درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب دی 1398

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

8 ﻋﺎدت اﻓﺮاد داراى ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻ

1398/10/30
09:16
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اى ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ اﺳــﺖ: ﺧﯿﻠﻰ زﯾﺎد! ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ، روﺷــﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑــﺮاى ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳــﺎﺧﺘﻦ اﻧﺮژﯾﺘﺎن در ﺟﻬﺘﻰ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠــﻪ اى ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﭘﻰ دارد. در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮادى ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ، درﯾﺎﻓﺘﯿــﻢ ﮐﻪ  90درﺻﺪ اﻓﺮادى ﮐــﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ، از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺷــﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ، ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﭼﯿﺰى" اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺪى ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ. ﻫــﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ اى ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﻰ دارد، را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ از ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺎرت اﺻﻠﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو دﺳــﺘﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ اوﻟﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﮐﺮد: ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﻓﺮدى و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﻓـﺮدى ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدِ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد. ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﻰ ﻓﺮدى ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷﻤﺎ در ﻫﺸــﯿﺎر ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﺘﺎن.
 ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷﻤﺎ در درك دﻗﯿﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن و ﻫﺸﯿﺎر ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﻨﺪ.
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷــﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮاى ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﺎﻧﺪن و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن.ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﻰ ﻫـﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﻣﻬــﺎرت ﻫﺎى آﮔﺎﻫﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷــﻤﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻄﺘﺎن ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷﻤﺎ در درك ﺣﺎﻻت، رﻓﺘﺎرﻫﺎ، و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎى دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻄﺘﺎن.
 آﮔﺎﻫـﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋـﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷــﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان و درك اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﭼﯿﺰى در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷــﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮدﺗﺎن و اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت.
ﻋﻠﯿﺮﻏــﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﻣﺸــﻬﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻮد، دﺷﻮار ﮔﺮدد. از اﯾﻨﺮو داده ﻫﺎى ﺑﯿــﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳــﺘﻌﺪاد ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﻓﺮاد داراى ﻫــﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰ ﺳﺎزد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ: ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ واژﮔﺎن ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﻗﻮى ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 ﻗﺎﻃﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮان ﮐﻨﺠﮑﺎوﻧﺪ.
 ﻣﻰ ﺑﺨﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 اﺟﺎزه ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﺴﻰ ﺷﺎدى اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
 زودرﻧﺞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 اﺟﺎزه ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ ﻧﺪاى دروﻧﺸﺎن، ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﻔﻰ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ.

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮزادى، ﺑﺎﻧﻮى ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

1398/10/23
07:43
امیرحسین ستوده بیدختی

زادﮔﺎﻫﺶ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﺷﻮد دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮان ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارى ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻦ ﻧﺪﻫﺪ. ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﻦ را ﮐﻪ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد، دو ﺳــﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﭘﺲ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﺑﺮﻣﻰ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺮود و آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ. ﺳﺎل  1364ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﻰ رود و در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺳﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﮐﺸﺎورزى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪ. ﭘــﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ، در ﺳــﺎل  71ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﮐﻤﭙﻮﺳــﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻫــﻢ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺿﺮورى ﻧﻤﻰ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺟﺪى ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎً ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. آﻧﺮوز، ﺷﯿﺮزادى ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ داﻧﺶ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد را ﻧﻤﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدش اﺳﺘﺪﻻل ﺿﻌﯿﻔﻰ دارد. ﺑﺮاى ﻫﻤﯿﻦ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد در رﺷﺘﻪ اﮐﻮﻟﻮژى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷــﺎﺧﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ( اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﺎن داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎﺳﻞ، رﺷﺘﻪ اﮐﻮﻟﻮژى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻰ رﺳــﺎﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ را در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ اﯾﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻰ رﺳــﺪ ﮐــﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﺎﻧـﻢ ﺷـﯿﺮزادى، اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرى ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ، ﭼﻪ ﺑﻮد؟ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ام اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷــﻬﺮدارى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﻨﻮز آﻣﺎدﮔﻰ اﺟﺮاى ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﻰ را ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎى دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان و ﺷــﻬﺮﻫﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ اﯾﺮان، ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎﻟﻪ داﺷــﺘﻨﺪ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﻫﺪﻓﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم. اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘﻰ ﻧﯿﻔﺘﺎد. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑــﺮاى اﯾﺮان، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮدم اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺷــﺮوع ﮐﻨﻢ. ﺳــﺎل  1375درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺑﯿﻮﮐﻤﭙﻮﺳــﺖ را از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮدم. ﺧﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ در واﻗﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳــﺖ آورده ﺑﻮدم؛ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﮐﺎر آﺳــﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮد. ﺷﻌﺎر ﺧﻮاﺳــﺘﻦ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ" ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮد. ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻢ. درﺧﻮاﺳــﺖ وام ﮐــﺮدم و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎى ﻓﺮاوان وام ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎى ﻓﺮاوان در ﺳــﺎل  1377ﻣﺴــﺌﻮﻻن وﻗﺖ ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در اﺟﺮاى ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد آﻟﻰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1380ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى رﺳﯿﺪ.


 ﭼـﻪ ﻟﺰوﻣـﻰ ﺑـﺮاى اﺟﺮا و اداﻣﻪ اﯾـﻦ ﻃﺮح ﻣﻰ دﯾﺪﯾﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺖ و ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮش ﺑﻮدﯾﺪ؟ﻣــﻰ داﻧﯿــﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻻﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ وارداﺗﻰ اﺳــﺖ ﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﻰ؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ را در ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺎﺧﺖ. ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻰ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷــﻰ از دﻓﻦ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﻰ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎى اﯾﺮان ﻣﺸــﮑﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ. اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ و دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺟﺮا ﺷﻮد، دﯾﮕﺮ ﺷــﻬﺮﻫﺎى اﯾﺮان اﯾﻦ راه را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؛ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺮاى 

ﻣﻦ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺤﺚ زﺑﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازم. اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻗﻼﻣﻰ از ﺧﻮراك، ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دارد؛ در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻰ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻟﻪ ﻫﻢ دﻓﻦ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﺑﺮاى ﻫﺮ دوره و ﻫــﺮ ﮐﺎﻻ و ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﺧﻮد را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻘﺎى اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﯿﺎت اداﻣﻪ دارد. در واﻗﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

 ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟درﺧﺼﻮص ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ، ﺑﺴــﯿﺎر اﺳــﺖ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزى ﻋﻤﻮﻣﻰ دارد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ، و اﻏﻠﺐ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻫﺮم ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﻮروﮐﺮاﺳﻰ اﯾﺮان ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎى ﺧﻮد را دارد! ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺠﺮى و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻫﻢ ﯾﮏ زن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷــﺖ. ﻣﺎ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺮدﻫﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ، دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮد را دارد. وﻟﻰ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﺑﺘﮑﺎراﺗﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ. ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﺻﺒﺮ و ﻇﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ. اﻣﺮوز ﭘﺲ از ده ﺳــﺎل، ﻃﺮح ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاى اﮐﺜﺮ ﺷــﻬﺮﻫﺎى اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ویژگی های کار آفرین

 در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐﺎرﻧﺪ؟ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻪ روﯾﮑﺮدى دارﯾﺪ؟روز اول ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺷــﺮوع ﮐﺮدم، و ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ در ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه  70ﻧﻔﺮ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴــﺘﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ )ﺟﻤﻊ آورى، آﻣﻮزش و…( ﺣﺪود  700ﺷﻐﻞ را در ﺷــﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ام. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺪود  60ﺷــﻬﺮ اﯾﺮان را اﻧﺠﺎم داده ام. ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را آﻣﻮزش داده ام )ﺣﺪود 35 ﻧﻔــﺮ( ﮐﻪ در ﺣــﺎل اﻧﺠﺎم ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاى ﻃﺮح ﻫﺎى ﺳــﺎﯾﺮ 

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﮐﺸﻮر، ﺗﺎ ﺳــﺎل  1390ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎى اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

 ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ زن ﺑﻮدن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺘﺘﺎن ﻧﺒﻮد؟زﻣﺎﻧﻰ ﻫﺰاران ﻧﻪ" ﺷــﻨﯿﺪم: اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳــﺖ، آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﺪه اى ﻣــﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدم و ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻫﺪف ﺧﻮدم را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم و زن 

ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ. ﯾﺎدم ﻫﺴــﺖ ﯾﮏ روز در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اى از ﻣﻦ ﭘﺮﺳــﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﻰ در ﺟﻠﺴﺎﺗﻰ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮان آن آﻗﺎﯾﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻰ دارم؟ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻗــﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم؛ ﭘﺎﺳــﺦ دادم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﯾﺎ ﻣﺮد در ﺟﻠﺴــﺎت ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ. ﻓﺮدوﺳــﻰ ﺑﺰرگ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻰ ﮐﻪ داﻧﺎﯾﻰ، ﯾﻌﻨﻰ داﻧﺶ را اﻟﮕﻮى ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا داﻧﺶ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ اﺳﺖ. ﻣﻠﺘﻰ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮان اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ


ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن رﻫﺒﺮى ﮐﻨﯿﺪ

1398/10/17
07:41
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد، زﻧﺎﻧﻰ را ﮐﻪ داراى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، دﯾﺪه اﯾﻢ. اﯾﻦ زﻧﺎن، ﺟﺎﯾﻰ را اداره ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎرﺷــﺎن ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ. آﻧﻬــﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﻰ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻰ ﺷــﻮد؟ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧــﺎن، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ" ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﻓﺎدارى را اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ، وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان را ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺳــﺎزد، ﭼﯿﺴــﺖ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  7وﯾﮋﮔﻰ اﯾﻦ زﻧﺎن اﺷــﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 از ﻗـﺪرت ﺧـﻮد در ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬــﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ؛ ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از ﻓﺮوﺗﻨﻰ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن، ﻫﻤﻮاره آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن، اﻣﯿﺪ 
ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ دارﻧﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮد. رﻫﺒﺮان آﮔﺎه و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺷــﺪ ﻣﺪاوم ﺷﺨﺼﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى، و آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺷــﺠﺎﻋﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا ﺣﻤﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻗﻮى ﺗﺮﻧﺪ.
 ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ. رﻫﺒﺮى ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﻤﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زودﮔﺬر او را از دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳــﺎﻧﺪن 
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﺎز دارد.
 اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ. ﻣــﺮدم رﻫﺒﺮان داراى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، و ﻫﻤﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از رﻫﺒﺮى ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﮐﺜــﺮ اﻓﺮاد ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺪﺑﯿــﻦ ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻗﻮى و ﻣﻮﻓﻖ، دﯾﺪﮔﺎﻫﻰ را ﻣﻄــﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و اﻧﺮژى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﻮى آن دﯾــﺪﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺧﻮش ﺑﯿﻨﻰ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
 ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻣﻮﻓﻖ، از دﯾﮕﺮان ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد، ﺳﺒﮏ ﺷــﺨﺼﻰ ﺧﻮد، و ﺗﻼش ﺑﺮاى ﻧﺸــﺎن دادن اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى 
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺷﺎن، ﭘﺪﯾﺪ ﻣﻰ آورﻧﺪ.
 داراى ﺻﺪاﯾﻰ ﻗﻮى و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻣﺎﯾﻠﻨــﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آﻧــﺮا ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﭘﯿﺎم اﯾﺸــﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮم، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺻﺪاى آﻧﻬﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﯾﺸﺎن ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

9 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ

1398/10/10
07:38
امیرحسین ستوده بیدختی
 ﮐﺎرﻫـﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛـﺮ: Catherine DeVrye، ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﻰ ﺳــﺎﺑﻖ IBM، در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: "ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ"، ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ، ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.
 ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﻰ ﮐـﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ: ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎرى از ﺷﻤﺎ ﻣﻰ رود و در 
ﭼﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺟﻠﺴﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮورى: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 65 درﺻﺪ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴــﺎت، آﻧﻬﺎ را از ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﻰ دارد، و 17 درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت، ﺑﻰ ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ: ﮐﺎر، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ داﺷــﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮى آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى رﺳــﻤﻰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر، و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﻓﻮرى را ﻧﯿﺰ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ.
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ: آﯾﺎ ﺷــﺒﯿﻪ ﻏﺪه اى اﺳــﺖ ﮐﻪ راه ﮔﻠﻮﯾﺘﺎن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳــﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺮزﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻋﺪﻫـﺎى ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﭘـﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ: ﺑﺎر ﮐﺎرى و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ 
ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻰ- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮐﺎرﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ: اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزى 
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ. ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد: اﮔﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻧﯿﺴــﺘﯿﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ دوﻧﺪه

1398/10/3
07:36
امیرحسین ستوده بیدختی
در ﺳﺎل  1968ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﺷﻬﺮ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ دوى ﻣﺎراﺗﻦ ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ را ﺳﭙﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻧﻔﺮ اول، ﯾــﮏ دوﻧﺪه از اﺗﯿﻮﭘﻰ، از ﺧــﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﮔﺬرد. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣــﺎل دوﻧــﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪى  از راه ﻣﻰ رﺳــﻨﺪ و از ﺧــﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﮔﺬرﻧﺪ. ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪاى ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢ آرام آرام اﺳــﺘﺎدﯾﻮم را ﺗﺮك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی اﺳــﺘﺎدﯾﻮم اﻋﻼم ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﯾــﮏ دوﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﮕﺬﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ. ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳــﺘﺎدﯾﻮم ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر رﺳــﯿﺪن ﻧﻔﺮ آﺧﺮ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ. ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ او دوﻧﺪه اى از ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن اﺳــﺘﻔﻦ آﮐﻮارى اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻓﺘﺎده و زاﻧﻮﯾﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ 54 : 6 ﻋﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻔــﺮ اول از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﮔﺬرد. دوﻧﺪه اى ﺗﻨﻬﺎ، ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺎى زﺧﻤﻰ و ﺑﺎﻧﺪاژ ﺷــﺪه وارد اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ ورود او ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻒ زدن و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﻰ ﺑﻠﻨﺪ او را ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ او ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳــﺖ! او از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﮔﺬرد. ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻰ ﺷﻮد و از او ﻣﻰ ﭘﺮﺳﺪ: ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ درد و ﺟﺮاﺣﺖ و در ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺷﺎﻧﺴــﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ از اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﺪﯾﺪ؟"

آﮐﻮارى ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻢ ﺷــﻤﺎ درك ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرم ﻣﺮا  9000ﻣﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺳﯿﺘﯽ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ. آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﺳــﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.".
ﻧﺎم ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ دوى ﻣﺎراﺗﻦ، دوﻧﺪه اﺗﯿﻮﭘﯿﺎﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻃﻼى ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺟﺰﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳــﺎل  ،1968در ﺟﺎى دﯾﮕﺮى ﺛﺒﺖ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ و ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﺧﺒﺎر و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ، آﻧﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. 
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺟﺎن اﺳﺘﻔﻦ آﮐﻮارى. ﭼﺮا؟ زﯾﺮا او ارزﺷﻰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﻰ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از ﭼﯿﺰى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺮ اول ﺷﺪن اﺳﺖ؛ ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ.
او درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ آﻣﻮزد و آن اﺻﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ، ﻣﺴــﺘﻘﻞ از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ. او ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ آﺧﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﺴﻰ ﺑﺮاى ﻧﻔﺮ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺷﺪن ﻫﻢ ﻧﺪارد.
)ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب دی 1398


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب دی 1398,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic