درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمایش آرشیو ها

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لیست مطالب

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮارى رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى
ﭼﺮا ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎ از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯿﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ
5 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در رﻫﺒﺮى و زﻧﺪﮔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارد
ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ اﻧﺴﺎن
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺷﺪ؟
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ.
8 ﻋﺎدت اﻓﺮاد داراى ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻ
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮزادى، ﺑﺎﻧﻮى ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن رﻫﺒﺮى ﮐﻨﯿﺪ
9 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ
آﺧﺮﯾﻦ دوﻧﺪه
مدیریت زمان اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﭘﺎﯾﺶ"، ﮐﻠﯿﺪى ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﻰ و وﻓﺎدارى ﺷﻤﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه
آﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
از اﯾﻦ 9 ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
دوﻗﻠﻮﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت
6 روش ﺑﺮاى اﻧﺘﺸﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه
4 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى رﻫﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ
5 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه PMO در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ؛ از روﺳﺘﺎى ورﮐﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ
International Conference on Improving The Resilience of Hospitals and Critical Facilities
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﮔﺮوه
ﺑﺮاى ﻧﮕﺮش و اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاى ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﺪ
اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی
اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی
24 وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه
ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﯿﻨﺘﺰﺑِﺮگ
ﻫﻨﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻨﻄﻖ If – Then اﮔﺮ اﯾﻦ، آﻧﮕﺎه آن
ﻣﺎر و اره
ﻣﻮﻧﺘﺎژ دوﭼﺮﺧﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ارزیابی استقرار دفترهای مدیریت پروژه در سازمان ها، بر اساس مدل سازی اطلاعات ساختمان
5 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره اﻗﻼم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
8 كارى كه افراد موفق قبل از ساعت 8 صبح انجام مى دهند
10 درس مهم در كسب و كار كه اكثر مردم دیر آنها را مى آموزند
7 زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ
رویارویى سازمان هاى بزرگ با استارتاپ ها
نوآورى، خلاقیت و ایده سه ضلع مثلت تفاوت
داستان موفقیت: ساب وِى، بزرگترین ساندویچ فروشى زنجیره اى دنیا
چرا مدیران باید به وفادارى كاركنان خود توجه كنند
چرا مدیران باید به وفادارى كاركنان خود توجه كنند
16 چیز كه دوستان موفق شما ترك كرده اند
مدیریت زمان به حداقل رساندن حواس پرتى ها
ساعت، توربیون و قطب نما
پروژه ها نیاز به هماهنگى امنیتى از سوى بسیارى از گروه ها دارند

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمایش آرشیو ها


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمایش آرشیو ها,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic