درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 80 درﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎى ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻮى ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﻰ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

80 درﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎى ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻮى ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﻰ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ

1397/10/8
11:11
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴﯿﺎرى از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮات ﺧــﻮب، ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺮﻓــﻪ اى در آﯾﻨﺪه اﺳــﺖ. اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ!
ﺗﺎم ﮐﻮرﻟﻰ، ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﻣﺎﻟﻰ، در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪادى از اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﻰ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎى ﺧﻮدﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺑﺎﺷــﯿﺪ.( او در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻣﻌﺪل ﮐﻞ ﺑﺎﻻﯾﻰ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
در واﻗــﻊ، ﻓﻘــﻂ  21درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ A داﺷــﺘﻪ اﻧﺪ. 41 درﺻــﺪ ﻣﻌــﺪل ﮐﻞ B و  29درﺻﺪ، ﻣﻌﺪل ﮐﻞ C ﺑﻪ دﺳــﺖ آورده اﻧﺪ.
اﮔــﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻘــﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ را ﺑﺪاﻧﯿــﺪ،  59درﺻﺪ از ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎى ﺧﻮدﺳــﺎﺧﺘﻪ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 41 درﺻﺪ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ- و اﯾﻦ، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺷﻤﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻮرﻟﻰ ﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴــﺪ: "... ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﻰ، آﺳــﺎن ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻧﻤﻰ آﯾﺪ. ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﻮاﻧﻊ، ﻣﺸﮑﻼت، ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪارى، ﺳﺮﺳــﺨﺘﻰ ذﻫﻨﻰ و ﺳﺮﺳــﺨﺘﻰ ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ. ... اﮔﺮ اﻣﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳــﺖ ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﺑــﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.".
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺳﺮﺳـﺨﺘﻰ ذﻫﻨﻰ، ﭘﺎﯾﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دراز ﻣﺪت اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ:
 در ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻟﺬت ﻫﺎ، ﻋﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻏﻠﺒــﻪ ﺑــﺮ ﺗﺮس، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آﻧﭽــﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻋﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ، ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﺮﺳــﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﻨﺪ؛ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدى ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد دارد.
 در ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ، ﻋﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻓﻘﻂ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﻧﺪ، ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺳﺮﺳــﺨﺘﻰ ذﻫﻨﻰ ﻧﯿﺎز دارد، ﭘﺲ ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ، 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك دﯾﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻟﻰ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴــﺖ. ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درس ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺑﻪ آﻧﭽــﻪ ﮐﻪ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸــﯿﺪ، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ 
ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ" واﻗﻌﺎً ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ، ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﺪ ﻧﯿﺴــﺖ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﻰ" ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و در تمامی طول عمر میتوان آن را افزایش داد.

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 80 درﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎى ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻮى ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﻰ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - 80 درﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎى ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻮى ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﻰ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic