درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب آبان 1396

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد

1396/08/28
09:29
امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸــﺎر، اﻓﺮاد را ﺑﺮﻣﻰ اﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸــﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮﺳــﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎل  1908ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد. رواﻧﺸﻨﺎﺳــﺎن، راﺑﺮت ﯾﺮﮐــﺲ (Robert Yerkes) و ﺟﺎن دادﺳــﻮن (John Dodson) درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﺸــﺎر از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رود، ﺗﺄﺛﯿﺮى ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﻓﺸــﺎر، اﺑﺘﺪا ﺑــﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ ﺧﻔﯿﻒ و اﻧﺪﮐﻰ ﺗﻨــﺰل در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻓﺮد دﭼﺎر اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴــﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻓﺸــﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﺪت زﯾﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺧﻂ ﺑﺮوز ﻓﺮﺳــﻮدﮔﻰ ﺷــﻐﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از آن ﺑﺪﺗﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﺟﺴــﻤﻰ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﻰ و ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻰ، ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎرى ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮى ﺑﺸﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﻓﺸــﺎر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن آن، ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﮐﻨﺘــﺮل، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴــﺮدى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳــﺖ ﻧﺪﻫﺪ و اﺳﺘﺮس، ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﻰ دارد، اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ.

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

1396/08/27
19:41
امیرحسین ستوده بیدختی
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: تهران
برگزاری همایش‌های علمی نقش غیرقابل‌انکاری در راستای اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه، فعالان صنعت و دانشجویان دارد. درواقع این همایش‌ها فرصتی برای هم‌اندیشی و بحث میان کلیه افراد صاحب‌نظر درزمینه محورهای مطرح‌شده در کنفرانس را فراهم می‌آورد. با توجه به نوپا بودن رشته های مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت در ایران، لزوم برگزاری کنفرانس‌های معتبر ازلحاظ علمی که ضمن متشکل نمودن فارغ‌التحصیلان این رشته، امکان آشنا شدن دست‌اندرکاران با عناوین به‌روز را فراهم آورد احساس گردید. در این راستا دبیرخانه کنفرانس‌های ملی مدیریت ساخت و پروژه در سال 1392 تشکیل‌شده و دوره اول این سری از کنفرانس‌ها در بهمن 1393 در شهر گرمسار و در محل موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی برگزار شد. دوره دوم این کنفرانس در سطحی گسترده‌تر در شهر تهران و در محل اداره راه استان برگزار شد که از مجموع 180 مقاله که به دبیرخانه ارسال‌ شد، حدود 50 مقاله پس از مرور توسط دو داور برای ارائه شفاهی و تعداد 50 مقاله هم برای ارائه به‌صورت پوستر انتخاب شدند. کلیه مقالات پذیرفته‌شده در سایت سیویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و قابل‌دسترس می‌باشند. در سال 1395 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه » با افزایش چشمگیر کیفی و کمی هم ازلحاظ علمی و هم اجرایی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار گردید. در این کنفرانس ضمن استفاده از اساتید مطرح خارج از کشور، تعداد هشت کارگاه تخصصی توسط اساتید داخلی برگزار گردید که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. در کنفرانس سوم که با مشارکت شهرداری منطقه 7 تهران و کمیسیون ماده 100 تهران برگزار گردید بالغ بر 500 نفر از علاقمندان گرایشات مدیریت ساخت و مدیریت پروژه مشارکت داشتند و بیش از 300 مقاله علمی در قالب سخنرانی و پوستر ارائه شدند.
با توجه به افزایش تجربیات و توانمندی‌های دبیرخانه کنفرانس در برگزاری همایش‌های علمی، در نظر است «سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه» با افزایش چشمگیر کیفی و کمی هم ازلحاظ علمی و هم اجرایی برگزار گردد که با همکاری  و موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی میسر خواهد شد. بر این اساس سومین کنفرانس در مقیاس بین‌المللی برگزارشده که با عنوان «اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ساخت و پروژه» شناخته خواهد شد. با توجه به افزایش تجربیات و توانمندی‌های دبیرخانه کنفرانس و گروه پژوهشی مدیریت ساخت و همچنین همکاری انجمن بتن ایران در برگزاری همایش‌های علمی، در نظر است «چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه» با ارتقاء کیفیت علمی از طریق دعوت گسترده از پژوهشگران سراسر کشور و استفاده از دانش و تجربه اساتید و خبرگان صنعت ساخت در تهران برگزار گردد. این کنفرانس که کلیه موضوعات مرتبط با مدیریت ساخت و پروژه را پوشش می دهد بهترین فرصت برای کسب دانش نوین، شبکه سازی و آشنای با دستاوردهای صنعت ساخت کشور می باشد. وجه تمایز این کنفرانس با سایر کنفرانس‌های که عموماً با اهداف تجاری برگزار می‌گردد دقت بالا در داوری مقالات و تمرکز بر وجهه علمی کنفرانس می‌باشد. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و خبرگان صنعت دعوت می گردد تا با مشارکت در این کنفرانس زمینه نیل به اهداف عالی آن را فراهم آورند.
 
 
اهداف کنفرانس:
 
1. آشنایی با افق‌های جدید تحقیق و پژوهش در زمینه‌های گوناگون مدیریت ساخت و پروژه
2. تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه پیرامون توسعه و به کارگیری تکنیک‌های نوین این رشته در شرایط موجود صنعت ساخت ایران
3. جلب توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران بخش‌های مرتبط به اهمیت استفاده از تکنیک‌های مدیریت ساخت برای تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه‌ها
4. توسعه شبکه ارتباطی بین صاحب‌نظران مدیریت ساخت و پروژه و فراهم‌سازی بستر مناسب برای انتقال دانش تجربیات بین اهالی صنعت، دانشگاهیان و دانشجویان
5. برقراری ارتباطات پژوهشی با اساتید و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خارج از کشور جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک
 
 
 
محورهای کنفرانس:
1.مدیریت پروژه در صنعت ساخت
- مدیریت سبد پروژه
- برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی
- مهندسی هم‌زمانی
- مدیریت استراتژیک پروژه‌ها
- روش‌های نوین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی
- عوامل و سنجه‌های موفقیت پروژه‌ها
2.محیط‌زیست و توسعه پایدار
- توسعه پایدار
- انرژی و محیط‌زیست
- اقتصاد انرژی
- تولید انرژی‌های نو
3.ایمنی و بهداشت
- مدیریت ایمنی
- محافظت در برابر ریسک‌های ایمنی در صنعت ساخت
- آموزش ایمنی و نظارت بر ایمنی در پروژه‌ها
- سیستم‌های نوین ایمنی در محیط کارگاهی
4.مدل‌سازی اطلاعات ساختمان
- استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پروژه‌ها
- روباتیک و اتوماسیون در صنعت ساخت
- شبیه‌سازی
- روش‌های نوین بهینه‌سازی
- تحقیق در عملیات
5.منابع انسانی در پروژه
- انگیزش نیروی کار
- نقش زنان در صنعت ساخت نقش فرهنگ در صنعت ساخت
- مسائل روانشناسی فعالان صنعت ساخت
- مسائل اخلاقی در مهندسی و مدیریت پروژه‌ها
- شایستگی‌های لازم برای مدیریت پروژه‌ها
- اصول و فنون مذاکره
- هوش هیجانی
6.مستندسازی و مدیریت دانش
- مدیریت دانش
- نقش آموزش عالی در صنعت ساخت
- نوآوری در روش‌های برآورد و تخمین
- مهارت‌های موردنیاز دانشجویان مدیریت ساخت و پروژه
- شیوه‌های انتقال نتایج تحقیقات و نوآوری‌ها به اهالی صنعت
- روش‌ها و ابزارهای نوین آموزش برای رشته‌های وابسته به صنعت ساخت
7.مدیریت پیمان و قرارداد
- دعاوی
- قانون، قرارداد و مسئولیت حرفه‌ای
- حل اختلاف و میانجیگری
- اصول و فنون مذاکره
- قراردادهای پروژه‌های عظیم
- مناقصه و شرایط پیمان
- مناقصه و شرایط پیمان
- تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب پیمانکار
- مشارکت بخش خصوصی با دولت در پروژه‌های زیرساختی
8. روش نوین ساخت
- فناوری‌های پیشرفته در ساخت‌وساز
- مصالح ساختمانی هوشمند
- ترمیم و تقویت سازه‌ها
9.تکنولوژی بتن‌
- محصولات بتنی پیش‌ساخته
- فناوری نانو در بتن
- بتن با عملکرد بالا
10.مباحث مقررات ملی ساختمان
- مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان
سازمان کنفرانس
رئیس کنفرانس
آقای دکتر هرمز فامیلی
رئیس شورای سیاستگذاری
آقای دکتر محسن تدین
دبیر کنفرانس
آقای دکتر احسان اثنی عشری
دبیر هئیت رئیسه
آقای دکتر علیرضا لرک
دبیر اجرایی
آقای مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مدیر اجرایی
آقای مهندس رضا زندی دولابی
تاریخهای مهم
تاریخ برگزاری:
۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۷ بهمن ۱۳۹۶
مهلت ارسال اصل مقالات:
۱ دی ۱۳۹۶
تاریخ اعلام داوری مقالات:
۸ دی ۱۳۹۶
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
۱۰ دی ۱۳۹۶
 

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

1396/08/27
13:18
امیرحسین ستوده بیدختی
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ در ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر آن، اﮔﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺷــﺨﺼﻰ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪ اى، ﺷﻤﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ دارد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى آن اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣـﻰ: ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه، ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﺑﺮاى ﺳﻼﻣﺘﻰ اﻓﺮاد ﭘﺪﯾﺪ آورد، ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن، اﻓﺴﺮدﮔﻰ، ﻣﯿﮕﺮن، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼﻻت ﺷــﺨﺼﯿﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬــﺮه ورى، اﻓﺰاﯾﺶ 
اﺳﺘﺮس، و اﺷﮑﺎل در ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺸﻮد.
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﻰ ﻫﺮﮔﺰ از دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى ﺧﻮد راﺿﻰ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ﺳــﺮزﻧﺶ 
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ: ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﻤﺎل ﮔﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ راه ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﻰ ﻧﻤﻰ زﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺷﻬﺮت و 
رواﺑﻂ ﮐﺎرى او را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿـﺖ: ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﺎﻧﻊ رﯾﺴــﮏ ﭘﺬﯾﺮى ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﻣﺎ را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎزﻣﻰ دارد. اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺎ را ﺑﺮاى ﻧﻮآورى و ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

 رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎورﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ را ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: اﻫﺪاﻓﻰ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
 از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
 ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪداً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﯿﺪ.
 اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﻰ

1396/08/24
09:23
امیرحسین ستوده بیدختی
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎى اﯾﻤﻦ در ﺳـﻤﺖ ﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﻣدﯾﺮﯾﺘﻰ و رﯾﺎﺳـﺖ ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﻰ در ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد، آﮔﺎﻫﻰ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ  ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻮادث، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧدو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧدﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﯾﺪى از ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و رﺷد ﺑﻮده و در اﻧﻮاع ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ بر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ درا ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﻰ از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر در ﺑﻨﮕﺎه  ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺮاﺑﺮ 2/2 واﺣد ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ واﺣد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﻘﺎى اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬداﺷﺖ ﮐﺎر در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرى در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان، ارﺗﻘﺎى ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭼﻬﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺮﮐﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرى  ﻫﺎى ﮐﺎرى و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫد ﺷد. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ اﯾﻤﻨﻰ در اﺑﺘدا ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ از ﺳـﻮى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻰ ﺷـﻮد وﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﻰ، رﻏﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮى ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ از ﺳﻮى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣدﯾﺮان رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻘدﻣﻪ
در ﻫﺰاره ﺳﻮم، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺳﻮدآورى ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤدود، ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻧد ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ، روزﺑﻪ روز ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ )اﻧﺴــﺎﻧﯽ، اﻧﺮژی، ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮاد، ﺗﺠﻬﯿﺰات و...( اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋ ﻫﺎى ﯾﺎﺑد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف آن ﻫﺎ در راﺳــﺘﺎی رﺳــﯿدن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه، ﺑﻘﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را درﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻫﻨﻤــﻮن ﻣﻰ ﺷــﻮد (&Golenko-Ginzburg, Gonik, Laslo, 2003) ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن درﮔﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤــﻮل و ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺳــﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾــﮏ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾد از ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮوی در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷــﻮد. ازاﯾﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧد، اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﮐﻠﯿدی ﺷده اﺳﺖ (ﻋﻄﺎﻓﺮ, 2014). ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ PMI رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﺷــﻮد »روﯾﺪادﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﺑﺮ ﻫﺪف ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫدﮔﺬاﺷﺖ. رﯾﺴﮏ دﻻﯾﻠﯽ دــﺎردو دــﺮ ﺻـﻮرت اﺗﻔــﺎق ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮب ﻫــﺎى از آن ﺣﺎﺻﻞ خواﻫدﺷدﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﻰ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﻰ ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از وﻗﻮع ﺧﻄﺮاﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﮐﺎر و ﻫدر رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮو و ﺗﻼش  ﻫــﺎى ﺻــﺮف ﺷده در اﻧﺠــﺎم ﮐﺎر ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮏ روﯾداد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه آﺳﯿﺐ  ﻫﺎى ﺟﺴﻤﻰ و رواﻧﻰ و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷد. ﺑﺮاى ﻣﻬﺎر ﺣﻮادث ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ روش  ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺘﻘﺮار اﯾﻤﻨﻰ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوژه، ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﻮﻻت ﺳــﺮﯾﻊ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﯿــﺮد، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺗﻼش  ﻫــﺎى ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺗﻌﻬــد و ﺗﻘﺒــﻞ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧدﻣﺎت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻼش در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋ ﻫﺎى ﻣﻰ ﯾﺎﺑد ﭼﺮاﮐﻪ ﻫدف ﺑﺎﻻﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﮐﻨدﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ از اواﺳــﻂ ﻗﺮن 19 ﻣﯿﻼدى ﻇﻬــﻮر ﮐــﺮده و ﮐﺎراﯾــﻰ ﺧــﻮد را در اﺟﺮاى ﺑﻬﺘــﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳــﺎﻧده اﺳــﺖ )ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤدﺻﺎدﻗــﻰ, 1387(. ﻓﺮآﯾﻨــد ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ ﻓﺮآﯾﻨد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى رﺳــﻤﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﺴﮏ  ﻫﺎى ﯾــﮏ ﭘﺮوژه، ﻓﺮآﯾﻨد ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ روﯾﻪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫد. )ﺻﺎدﻗﻰ ﻧﯿﺎ, 1385(ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴــﮏ ﺷﺎﺧــﻪ ﺟدﯾــدى از ﻋﻠﻢ ﻣدﯾﺮﯾــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺟــﻮان ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و رﺷد ﺑﻮده و در اﻧﻮاع ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣدﯾﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳــﺘﺎﻧدارد داﻧــﺶ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه آﻣﺮﯾﮑﺎ رﯾﺴــﮏ را ﯾــﮏ اﺗﻔﺎق ﯾــﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داراى ﻋدم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻰ داﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘد ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻰ ﺑــﺮ اﻫدافﭘﺮوژه دارد رﯾﺴــﮏ ﭘــﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬدﯾدات ﺑﺮاى اﻫداف ﭘــﺮوژه و ﻫــﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاى ارﺗﻘــﺎء اﻫداف اﺳﺖ. و ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را ﻓﺮاﯾﻨدى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻌــﺎد ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴــﮏ را در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺷﺎﯾد ﺣﺬف ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد از رﯾﺴﮏ ﻫﺎ در ﭘﺮوژه و ﯾﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن آن ﺳﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫد داﺷﺖ.
 از ﯾــﮏ ﻣﻨﻈــﺮ ﻫــﻢ ﻣﻰ ﺗــﻮان ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺸــﺎﺑﻪ داد، در اﺑﺘدا ﻫﺮ دو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑــﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨــد وﻟــﻰ در ﻃــﻮل ﭘﺮوژه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃــﺮ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨد. ﻣدﯾﺮان ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ  ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋ ﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨد و ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧد ﭼﺮاﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻــﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎً در اداﻣــﻪ روﻧــد اﺟﺮای ﭘﺮوژه اﯾﻦ ﻋدم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﻤد ﻫــﺎى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻇﺒــﺮای ﺗﻤــﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺤدودﯾﺖ زﻣــﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﺼــﻮر اﺳــﺖ، اﮔــﺮ در ﭘﺮوژ ﻫﺎى ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿــﺮ در ﺣد ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧد، آﻧﮕﺎه ﺷﺎﻫد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨداز:
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﺧدﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب زﻣﺎن در ﭘﺮوژه
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرﺿﺎت در ﭘﺮوژه
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﻬﯿﻨﻪ 
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎرﻫﺎ 
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ(واﺣدى و ﻫﻤﮑﺎران، 1385)
رﯾﺴﮏ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــد دــﺮ دــﻮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎن دﯾﺪه ﺷـﻮﻧــد. اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷـﻤﺎﺗﯿﮏ دﺮ ذﯾﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷده اﺳﺖ. رﯾﺴﮏ دﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﮑﺎن ﻗـﺮار دﺎرد، دﺮ اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داده  ﻫﺎى آﻣﺎری وﺟﻮددﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷدﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺳـﻨﺠﺶ اﺣﺘﻤـﺎل و اﻧـﺪازه ﺑـﺎﻟﻘﻮه رﯾﺴﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ. ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ دﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﮑﺎن واﻗﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد. دﺮ اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻫـﯿﭻ دﺎدﻬﺎی وﺟﻮدﻧﺪاردو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
-ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑــﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓــﺖ و ﺗﻮﺳﻌــﻪ روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ، اﻣﮑﺎﻧــﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز و ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ، اﺑداع و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺟدﯾــد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘــﻪ، اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿده ﺗﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷــده اﺳــﺖ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻧﯿــﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ روش ﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﺷﻮد. از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ، ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و ﺧﺴﺎرت ﻣﻤﮑﻨﻪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣدﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه اﺳﺖ (ﺻﺎدﻗﻰ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،1384). ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار در اﻧﺘﺨــﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾــﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎر در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺴﮏ  ﻫﺎى ﭘﺮوژه اﺳﺖ، زﯾــﺮا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺴﮏ  ﻫــﺎى ﭘــﺮوژه و ﻧﺤــﻮه ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ دارد. اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ در ﯾﮏ ﻗﺮارداد را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
. ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع روز ﻋﻠﻮم ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ و درواﻗــﻊ ﯾــﮏ راﻫﮑــﺎر ﮐﺎرآﻣــد در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﭘــﺮوژه و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿــﻢ دﯾــد ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ  اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﻧﯿــﻞ ﺑﻪ اﻫداف ﭘﺮوژه اﺳــﺖ (ﺻﺎدﻗﻰ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،1384). رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه ﺟــﺰء ﻻﯾﻨﻔــﮏ ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴــﺖ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد. ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه درواﻗﻊ ﻓﺮآﯾﻨدی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، آﻧﺎﻟﯿﺰ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺖ.
 اﯾــﻦ ﻣدﯾﺮﯾــﺖ ﺷﺎﻣــﻞ ﻓﺮآﯾﻨدﻫــﺎ، اﺑﺰارﻫــﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻣدﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑــﺮای ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳــﺎزى اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﺎﯾــﺞ روﯾدادﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﺎزى اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ روﯾدادﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨد.(ﺻﺎدﻗﻰ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،1384)ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴــﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫــﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫــﺎى ﻏﯿﺮﺿــﺮوری، ﺑﻪ ﺣداﻗﻞ رﺳﺎﻧدن ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺤــدود و ﭘﯿــدا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه  ﻫﺎى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﻋﺎﻟــﻢ واﻗﻌﯿــﺖ ﻫﯿــﭻ ﭘﺮوژه ى اﺟﺮاﯾﯽ ﺑدون رﯾﺴﮏ وﺟــﻮد ﻧدارد. رﯾﺴﮏ ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨد ﻣدﯾﺮﯾﺖ، ﺣداﻗﻞ، ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﻧد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧد، اﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨد ﻧﺎدﯾده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧد. ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺎدﯾده ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎك ﮐــﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠــﻪ اﺳــﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر و زﯾــﺎن در ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﮔﺮدد و در اداﻣﻪ روﻧد ﭘﺮوژه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﺸﮑﻼت ﻋدﯾد ﻫﺎى را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨد آورداﺳﺘﺎﻧدارد PMBOK ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ ﮐﻨد
(PMI, 1384)
ﻫﺮﭼﻨــد ﻣﻘﺼــﻮد روﯾﮑــﺮد ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳــﺎزى ﭘﺮوژه ﻫﺎﺳﺖ، وﻟﻰ در ﻋﻤﻞ روﯾﮑــﺮد اﺟﺮاﮐﻨﻨدﮔــﺎن ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨــﻰ و ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺳﯿﺴﺘــﻢ اﺳــﺖ و در ﮐﻨــﺎر آن رﯾﺴﮏ  ﻫــﺎى ﭘــﺮوژه را ﮐﺎﻫــﺶ ﻣﻰ دﻫد، در ﻋﻤﻞ اﮐﺜــﺮاً ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾــﻰ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ  ﻫﺎى ﻣﺨﻔﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎى ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻤﻨﻰ در ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و روﯾﮑﺮدى ﻫﺰﯾﻨﻪ زا اﺳﺖ. Thompson & Solution, 2004(ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾــﻰ را ﻣﻰ ﺗــﻮان ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷده و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﻨد. ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻫﺎى ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﭘﺮوژه  ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ، اﻏﻠﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧد و در زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﺷده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰ رﺳﻨدﺗﺄﺧﯿــﺮ در ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﯾــﮏ ﭘدﯾدة ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎى اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘدﯾده ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺷدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺸﺎوران و اﯾﺠﺎد ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ، ﺑدﮔﻤﺎﻧﯽ، دﻋﻮاﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻰ اﻋﺘﻤﺎدى و داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻢ و ﻫــﺮاس از ﯾﮑدﯾﮕــﺮ در ﺑﯿــﻦ اﯾــﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ در اﻏﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫده ﻣﻰ ﺷﻮد. (Ahmed, Azhar, Castillo, & Kappagantula, 2002).
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ارﺷد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﻰ دﻫــد ﮐــﻪ ﺑﺎداﻧــﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﯿداﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﮐﻨﺘــﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺣداﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدن آﮔﺎﻫﻰ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫد ﺷد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺰرگ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾده و آن ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ روش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨداﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﻪ ﮐﺎرﺑــﺮد روش  ﻫﺎى اﯾﻤﻦ ﺳﺎزى در رده  ﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﻣدﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾــﻰ در ﭘﯿﺸﺒــﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد، آﮔﺎﻫﻰ ﻣدﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ  ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻮادث، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧد ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾد. (رواﻧﺸﺎدﻧﯿﺎ, 1392)  اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴــﮏ اﺳﺘﻔﺎدــﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﻧد از: اﺟﺘﻨﺎب، اﻧﺘﻘﺎل، ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ رﯾﺴﮏ، ﺑﻬﺮه ﺑــﺮدارى از رﯾﺴﮏ، ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدــﻦ دﯾﮕﺮان دــﺮ رﯾﺴﮏ، ارﺗﻘﺎء رﯾﺴﮏ، ﭘﺬﯾﺮش، ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎن ﻫﺎى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آورى اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آورى اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻣدﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷده. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤــﺖ آن ﻫــﺎ از ﺳﻮى ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈــﺮان اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ، در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻨﺠﺎﻧده ﺷده اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌــﻮﻻن، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋدم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری، از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿــﺮى ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺗﺼﺎدﻓــﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آورى داده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣــﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷده ﮐﻪ ﺳــﺆاﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑــﻪ ﺗﺤﻘﯿــﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷده، در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑــﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷده ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران و ﻣدﯾــﺮان ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ  ﻫﺎى ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣده ﺟﻤﻊ آورى و ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  اﮐﺴﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷده اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر، ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ در ﺟﻬﺎن، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻌد از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨدﮔﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬــﻢ ﺑﻬداﺷﺘــﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘــﯽ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎى ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺧﺮج ﻣﻰ ﺷﻮد و آﺳﯿﺐ  ﻫﺎى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺎﺷﻰ از آن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺣدود 4 درﺻد درآﻣد ﻫﺎى ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺮف ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﭘﺮداﺧــﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﻣدادﮔﺮان ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻓﺮاﮔﯿــﺮ ﺑــﻮدن و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺻدر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎى ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﯾﻦ ﻗﺮار دارد. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  ﻫﺎى آﻣﺎرى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﺎر وزارت ﮐــﺎر و اﻣــﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ﺣدود 35 درﺻد ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر )ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﮐــﺎر ﮐﺸــﻮر( ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫــﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ آن ﻫــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻓﻮت و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿــﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼدوﻣﯿﺖ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺷده اﺳﺖ ﺻﺎدﻗــﻰ ﻧﯿــﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،1384(. ﺧﻄﺮات ذاﺗﻰ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧــﻰ اﻏﻠــﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ  ﻫﺎى ﮐﻠﯿــدى در ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻰ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺧﻄــﺮات اﯾﻤﻨــﻰ و ﺑﻬداﺷﺖ در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دارﻧد. ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺼدوﻣﯿﺖ و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دارﻧد. در ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ وﺳــﺎز، ارزﯾﺎﺑــﻰ رﯾﺴــﮏ اﯾﻤﻨﻰ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه و ارزﯾﺎﺑــﻰ رﯾﺴﮏ  ﻫــﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات اﺳﺖ. اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨدى ﮐﺎﻓﻰ از ﺧﻄﺮات اﯾﻤﻨﻰ در ﻃــﻮل ارزﯾﺎﺑــﻰ رﯾﺴﮏ ﺑــﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨدى، و ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﯿﺎﺗﻰ اﺳﺖ (Aminbakhsh, Gunduz, & Sonmez, 2013) ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﯾﺴﮏ  ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ راﻧدﻣﺎن و ﮔﺎﻫﯽ ﻋدم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدن ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾد دارای ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﺷد، ﻓﻘدان ﭼﻨﯿــﻦ اﻣــﺮی ﺑﺎﻋــﺚ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدى اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷده اﺳــﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿدﮔﯽ و ﻋــدم دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌــﻒ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ رﯾﺴﮏ ﺷده اﺳﺖ. اردﺷﯿــﺮ و ﻫﻤﮑــﺎران، 2014( ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟدﯾدی اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ  ﻫــﺎى زﯾﺮﺳﺎﺧﺘــﻰ ﻣﻮردﻧﯿــﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸده اﺳﺖ. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ﻫــﺎى ﺳﺮﯾــﻊ ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر، ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﻰ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺿﺮوری و ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد ﺗــﺎ از اﯾــﻦ ﻃﺮﯾــﻖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫداف ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
نتیجه
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای رﺳﯿدن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻻزم اﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دارﻧد و اﻧﺠﺎم دادن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎن ﺷد را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻰ داﻧﻨد وﻟﯿﮑﻦ اﻟﺰام و ﻧﯿﺰ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻧدارﻧد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮرد و در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﮔﺮوه ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﻰ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻫــﺎى ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﻰ در ﺣد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ، آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾــﻞ اﯾﻤﻨــﯽ ﻧﯿــﺰ در ﺣــد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻢ و ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻟﺬا رﻏﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷده ﻋدم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾد ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﻋدم اﺳﺘﻔﺎده و اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷده اﺳﺖ.


ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﻃﺮف ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده از ﻣدﯾﺮﯾــﺖ اﯾﻤﻨــﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮددارﻧــد وﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﺟﺮا ﻣﻰ رﺳد ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘــﯽ ﺧــﻮد را ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻰ داﻧــد. در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﯿــﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﻃﺮف ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ﺗﺠﺮب ﻫﺎى داﺷﺘﻪ اﻧد ﮐــﻪ ﺑﺎﺑﯿــﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨد از ﺑــﺮوز آن ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻤﻬﯿداﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨد وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﻧد ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻮرد رادارﻧد و ﮔﻮﯾﺎ درس ﻋﺒﺮت ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻧﺒﻮده.ﺷﺎﯾد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ درزﻣﯿﻨﻪ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨد را ﻣﻰ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﻤﺎر آورد ﮐﻪ رﻏﺒﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﻧد ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻮدن ﺣﻮادث ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨد. در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ از دﯾدﮔﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐدام ﯾﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎى: ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ رادارﻧد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه  ﻫﺎى ﻣﻄﺮح ﺷده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻌدازآن ﺧﻮدﺷﺎن را و ﺑﻌد ﮐﺎرﮔﺮان را در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻰ داﻧﻨد ﺷﺎﯾد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨدى ازﻧﻈﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿد ﺑﺎﺷد وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ دﯾد ﺑﺎزﺗﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺷﺎﯾد در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿدا ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋدم ﻧﻈﺎرت در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ ﻋدم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋدم ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد در ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎﯾﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨــد. ﻧﮑﺘــﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣــﻞ وﺟﻮد ﺧﻸ ﻣﯿﺎن اراده و اﺟﺮای اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ. ﭼﺮاﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﻟﺰوم ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﻤﻰ آﯾد، ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻫﺎى ﻋﻤد ﻫﺎى ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺸﮑﻼت ﻋدم ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧــد وﻟــﯽ ﺑﺎزﻫــﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ﺑــﺮای آن ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﻰ آﯾــد. اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋدم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﯾﺎ ﻋدم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﻮى ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن، ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز و ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫــد ﺷــد از ﻣــﻮاردی اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻋدم رﻏﺒﺖ را از ﻃﺮف آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﺮم ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮد دارﻧد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋدم آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﯾــﺎ ﻋــدم ﻧﻈــﺎرت ﮐﺎﻓــﯽ از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑــﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻰ داﻧﻨد درﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺷﺎﯾد اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨد ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺧﻮاﻫﻨد دﯾد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮ ازﻧﻈﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮى ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺮم را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨد ﮐﻪ ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﺰرگ روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨد و ﺑﺎﯾد آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
روش های پیشنهادی
در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش  ﻫﺎى و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺮد اﻓﺮاد ذﯾﺼﻼح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾد در ﺻﻮرت ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷده از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد ﮐﻪ ﻋدم ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤده ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﮐــﻪ در ﺻﻮرت رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎ ﺣدودی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫد ﺷد اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘدای اﻣﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ  ﻫــﺎى ﺑﯿﺎن ﺷــده ﺑــﺮای ﮐﺎر، زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻤﻨﯽ و ﭼﺎرﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺨﻮاﻫد و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺧــﻮد ﻟﺤــﺎظ ﻧﻤﺎﯾــد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑــﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﯿﺰ واﺿﺢ ﺷﻮد و آن ﻫــﺎ را ﺑــﻪ ﺗﮑﺎﭘــﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات، در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد وادار ﻧﻤﺎﯾد
ب( ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در رأس اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺮار دارد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﻠﺐ ﻣﻰ ﮐﻨد ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌــﻮل اﯾﻤﻨــﯽ و رﯾﺴﮏ  ﻫــﺎى وارده ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺨﻮاﻫد ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﺻــﻮرت ﺑــﺮوز ﻫــﺮ ﻣﻮرد ﺧﻼف اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺨــﺺ وﯾﺎ ﮔﺮوه ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣده ﺑﺎﺷﻨد
ج( اﯾﻨﮑــﻪ ﺑــﺮای ﺗﺸﻮﯾــﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺘﻤــﺎً ﺑﺎﯾد ﻣﺸﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾــﻢ ﺑــﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿده ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﺑــﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎن درﺻــدى را ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮای ﺣﺴــﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻤﻨﯽ و ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ رﻏﺒﺖ از ﺳــﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران در اﯾــﻦ اﻣــﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ ﻃﺒــﻊ آن ﺷﺎﻫد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
د( ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼﺳﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﺘــﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾــﺎن ﻧﯿــﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی آن را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾد ﻟﺬا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷــد ﮐﻤﺘــﺮ دﭼــﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷــﯽ از آن ﺧﻮاﻫد ﺷد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨد ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫد ﺷد ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم اﯾﻤﻨﯽ را در ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫده ﮐﻨﻨد و رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨــﯽ را ﺑــﺮای ﺧــﻮد اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧد، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻣﺴﺎﺋــﻞ و ﻣﺸﮑــﻼت ﻧﺎﺷــﯽ از ﻋدم اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔــﺎه و ﻋﻮاﻗﺐ و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨــﻮی وارده، ﻫﯿﭻ ﮔــﺎه در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى ﻧﮑﺮده و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨد ﻧﻤﻮد، در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ درﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ از ﺣﻖ وﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ و ﻧﺤﻮه  اﺟﺮای آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨد ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻤﻨﯽ را از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﻨد
ه( در اﻧﺘﻬــﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓــﺰون داﻧﺶ ﺑﺸﺮی در اراﺋﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨ ﺂﻻت ﻧﻮﯾﻦ و اﺑــﺰارآﻻت ﺟدﯾــد ﮐــﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨــد ازﺟﻤﻠﻪ راه ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮق دادن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫد ﺷد
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻘﻂ آﻣﻮزش و ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾد در ﻧﻬﺎد ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮن ﻫﺎى ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨد، ﺑﻌد در اداﻣﻪ در ﻣﻮارد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﺷﺎﻋﻪ ﭘﯿدا ﻧﻤﺎﯾد
ﺑــﺎ اﻣﯿــد روزی ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺨﺼﻮص ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﮔﺎه  ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨدداﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ (Andrew Carnegie)

1396/08/23
13:34
امیرحسین ستوده بیدختی
در ﺳــﺎل  1835در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸــﻮد اﻣﺎ ﻃﻮﻟﻰ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در اواﯾــﻞ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ، در ﺳــﺎل  ،1848ﭘﺪرش ﺧﺎﻧــﻮاده را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎزه اى را از ﺳــﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اﺑﺘــﺪا ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﮕﺮاﻓﭽﻰ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷــﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ﭘﻨﺴــﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪ اى دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷــﺮوع ﺟﻨﮓ ﻫــﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راه آﻫﻦ و ﺗﻠﮕﺮاف آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ. اﻧــﺪروى ﺟﻮان در ﺣﺎﻟﻰ وارد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷــﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻮل ﺳــﯿﺎه در ﺟﯿﺐ داﺷــﺖ. اﻣﺎ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌــﺪ، او ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣــﺮد روى ﮐﺮه ﺧﺎﮐﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪ. او ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﯾﻮ. اس. اﺳﺘﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﯿﻞ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﺪار، ﮐﻪ در آن ﺳــﺎل ﻫﺎ در ﮐﺴــﻮت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرى ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آوازه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ و در اوج ﻗﺪرت او، ﻧﺰد اﯾﻦ ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ رﻓﺖ. در واﻗﻊ دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﯿﻞ، از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮ" ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎى ﻫﯿﻞ از ﮐﺎرﻧﮕﻰ اﺳﺖ. ﮐﺎرﻧﮕﻰ اﻧﺴــﺎﻧﻰ وارﺳــﺘﻪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻮد. او ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺮد. وى در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد 0003 ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  350ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﮐﻨﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﻻر ﮐﺎرﻧﮕﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ او: ﻣﺮدى ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻤﯿﺮد، ﺑﻰ آﺑﺮو ﻣﺮده اﺳــﺖ. اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﯿﺘــﺎن را ﻫﺮﮔﺰ ﺑــﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺘﺎن ﻧﺴــﭙﺎرﯾﺪ، ﭼﻮن ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روى ﭘﺎى ﺧﻮدﺷــﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﺰ واﮔﺬار ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﻮن ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﮐﺮد. ﺛﺮوﺗﺘﺎن را ﺧﻮدﺗــﺎن وﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸــﺶ و ﺻﺪﻗﻪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻮﺷﻨﺪ". اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ و ﺛﺮوت ﺟﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﺑــﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ در زﻣﺮه ﮔﺮوه اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد. ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺛﺮوت ﺟﻮﯾﺎن، اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺟﺴــﺎرت، ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر، رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ، آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ، ﺧﻼق و داراى ﺷــﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﺸــﺎن داراى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺛﺮوت ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﺴــﺘﻤﺮ، و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ، ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﻰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درس ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى 
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﻣﻮﺧﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادى از آﻣﻮزه ﻫﺎى او را ﻣﺮور ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﺑﺎ اﻓﺮادى ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ و ﮐﺎر ﮐﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﻧﺪارى، دارﻧﺪ. ﺑــﺎور دارم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻣﺠﺎدﻟــﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻫﺎ، ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﯿﺰان ارادت و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪن از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ" - اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺧﻮاﻫﯿــﻢ آورد. ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرى دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و دﺳﺖ آﺧﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﮐﻨﺪ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻫﺎى اﯾﺸــﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺼﯿﺐ اﻧﺴــﺎن ﻫﺎى ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷــﺮاﮐﺖ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺣﺴــﻨﻪ ﺗﺠﺎرى، ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎرى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد داﺷــﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰﻧﺪى از اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎى ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮى در آن ﺳــﺎل ﻫﺎ ﻧﺪﯾﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ او ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﻰ ﺑﺮاى ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ داﺷﺖ. ﺗﺠﺎرت ﯾﻌﻨﻰ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﮔﺎه در ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺘﺮى، و ﮔﺎه در ﻟﺒﺎس ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎرى و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  80درﺻﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒــﺎط ﺑﻪ روش ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، درك ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ، اﻣﺮى ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺿﻌﻒ در ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎرى ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
 ﻧﮕـﺬار ﭼﯿﺰى ذﻫﻨﺖ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻰ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶِ رو دارى، ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ. ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﺳﺮراﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اى، ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در آن زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪرت ﮐﺴﻰ را دﯾﺪه ام  دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺴﻰ را ﻧﺪﯾﺪه ام- ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺎﻟﻰ ﻫﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮدان ﻣﻮﻓﻖ ﯾﮏ راه درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺴﯿﺮ 
آن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻰ دارﻧﺪ." - اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ اﻣــﺮوزه، ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﻪ دﻫﺮ ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴــﺖ، ﺑﻠﮑــﻪ اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴــﺖ. ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎرى، ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﻧﺪه رﺷــﺪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ اﺳﺖ. ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﻫﻤــﻮاره ﺑــﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣــﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرى ﺳــﻮدﻣﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آﻧﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ وﻗﻒ آن ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﺗﺮﻗﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر را اﺧﺘﺮاع ﻧﮑﺮدم، اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺳﻌﻰ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ را درك ﮐﻨﻢ، ﯾﻌﻨﻰ آدﻣﻰ را." - اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﯾﮑﻰ از اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻧﮕﻰ، ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﻰ او ﺑﻮد. اﻧﺴﺎن ﻫﺎى ﺳــﺨﺘﮑﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺳــﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﺘﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋــﻼوه، آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣــﻰ داﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﭘﺮﺗﻨﺶ، ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ

7 ﭼﯿﺰ ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

1396/08/21
13:15
امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺷﻨﺎﺳـﻪ: ﻫﺮ رﯾﺴﮑﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﮔــﺰارش ﻫﺎ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺳــﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻰ آورﯾﺪ، ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﮐﺪام 
رﯾﺴﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺪ ﻋﺪدى ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷـﺮح: ﺷــﺮح، رﯾﺴــﮏ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔــﺮاف ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. در اﯾﻨﺠــﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰى 
درﺑﺎره راه ﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
 اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع: ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻫﺮ رﯾﺴﮑﻰ واﻗﻌــﺎً رخ دﻫﺪ. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻘﯿــﺎس ﺧﯿﻠﻰ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺎ ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞ" ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو، اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ رﯾﺴــﮏ، اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﯿﻦ  1)ﺑﺮاى ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل( ﺗﺎ  10)ﺑﺮاى ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل( 
ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
 ﺗﺄﺛﯿﺮ: اﯾﻦ، ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ رﯾﺴــﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﺑﺮ اﻫــﺪاف ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش، اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺎد ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ" اﺳﺖ. 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﯿﺎﺳﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.
 اﻣﺘﯿﺎز: ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ، ﻻزم اﺳــﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺎﺑﺖ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل آﻧﺮا در ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را )اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدى ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﻋﺪد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 اﺳـﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى واﮐﻨﺶ: در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ رﯾﺴــﮏ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ، اﻧﺘﻘﺎل، اﺟﺘﻨﺎب، و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ.
 اﻗﺪاﻣﺎت: در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در ﻣﻮرد ﻫﺮ رﯾﺴــﮑﻰ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه اى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد.

کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه

1396/08/19
06:16
امیرحسین ستوده بیدختی
انسان به‌عنوان عنصر حیاتی تشکیل‌دهنده سازمان‌ها نقش اساسی در به حرکت درآوردن فعالیت‌های روزمره دارد. حتی باوجود پیشرفت‌ها در عرصه فن‌آوری و سخت‌افزاری مدیریت سازمان‌ها، اداره این توده‌ها بدون حضور مؤثر انسان‌ها میسر نخواهد بود. به همین دلیل در ادبیات مدرن مدیریت همواره از انسان به‌عنوان ارزشمندترین منبع سازمان‌های امروزی یاد می‌شود که علاوه بر دمیدن روح در کالبد سازمان‌ها، در تصمیم‌گیری، حل‌وفصل چالش‌ها و مشکلات و ارتقاء بهره‌وری بیشترین تأثیر را دارند. لذا به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند و تلاشگر که از دانش کافی و به‌روز برخوردار باشند تا حد زیادی تضمین‌کننده موفقیت سازمان‌های پیشرو امروزی می‌باشد.اهمیت منابع انسانی در صنعت ساخت به‌عنوان یک بخش کلیدی در اقتصاد ایران در ادبیات علمی موجود بارها مورد بحث و پژوهش قرارگرفته است. بطوریکه می‌توان از نیروی انسانی و نحوه عملکرد و رفتار آن در سازمان‌های پروژه محور و بخصوص در پروژه‌های ساخت به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر موفقیت پروژه نام برد. این در حالی است که مطالعات روی انسان‌ها با توجه به پیچیدگی‌های گسترده ماهیتی و تغییرات پیوسته در ارزش‌ها، روان و سبک و سیاق زندگی بشری از زمینه‌های چالش‌برانگیز در مدیریت پروژه می‌باشد که در استانداردها و متدولوژی‌های مختلف به آن پرداخته‌شده است. دراین‌بین توسعه و بالندگی نیروی انسانی از طریق بهبود قابلیت‌ها و دانش کارکنان می‌بایست به‌عنوان یک هدف استراتژیک در چشم‌انداز سازمان‌های ساخت در عصر حاضر قرار گیرد.

در کنار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، از همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی و تخصص به‌عنوان یک منبع مؤثر کسب دانش یاد می‌شود. در جو مثبت این‌گونه گردهمایی‌ها مسئولان، مدیران، اساتید، اهالی صنعت و دانشجویان نسبت به اشتراک قرار دادن دانسته‌ها و تجربیات خود اهتمام می‌ورزند تا با یادگیری نکات اساسی در فضایی بدون تنش و آرام با چالش‌های مدیریتی و اجرایی دست‌وپنجه نرم کرده و  پروژه‌ها را با موفقیت به پایان برسانند. به‌عبارت‌دیگر شرکت در همایش‌های علمی با بهبود سطح دانش افراد سبب می‌شود که سازمان‌ها به اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده دست‌یافته و همچنین قابلیت انطباق‌پذیری خود با تغییراتی محیطی را افزایش دهند. با این دیدگاه دبیرخانه کنفرانس‌های مدیریت ساخت و پروژه افتخار دارد تا با همکاری گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دپارتمان مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار «اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه» را در تاریخ‌های 7 و 8 بهمن‌ماه 1395 و در شهر تهران برگزار نماید.
 بر پایه تجربه برگزاری دو دوره کنفرانس‌های ملی در سالیان گذشته نیاز به تر ریق خون تازه در بدنه سیستم کنفرانس‌ها احساس شد و بنابراین با دعوت از اساتید برجسته خارجی راه برای تبادلات علمی آتی گشوده شده است. در انتخاب محورها سعی شد که کلیه مباحث مهندسی اجرایی و مدیریت پروژه پوشش داده شوند که تنوع موضوعی مقالات دریافتی مؤید این مطلب می‌باشد. نکته قابل‌ذکر دیگر افزایش قابل‌توجه کمیت مقالات دریافتی است که افزایش 84 درصدی نسبت به سال پیش را شاهد هستیم. لذا برای ایجاد فرصت ارائه نقطه نظرات به پژوهشگران ارجمند پنل های سخنرانی در دو روز با توجه به مضمون طبقه‌بندی‌شده و پخش‌شده‌اند. درمجموع بالغ بر 280 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال‌شده است که به‌صورت 65  ارائه شفاهی، 70 چاپ در مجموعه مقالات،130 ارائه پوستر موردپذیرش قرارگرفته‌اند. همچنین جهت ارتقاء سطح علمی کنفرانس برای اولین بار از اساتید برجسته داخلی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی دعوت به‌عمل‌آمده است که تعداد هشت کارگاه سودمند در برنامه کنفرانس گنجانده‌شده است. امید است كه این همایش با استفاده از تجارب مدیران محترم، اساتید بزرگوار و مشارکت مؤثر دانشجویان عزیز در راستای تحقق اهداف عالی آموزشی و پژوهشی خود قدم بردارد. جا دارد در انتها از همکاری کمیته داوران و تیم 30 نفره اجرایی کنفرانس که ما را در برگزاری این همایش یاری نمودند تشکر کرده و آرزوی توفیق برای این عزیزان از بارگاه ایزد منان دارم.


چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

1396/08/17
12:47
امیرحسین ستوده بیدختی
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: تهران
برگزاری همایش‌های علمی نقش غیرقابل‌انکاری در راستای اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه، فعالان صنعت و دانشجویان دارد. درواقع این همایش‌ها فرصتی برای هم‌اندیشی و بحث میان کلیه افراد صاحب‌نظر درزمینه محورهای مطرح‌شده در کنفرانس را فراهم می‌آورد. با توجه به نوپا بودن رشته های مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت در ایران، لزوم برگزاری کنفرانس‌های معتبر ازلحاظ علمی که ضمن متشکل نمودن فارغ‌التحصیلان این رشته، امکان آشنا شدن دست‌اندرکاران با عناوین به‌روز را فراهم آورد احساس گردید. در این راستا دبیرخانه کنفرانس‌های ملی مدیریت ساخت و پروژه در سال 1392 تشکیل‌شده و دوره اول این سری از کنفرانس‌ها در بهمن 1393 در شهر گرمسار و در محل موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی برگزار شد. دوره دوم این کنفرانس در سطحی گسترده‌تر در شهر تهران و در محل اداره راه استان برگزار شد که از مجموع 180 مقاله که به دبیرخانه ارسال‌ شد، حدود 50 مقاله پس از مرور توسط دو داور برای ارائه شفاهی و تعداد 50 مقاله هم برای ارائه به‌صورت پوستر انتخاب شدند. کلیه مقالات پذیرفته‌شده در سایت سیویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و قابل‌دسترس می‌باشند. در سال 1395 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه » با افزایش چشمگیر کیفی و کمی هم ازلحاظ علمی و هم اجرایی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار گردید. در این کنفرانس ضمن استفاده از اساتید مطرح خارج از کشور، تعداد هشت کارگاه تخصصی توسط اساتید داخلی برگزار گردید که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. در کنفرانس سوم که با مشارکت شهرداری منطقه 7 تهران و کمیسیون ماده 100 تهران برگزار گردید بالغ بر 500 نفر از علاقمندان گرایشات مدیریت ساخت و مدیریت پروژه مشارکت داشتند و بیش از 300 مقاله علمی در قالب سخنرانی و پوستر ارائه شدند.
با توجه به افزایش تجربیات و توانمندی‌های دبیرخانه کنفرانس در برگزاری همایش‌های علمی، در نظر است «سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه» با افزایش چشمگیر کیفی و کمی هم ازلحاظ علمی و هم اجرایی برگزار گردد که با همکاری  و موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی میسر خواهد شد. بر این اساس سومین کنفرانس در مقیاس بین‌المللی برگزارشده که با عنوان «اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ساخت و پروژه» شناخته خواهد شد. با توجه به افزایش تجربیات و توانمندی‌های دبیرخانه کنفرانس و گروه پژوهشی مدیریت ساخت و همچنین همکاری انجمن بتن ایران در برگزاری همایش‌های علمی، در نظر است «چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه» با ارتقاء کیفیت علمی از طریق دعوت گسترده از پژوهشگران سراسر کشور و استفاده از دانش و تجربه اساتید و خبرگان صنعت ساخت در تهران برگزار گردد. این کنفرانس که کلیه موضوعات مرتبط با مدیریت ساخت و پروژه را پوشش می دهد بهترین فرصت برای کسب دانش نوین، شبکه سازی و آشنای با دستاوردهای صنعت ساخت کشور می باشد. وجه تمایز این کنفرانس با سایر کنفرانس‌های که عموماً با اهداف تجاری برگزار می‌گردد دقت بالا در داوری مقالات و تمرکز بر وجهه علمی کنفرانس می‌باشد. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و خبرگان صنعت دعوت می گردد تا با مشارکت در این کنفرانس زمینه نیل به اهداف عالی آن را فراهم آورند.


اهداف کنفرانس:

1. آشنایی با افق‌های جدید تحقیق و پژوهش در زمینه‌های گوناگون مدیریت ساخت و پروژه
2. تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه پیرامون توسعه و به کارگیری تکنیک‌های نوین این رشته در شرایط موجود صنعت ساخت ایران
3. جلب توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران بخش‌های مرتبط به اهمیت استفاده از تکنیک‌های مدیریت ساخت برای تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه‌ها
4. توسعه شبکه ارتباطی بین صاحب‌نظران مدیریت ساخت و پروژه و فراهم‌سازی بستر مناسب برای انتقال دانش تجربیات بین اهالی صنعت، دانشگاهیان و دانشجویان
5. برقراری ارتباطات پژوهشی با اساتید و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خارج از کشور جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترکمحورهای کنفرانس:
1.مدیریت پروژه در صنعت ساخت
- مدیریت سبد پروژه
- برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی
- مهندسی هم‌زمانی
- مدیریت استراتژیک پروژه‌ها
- روش‌های نوین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی
- عوامل و سنجه‌های موفقیت پروژه‌ها
2.محیط‌زیست و توسعه پایدار
- توسعه پایدار
- انرژی و محیط‌زیست
- اقتصاد انرژی
- تولید انرژی‌های نو
3.ایمنی و بهداشت
- مدیریت ایمنی
- محافظت در برابر ریسک‌های ایمنی در صنعت ساخت
- آموزش ایمنی و نظارت بر ایمنی در پروژه‌ها
- سیستم‌های نوین ایمنی در محیط کارگاهی
4.مدل‌سازی اطلاعات ساختمان
- استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پروژه‌ها
- روباتیک و اتوماسیون در صنعت ساخت
- شبیه‌سازی
- روش‌های نوین بهینه‌سازی
- تحقیق در عملیات
5.منابع انسانی در پروژه
- انگیزش نیروی کار
- نقش زنان در صنعت ساخت نقش فرهنگ در صنعت ساخت
- مسائل روانشناسی فعالان صنعت ساخت
- مسائل اخلاقی در مهندسی و مدیریت پروژه‌ها
- شایستگی‌های لازم برای مدیریت پروژه‌ها
- اصول و فنون مذاکره
- هوش هیجانی
6.مستندسازی و مدیریت دانش
- مدیریت دانش
- نقش آموزش عالی در صنعت ساخت
- نوآوری در روش‌های برآورد و تخمین
- مهارت‌های موردنیاز دانشجویان مدیریت ساخت و پروژه
- شیوه‌های انتقال نتایج تحقیقات و نوآوری‌ها به اهالی صنعت
- روش‌ها و ابزارهای نوین آموزش برای رشته‌های وابسته به صنعت ساخت
7.مدیریت پیمان و قرارداد
- دعاوی
- قانون، قرارداد و مسئولیت حرفه‌ای
- حل اختلاف و میانجیگری
- اصول و فنون مذاکره
- قراردادهای پروژه‌های عظیم
- مناقصه و شرایط پیمان
- مناقصه و شرایط پیمان
- تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب پیمانکار
- مشارکت بخش خصوصی با دولت در پروژه‌های زیرساختی
8. روش نوین ساخت
- فناوری‌های پیشرفته در ساخت‌وساز
- مصالح ساختمانی هوشمند
- ترمیم و تقویت سازه‌ها
9.تکنولوژی بتن‌
- محصولات بتنی پیش‌ساخته
- فناوری نانو در بتن
- بتن با عملکرد بالا
10.مباحث مقررات ملی ساختمان
- مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان
سازمان کنفرانس
رئیس کنفرانس
آقای دکتر هرمز فامیلی
رئیس شورای سیاستگذاری
آقای دکتر محسن تدین
دبیر کنفرانس
آقای دکتر احسان اثنی عشری
دبیر هئیت رئیسه
آقای دکتر علیرضا لرک
دبیر اجرایی
آقای مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مدیر اجرایی
آقای مهندس رضا زندی دولابی
تاریخهای مهم
تاریخ برگزاری:
۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۷ بهمن ۱۳۹۶
مهلت ارسال اصل مقالات:
۱ دی ۱۳۹۶
تاریخ اعلام داوری مقالات:
۸ دی ۱۳۹۶
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
۱۰ دی ۱۳۹۶برگزاری سمینار مدیریت ساخت و پروژه با همکاری سازمان نظام مهندسی استان فارس

1396/08/16
10:17
امیرحسین ستوده بیدختی
سمینار ویژه ی آشنایی با مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۲۱ تیرماه با حضور جناب آقای دکتر بهنام فیض آبادی، عضو انجمن عالی حرفه ای مدیریت پروژه امریکا و مدیر علمی دوره های عالی مدیریت پروژه سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید. این سمینار با همکاری سازمان نظام مهندسی استان فارس برگزار و مورد استقبال مخاطبین حرفه ای قرار گرفت. در این دوره آخرین استاندارد مدیریت ساخت و پروژه (pmbok extension construction 2016) بررسی و کاربرد آن به صورت عملیاتی تشریح گردد.
به منظور آشنایی بیشتر با دوره های عالی همسطح کارشناسی ارشد و گرایش های مختلف آن می‌توانید با دفتر دوره های عالی سازمان مدیریت صنعتی ارتباط برقرار نمایید.
pp.jpg (1280×1280)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

1396/08/15
09:04
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓﺮاد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﯾﮑﻰ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻰ داﻧﻨﺪ. اﯾﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ، دﺷــﻮار اﺳــﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳــﻤﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤــﻊ آورى ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﯾﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿــﺖ دارد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﺠــﺎد ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، 
ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ:
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﺪه، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و درﺳﺖ ﺑﻮدن، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻى ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﻃﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐــﺮد. ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤــﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮد.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷـﺪه اﻧﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷــﻤﺎ در دو ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ: ﯾﮑــﻰ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﺎرى ﭘﺮوژه و دﯾﮕﺮ در اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻠــﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ" و ﺑﺎزرﺳﻰ" اﺳﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳــﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﺎى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﺟـﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺷﺎره دارد؛ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى" ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد. داﺷﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮرﺳــﻰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﺸــﮑﻠﻰ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ، ﻋﻠﺖ آﻧﺮا ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎن ﺑﺪن

1396/08/12
04:38
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ. اﻃﻮارﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه و ژﺳﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش و اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﮔﺎﻫﯽ زﺑﺎن ﺑﺪن" ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷــﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎً از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷــﺎرات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳــﺖ و ﭘــﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، دﺳــﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫــﺎی آﻧﺎن آراﻣﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳــﺖ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻓــﺮادی در ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ژﺳــﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺸــﮏ ﺗﺮ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺼﺎ ﻗﻮرت داده ﺗﺮ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺖ ﺑﺪن ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
از دﯾﮕــﺮ وﺟﻮه ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﯽ، ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، ﺷــﮕﻔﺘﯽ، ﺗﺮس، ﺧﺸــﻢ و ﺑﯿﺰاری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷــﺘﻪ، در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺴــﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗــﻊ ﺣﺎﻟــﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه، و ﺣــﺮﮐﺎت و ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻃــﻮر داﺋﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻧﯽ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺗﻌﺠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺤﺒﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه، اﺷﺎرات ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن، ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻬﺰاء ﯾﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺠﺐ در ﭼﻬﺮه ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸــﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭘﺎ، ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻦ در اﺗﺎق ﯾﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از آﻧﺠــﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ، اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﺮای درك ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ. اوﻗﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾــﻼت ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧــﻪ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری آﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺷــﻮﯾﻢ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣــﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾــﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﻣــﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺗــﻼش دارﯾﻢ ﺑــﺮوز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی دروﻏﯿﻦ اﺳﺘﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اى از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی را ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺗﻔﺴــﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺪن، ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم در ﮔﻮش ﮐﺮدن اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ آﯾﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در درك اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد. ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸــﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر، در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫــﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن، ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و آﺷــﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﺰﮔﺸــﺎﯾﯽ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ درك ﺧﻮد را از زﺑﺎن ﺑﺪن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ)

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ

1396/08/8
06:42
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﺗﻌﺮﯾﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﺎن در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻰ آﻣﻮزﻧﺪ، اﯾﻦ اﺳــﺖ: ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺟﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ". ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ" ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، در ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آوردن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ، 
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ، اﻏﻠﺐ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮض ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. 4P، ﺷــﯿﻮه اى ﺑﺮاى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷــﯿﻮه، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1960 ﺗﻮﺳﻂ  E. J. McCarthyﻣﻄﺮح ﺷﺪ.  4Pﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Product or Service (ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ)  
Place (ﻣﮑﺎن) 
Price (ﻗﯿﻤﺖ)  
Promotion (ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ) 
ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺘﻦ 4P، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺧﻮد، ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ

1396/08/7
10:21
امیرحسین ستوده بیدختی
اﻓﺮادى ﮐﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮى ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮاى ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﻀﺎﯾﻰ از ﺗﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﻰ زﻧﻨﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ: ﺑﻰ ﺗﻔﺎوﺗﻰ
 ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان
 ﻣﻮﻋﺪﻫﺎى رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺟﻤﻼﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ"

ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷــﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ ﻣﺤﯿﻄﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮐﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺶ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ، و اﻫﺪاف در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
 درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد اﻓﺮاد در ﮐﺎرﻫﺎ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل
 ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت
 ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮدن

سطح توسعه اشیاء (LOD)

1396/08/5
10:01
امیرحسین ستوده بیدختی

سطح توسعه اشیاء (LOD)

سطح توسعه LOD سطح کاملی را که عنصر یک مدل باید توسعه پیدا کند را نمایش می‌دهد که در ۶ سطح LOD100,LOD200,LOD300,LOD350,LOD400,LOD500 تعریف‌شده است که در زیر به‌اختصار به آن‌ها پرداخته‌شده است.

  • LOD100 یا مدل شماتیک طراحی

این سطح نشان‌دهنده ساختمان به‌صورت کلی برای فضا، ارتفاع، حجم، محل وجهت آن‌که در مدل سه‌بعدی یا توسط سایر داده‌ها باید نمایش داده شود(Program 2013).

تفسیر BIMForum: المان‌ها در سطح LOD100 در حقیقت نمایش گرافیکی ندارند. برای نمونه اطلاعات پیوست شده به دیگر المان‌ها که نشانگر وجود المانی در این سطح است استفاده می‌شود. تمامی اطلاعات استخراج‌شده از المان‌های این سطح تقریبی است (BIMForum,2015).

  • LOD200 یا مدل توسعه طراحی

در این سطح عناصر مدل شده با سامانه‌های عمومی و یا با مقادیر تقریبی برای مونتاژ با اندازه، شکل، جهت و موقعیت تقریبی تعریف‌شده‌اند. اطلاعات غیر هندسی ممکن است به عناصر مدل متصل شده باشد(Program 2013).

تفسیر BIMForum: در این سطح المان‌ها در حقیقت یک جانمایی را نشان می‌دهند و آن‌ها را می‌توان از طریق کامپوننت های حاوی المان‌ها و یا یکسری احجام عمومی شناسایی کرد (BIMForum,2015).

  • LOD300 یا مدل اسناد ساخت

در این سطح عناصر به‌عنوان یک مونتاژ خاص مدل شده‌اند که ازنظر مقدار، شکل؛ اندازه، موقعیت و جهت دقیق هستند. اطلاعات غیر هندسی ممکن است به عناصر مدل متصل شده باشد(Program 2013).

تفسیر BIMForum: مقادیر، ابعاد، شکل، موقعیت و راستای المان‌ها را می‌توان از مدل اندازه‌گیری کرد بدون آنکه نیاز به مراجعه به اطلاعات اضافی از جای دیگر باشد (BIMForum,2015).

  • LOD350

توسط Program 2013 تعریف نمی‌شود.

تفسیر BIMForum: اجزای موردنیاز برای تشخیص نحوه ارتباط المان‌ها با اجزای مجاور خود و اتصالات مربوطه لحاظ شده است که این اجزا شامل اتصالات و ساپورتها هست. مقادیر، ابعاد، شکل، موقعیت و راستای المان‌ها را می‌توان از مدل اندازه‌گیری کرد بدون آنکه نیاز به مراجعه به اطلاعات اضافی از جای دیگر باشد (BIMForum,2015).

  • LOD400 یا مدل ساخت

در این سطح عناصری که با یک مونتاژ خاص دقیق که ازنظر مقدار، شکل؛ اندازه، موقعیت و جهت با روش ساخت کامل، مونتاژ و اطلاعات جزئیات مدل شده‌اند. اطلاعات غیر هندسی ممکن است به عناصر مدل متصل شده باشد(Program 2013).

تفسیر BIMForum: در این سطح توسعه، المان به‌اندازه کافی برای ساخت و تولید دارای جزئیات است، مقادیر، ابعاد، شکل، موقعیت و راستای المان‌ها را می‌توان از مدل اندازه‌گیری کرد بدون آنکه نیاز به مراجعه به اطلاعات اضافی از جای دیگر باشد (BIMForum,2015).

  • LOD500 یا مدل ثبت

در این سطح عناصر به‌عنوان مجموعه‌های ساخته‌شده واقعی و دقیق ازنظر اندازه، شکل، محل، کمیت و جهت مدل شده‌اند. اطلاعات غیر هندسی ممکن است به عناصر مدل متصل شده باشد(Program 2013).

تفسیر BIMForum: توسط نشریه سطوح توسعه BIMForum تعریف نمی‌شود.

 

  • نمونه سطح جزئیات مدل برای یک صندلی (Latiffi et al. 2015)

در ‏جدول (2-1) مثالی از سطوح توسعه مدل یک نمونه برای دیوار که تا LOD400 تعریف شده است آورده است،همانطور که مشاهده میشود مشخصات درج شده در سطح 400 افزایش پیدا کرده و اطلاعات مورد نیاز ساخت کاملا در دسترس قرار دارند.

B2010.10 -نمونه توسعه مدل برای دیوار خارجی بر اساس کتاب سطوح توسعه مدل BIMForum

  • توسعه مدل برای دیوار خارجی (BIMForum,2015)

۱۰۰

یک توده حجمی که نمایانگر حجم کلی سازه بوده: یا المان‌های شماتیکی دیوار که از روی آن نوع یا مصالح قابل‌تشخیص نمی‌باشند. ارتفاع یا ضخامت مجموعه و یا اندازه اجزا هنوز قابل‌تغییر هستند.

 

۲۰۰

عناصر عمومی دیوار که بر اساس نوع تفکیک‌شده است، برای مثال دیوار آجری در مقابل دیوار سفالین. ضخامت دیوار تقریبی با یک مجموعه واحد نشان داده‌شده است. طرح‌ها و موقعیت‌های دیوار هنوز قابل‌تغییر است.

 

۳۰۰

مجموعه مرکب باضخامت کلی مشخص که نماینده روکش، چهارچوب، عایق، فضای خلأ و پوسته داخلی مشخص‌شده برای سیستم دیوار می‌باشند، سوراخ‌کاری‌ها با ابعاد اسمی برای بازشوهای اصلی دیوار نظیر پنجره‌ها، درها المان‌های مکانیکی بزرگ مدل‌سازی می‌شوند. اطلاعات غیر گرافیکی مرتبط با المان‌ها مدل شده‌اند:1-نوع دیوار ۲-مصالح

 

۳۵۰

پوشش‌های خارجی دیوار به‌صورت یک المان مجزا مدل شده است. تمامی بازشوها با ابعاد حدودی مدل شده است. پنل های پیش‌ساخته به‌صورت مجزا مدل شده و نقاط اتصالی مشخص گردیده است.

اجزاء: المان پوشش خارجی دیوار، لایه‌های سطحی، قاب مرکزی، لبه دال بتنی

 

۴۰۰

اجزا: واحدهای بنایی به‌صورت مجزا، لحاظ شدن لایه‌های سطحی، لایه‌های بخار بند، پنل ها و عایق‌بندی‌ها، قاب مرکزی، بولت ها، لبه‌های دال بتنی، مجراهای زهکشی

 
منبع:امیرحسین ستوده بیدختی،۱۳۹۵،پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،استاد راهنما:دکتر احسان اثنی عشری
 

مدیریت ریسک در پروژه های ساخت تونل

1396/08/5
08:28
امیرحسین ستوده بیدختی
 مدیریت ریسک در پروژه های ساخت تونل 
مهندس محمد حیاتی

امروزه سرمایه گذاری در پروژه ها به شدت تحت تاثیر عوامل ریسک بوده و تصمیم گیری جهت تامین مالی با نظر گرفتن ریسک و مدیریت آن اتخاذ می شود. مدیریت ریسک مجموعه فرایند های لازم برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و واکنش در مقابل یک پروژه به منظور بیشینه کردن نتایج وقایع مثبت و کمینه کردن پیامدهای وقایع ناگوار و منفی است که می تواند روی اهداف اصلی پروژه تاثیر بگذارد. مدیریت ریسک در مجموع به شناسایی ریسک های پروژه، ارزیابی آنها و اطلاع از اولویت هر کدام از این ریسک ها و اتخاذ استراتژی مناسب در پاسخگویی به این ریسک ها اطلاق می شود. یکی از گامهای اساسی در فرایند مدیریت ریسک ارزیابی و رتبه بندی ریسکها میباشد. 
یکی از بهترین روشها جهت شناسایی و طبقه بندی ریسکها ایجاد یک ساختار شکست ریسک RBS می باشد. طراحی و اجرای پروژه های ساخت تونل مستلزم صرف سرمایه قابل توجهی بوده و از جمله پرمخاطره ترین پروژه ها به شمار میروند. این مسئله عمدتاَ به عدم شناخت کافی از وضعیت زمین، شرایط پیرامونی و عدم قطعیت های مرتبط با آن در طراحی و اجرای این پروژه ها بازمی گردد.

شناسایی عوامل ریسک زا و آگاهی از میزان و نوع تاثیرات و ارزیابی ریسکها از یک سو و رتبه بندی درست آنها از سوی دیگر به عنوان بخشی از فرایند پیچیده مدیریت ریسک، گامی اساسی در جهت ارزیابی صحیح و پاسخ دهی به موقع و مناسب به این ریسک ها و موجب کاهش زیان در نتیجه این رویداد ها می باشد. رتبه بندی مرسوم عمدتاً توسط قضاوتهای مهندسی و تحلیل های کیفی صورت می گیرد که از اعتبار کافی برخوردار نیستند. برای رتبه بندی ریسکهای پروژه به ویژه زمانی که تعداد عوامل ریسک زا افزایش می یابد، استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه می تواند راهگشا باشد.
اصول مدیریت پروژه و مفهوم ریسک بر اساس PMBOK، عدم قطعیت و فرایند مدیریت ریسک مورد بررسی قرار می گیرد و سپس ریسک در پروژه های تونلسازی ارزیابی می شوند و  آنگاه رتبه بندی از روشهای مرسوم و عمدتاً به صورت کیفی در این پروژه ها استفاده می شود و یا از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه جهت ارزیابی و رتبه بندی استفاده می گردد.
در روش های تصمیم گیری چند شاخصه که از روشهای مناسب جهت رتبه بندی ریسکها می باشد و تکنیک هایی جهت رتبه بندی ریسکها دارد. هر نوع تکنیکی جهت ارزیابی ریسک باید با ایجاد روشی مناسب برای شناسایی و طبقه بندی ریسکهای خاص هر پروژه آغاز شود لذا با توجه به این مهم یک ساختار جامع شکست ریسک در پروژه های تونلسازی مدلسازی گردیده و این ساختار مبنای مطالعات بعدی قرار می گیرد.کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب آبان 1396


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب آبان 1396,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic