و حقوقی)

تردد افراد و وسایل نقلیه از محل پروژه

ب) عوامل قابل کنترل (عوامل فنی): به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شود.

عوامل داخلی

-عوامل مرتبط با برآوردهای نیروی انسانی و زمان

عدم تناسب نفرساعت برآورد شده با مجموعه فعالیت های تخصیص داده شده به آنها

تخصیص ناکافی نیروی انسانی برای فعالیت ها

عدم تطابق کیفیت نیروی کار با آنچه در برآوردها پیش بینی شده

عدم بررسی میزان حجم کاری برای نفرات کلیدی بخش های مهندسی

-عوامل مرتبط با نارسایی سیستم های اطلاع رسانی بخش های مهندسی

میزان و کیفیت اطلاع رسانی از جانب مدیرپروژه و بخش کنترل پروژه به تیم های مهندسی

میزان آشنایی و اشراف کارشناسان به فرآیند تولید مدارک و انتقال اطلاعات به بخش ها

نحوه ارتباطات موثر بین مهندسان پروژه با بخش های مهندسی

رعایت و توجه به توالی تولید مدارک و انجام فعالیت ها

-عوامل مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

نحوه و مکانیزم توزیع نیروی انسانی در مقاطع زمانی مختلف پروژه ها

کمبود پرسنل متخصص در بخش های مهندسی

توان شرکت در جذب و حفظ نیروهای فعال و باتجربه

سیستم پرداخت پاداش در پروژه ها

سیستم تعیین حقوق و مزایا و سایر امکانات دیگر

-عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلی

تغییر در نفرات کلیدی پروژه

میزان دوباره کاری ها(Rework) توسط پرسنل بخش ها به دلایلی چون عدم دقت کارشناسان سایر بخش ها

عدم تناسب مسئولیت ها و توانایی های افراد با موقعیت های شغلی واگذار شده به آنان

استفاده از نیروهای کم سابقه در موقعیت های حساس پروژه

آشنایی کم کارشناسان یا بی دقتی آنان نسبت به تولید مدارک و انتقال اطلاعات به عوامل دخیل در پروژه

عدم وجود روحیه اقتصادی و احساس وظیفه در پرسنل

عدم هماهنگی کافی بین پرسنل ستادی و عمالیاتی

-عوامل مرتبط با مدیریت شرکت

عملکرد و تصمیم گیری مدیران پروژه و مدیران بخش ها در راستای اقدامت پشگیرانه

میزان ارائه خط مشی مناسب و پیوسته به بخش های مهندسی و کنترل پروژه از جانب بخش ها

تغییر مکرر مدیر کارگاه

عدم استفاده از روش اجرا و کنترل پروژه مناسب

-عوامل خارجی

عوامل مرتبط با کارفرمایان

تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات

تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع

کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی

تغییر شرایط کارگاهی از جانب کارفرما

تاخیر در تامین مصالح و ماشین آلات مورد تعهد

تاخیر در آزادسازی و رفع معارض

عدم حضور نماینده

عدم توجه به نظرات کارشناسی مشاور

تاخیردرپرداخت پیش پرداخت

-عوامل مرتبط با مشاوران

تاخیر در ابلاغ نقشه ها

تغییرات مکرر نقشه ها

تاخیر در تایید صورتجلسات

تاخیر در تایید صورت وضعیت ها

عدم تایید به موقع پرداخت حق و حقوق پیمانکار

عدم وجود مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب و واقعی نبودن پیش بینی احجام پروژه

غیر فنی بودن دستگاه نظارت

تاخیر در ابلاغ دستور کارها

-عوامل مرتبط با سازندگان


دعاوی موجه و غیرموجه در پروژه های عمرانی

1396/10/1
09:12
امیرحسین ستوده بیدختی

"ادعا" غالباً واژه‌ی ناخوشایندی برای کارفرمایان در صنعت ساخت به‌نظر می‌رسد. البته درک علّت آن ساده است؛ زیرا غالباً در نتیجه‌ی افزایش بودجه‌ی اولیه ایجاد می‌گردد. دو دسته ادعا وجود دارد: موجه و غیرموجه. ادعای موجه مطابق با شرایط قرارداد و قانون عرفی یا مدنی بیان می‌شود. ادعای غیرموجه با شرایط قرارداد مطابقت ندارد یا نمی‌تواند معیارهای یک ادعای معتبر را در قوانین عرفی برآورده کند.

بیشتر فرم‌های قراردادی، صریحاً پیمانکار را برای دریافت جبران ضرر و زیان به دلیل قصور در موضوعات مُصَرَح در قرارداد که در کنترل مستقیم کارفرما است یا مسئولیتش با وی است، محق می‌دانند. از این‌رو، مشکلی با دعاوی موجه وجود ندارد. از سوی دیگر، دعاوی غیرموجه، یا آن دسته از دعاوی که در طول پروژه یا حتی در طی مناقصه به‌وجود آمده است، ممکن است باعث مشکلات بزرگی در صنعت ساخت شوند و در طرف مقابل، این تصور پدید می‌آید که پیمان‌کار بدین‌وسیله قصد ناسازگاری دارد. احتمالاً دسته‌بندی دعاوی غیرموجه به‌ عنوان کلاهبرداری مورد پذیرش عمومی نیست و صنعت ساخت، شاید تنها جایی باشد که به‌صورت طبیعی در آن چنین رفتارهایی قابل تحمل است.

بی‌تردید موقعیت‌هایی پیش می‌آید که کارفرما به‌خاطر شرایطی که تقریباً و نه کاملاً، خارج از کنترل وی یا دستگاه نظارت بوده است، خود را مجبور به پرداخت مبلغ قابل توجهی می‌بیند. برای مثال طراحی مجدد فونداسیون به‌خاطر شرایط غیرقابل انتظار زمین که مطالعات عادی قادر به کشف آن نبوده است. JCT و دیگر فرم‌های استاندارد قرارداد با این مبنا پیش می‌رود که احتمال بروز دعاوی در طول پروژه، وجود دارد. در چنین مواقعی مواد قرارداد به همراه ضمایم قرارداد، تخصیص ریسک بین طرفین قرارداد را تعیین می‌نماید.

در واقع، دعاوی هزینه و زمان در قرارداد، جنبه‌ای از هر پروژه‌ی ساخت هستند. معمولاً پرسش‌های ذیل در هر دعوی مدنظر قرار گرفته می‌شود:

· ادعا برای چه مبلغی است؟

· چه کسی مسئول پرداخت آن است؟

· چرا باید مبلغ مورد ادعا پرداخت شود؟

دعاوی، ساده اتفاق می‌افتد؛ گرچه اثبات آن آسان نیست و از این حیث، در حمایت از کارفرما عمل می‌کند، چراکه اثبات دعوی بر عهده‌ی پیمانکار است و کارفرما تنها ملزم به رسیدگی به دعاوی‌ای است که مستند به مفاد صریح یا ضمنی قرارداد یا نظام‌های حقوقی است. وقتی که قرار است یک دعوی، مطابق با فرآیندهای موجود در قرارداد اقامه شود، پیمان‌کار باید نشان دهد که از مکانیزم اجرایی قرارداد در این خصوص، پیروی کرده است. ضرر پیمان‌کار ضرورتاً به معنی استحقاق وی در دریافت هر نوع غرامتی از سوی کارفرما نیست و پیمان‌کار باید ثابت کند که ضرر وی ناشی از عملکرد یا تقصیر مستقیم کارفرما یا نمایندگان قانونی وی بوده است و یا این‌که برخی مفاد صریح قرارداد، وی را مستحق پرداخت می‌نماید. دعاوی مطالبه‌ی تمدید زمان برای اجرای کار، به معنای جبران مالی نیست و به هریک از آن‌ها باید جداگانه پرداخته شود.


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات