درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر آموزش

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

یادگیرى مبتنى بر شبیه سازى براى گسترش نوآورى یا تغییر در جوامع هدف

1398/01/20
04:44
امیرحسین ستوده بیدختی
شبیه سازى SPREAD به تیم ها امكان مى دهد كه تاكتیك هاى مختلف "چه مى شود اگر" را، براى گسترش هر گونه نوآورى یا تغییر در یك جامعه هدف، بررسى كنند. SPREAD مى تواند به صورت رقابتى توسط چند تیم به طور همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا كیفیت یادگیرى و گزینه هاى تاكتیكى در دسترس را بتوان به راحتى براى هر كمپین، سفارشى كرد.كاربردهاى  نوعى SPREAD موارد زیر را شامل مى شود:
  روانه كردن محصولى جدید به درون جوامع مشترى
  برنامه هاى تغییر در مقیاس بزرگ در درون سازمان ها
براى كسب اطلاعات بیشتر، مى توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://dashboardsimulations.com/businessgames/spread-innovation-spreader/


ﻣﺪل GROW، ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮان در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد

1397/06/7
11:21
امیرحسین ستوده بیدختی
ﯾﮑﻰ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى ﻫﺮ رﻫﺒﺮ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺧــﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼى ﺧﻮد ﺑﺮﺳــﻨﺪ. ﺷــﻤﺎ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻰ" ﯾﺎ ﻣﺮﺷﺪ، ﺑﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ:

 
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ،
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ در ﻧﻘﺶ و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﻰ ﮐــﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ از رﻫﺒﺮان، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳــﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى، آﻣﻮزش ﻫﺎى رﺳــﻤﻰ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺑﺴــﯿﺎرى دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﻧﺪارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ، دﻟﻬﺮه آور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ:

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
و ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﻣﺮﺑﻰ ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺸﻮﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﯾﮑﻰ از روﯾﮑﺮدﻫﺎى اﺛﺒﺎت ﺷــﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، 
ﻣﺪل  GROWﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.  GROWﻣﺨﻔﻔﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى:
)ﻫﺪف(Goal  
)واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﻰ(Current Reality  
)ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ(Options  
ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ(Will  
اﯾﻦ ﻣﺪل، ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﺎرى ﺳــﺎده اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳــﺖ ﺑﺮاى 
ﺳﺎﺧﺘﺎر دادن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﯿﮕﺮى.
ﯾﮏ ﺗﺸــﺒﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻣﺪل GROW، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ آﻏﺎز ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺧــﻮد ﮐﻤﮏ ﻣــﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑــﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ )ﻫﺪف آﻧﻬﺎ( و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﻰ آﻧﻬﺎ(. ﺳــﭙﺲ ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺳﻔﺮ وﺟﻮد دارد، ﺟﺴــﺘﺠﻮ و ﮐﺸــﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ )ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ(. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ، ﯾﻌﻨــﻰ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻤﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳــﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﻣﺴــﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﻮﻧﺪ، آﻣﺎده اﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎرى را ﻣﻰ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ؟

1397/04/23
11:16
امیرحسین ستوده بیدختی
Ken Thompson مینویسد:
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺷــﻤﺎ QC ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷــﻰ ﺷﻤﺎﺳــﺖ IQ - ﯾﻌﻨﻰ ﭼﯿﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪه اﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ. ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ  95درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎرى ﺧــﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ، ﺑﺎزى ﻫﺎ/ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﯿﻤﻰ، آﻣﻮزش ﻫﺎى ﺗﺠﺮﺑﻰ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﺟﻤﻌﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎرى، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﻰ از ﻣﺎﺟﺮاﺳــﺖ- ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎى راﯾﺞ در ﻣﻮرد ﻫﻤﮑﺎرى را، ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، "ﻧﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ" - ﻣﺜﻼً ﻣﻮارد زﯾﺮ:
در ﺗﯿﻢ ﻫﺎى ﺧﻮب، ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺨﺸﻰ از ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ.

رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﻫﻤﻮاره ﭼﯿﺰ ﺑﺪى اﺳــﺖ )و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد
 ﺗﯿﻢ ﻫﺎى ﺑﺮﺗﺮ داراى ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎرى، ﺳﻪ ﺑﺎزى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزى ﻫﻤﮑﺎرى" ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺗﯿﻢ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫــﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎرى ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻄﻰ اﻣﻦ و ﺳــﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه 
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ:
 PLAYOFF ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف" را از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى ﻣﺸﺎرﮐﺘﻰ" ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
 COMPETE ﺑــﻪ ﺗﯿــﻢ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷــﻰ ﺗﺠﺎرى/ ﺣﺮﻓــﻪ اى" را در ﺣﺎﻟﻰ ﮐــﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧــﺪ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎزى، اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎد ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ: 
ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺷــﻤﺎ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ؛ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ!".
 FUSION ﺑــﻪ ﺗﯿــﻢ ﻫــﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫــﺪ ﮐﻪ روى دﯾﮕــﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻰ" را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ- ﯾﻌﻨﻰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ".

5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1397/02/12
05:12
امیرحسین ستوده بیدختی
راه ﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﺮاى ﮐﺴــﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑــﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه وﺟــﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 آﻣﻮزش را ﺟﺪى ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﺒﺘﺪى ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﮐﻨﯿــﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫــﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه ﺧــﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿــﺪ. ﻣﺜﻼً در ﯾﮏ دوره آﻣﻮزش رﺳــﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ اى دو ﺳــﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
 داﻣﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﮔﺴـﺘﺮش دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎى ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺴــﻨﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ. داﻣﻨﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﻫﺎى ﺧــﻮد را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻰ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد، ﭘــﻮل، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺧﺮﯾﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺳــﺎزﯾﺪ. درﺑﺎره ﭼﺎﺑﮑﻰ، زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺤﺮاﻧﻰ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﯾﺎدداﺷـﺖ ﮐﻨﯿﺪ. آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ آﻣﻮزﯾﺪ از ﯾﮏ ﮔﻮﺷــﺘﺎن وارد و از ﮔﻮش دﯾﮕﺮﺗﺎن ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﮑﺘﻪ اى را ﺟﺎﻟﺐ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ" آﻧﺮا ﯾﺎدداﺷــﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟــﺐ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴــﭙﺎرﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ راﻫﻨﻤﺎى آﻣﻮزﺷﻰ" ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﻧﮑﺘــﻪ اى را ﮐﻪ ﻣــﻰ آﻣﻮزﯾﺪ، در آن ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻌﺪاً ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآورى ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ از آن، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﺸﻰ را ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﻣﻰ داﻧﺪ، ﺷــﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺘﺎب، ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﺪ!

 ﺑـﻪ ﯾﺎدﮔﯿـﺮى ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺧﺎص ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﭘــﺲ از آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه داﻧﺶ ﺧــﻮد را درﺑــﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳــﻌﻪ دادﯾﺪ، آﻣــﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧــﺎص را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. زﻣﯿﻨــﻪ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه، ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﻋﺎم ﻫﺴــﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎى زﯾــﺎدى را درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﻰ" ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎ رﺷــﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
 ﺟﻠﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﻰ ﺧـﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿـﺪ. ﺷــﯿﻮه ﻫــﺎى ﻣﺘﻌــﺪدى ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﯿﺸــﺘﺮ درﺑــﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت، ﮐﺘــﺎب ﻫﺎ، وﺑﻼگ ﻫــﺎ، ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻫــﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻰ ﺑــﺮاى ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ PMI ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ. اﮔــﺮ ﮐﻤﻰ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸــﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ از ﺗﻌــﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟــﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﻮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام و اﺧﺮاج ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟

1396/10/8
02:45
امیرحسین ستوده بیدختی
Dean Karrel، ﻣﺮﺑﻰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﻰ، ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻮر ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش، و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ، دو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه داﺷــﺘﻢ ﮐﻪ داﺳــﺘﺎن ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اى در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻰ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده - ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻰ و ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ. دﯾﮕﺮى ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺘﻰ را ﮐﻪ  18ﺳﺎل ﺑﺮاى آن ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮده، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ" ﺗﺮك ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺧﺮاﺟﻰ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮش در روزﻫﺎى آﺧﺮ ﺣﻀﻮر وى در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش، ﺑﻪ ﺳﺮدى ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ، ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺸﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ: آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه؟".

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻰ ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى در ﻣﺪﯾﺮان، در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام و اﺧﺮاج، ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﻢ، ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎرى را دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎى ﮐﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده، اﻣﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﺮدى ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻌﻔﻰ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى، واﻗﻌﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ. ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎ اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮى آن، آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﮑﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ: ﺑﺎ ﻋﺮض ﭘﻮزش، ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺎﯾﻰ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ"، ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ، ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدى اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﺪ، ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ، از او ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ اى ﺑﮑﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﻰ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺧُ ﺐ، ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺻﻼح ﮐﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮى در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺎرت ﺿﺮورى رﻫﺒﺮى، آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ."
ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
www.linkedin.com/pulse/should-managers-required-take-courses-hiring-firing-yes-dean-karrel?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-10-Unknown&midToken=AQGvlH-Gr1ikXQ&fromEmail=fromEmail&ut=3wLPIn53l9BTU1

نظریه بار شناختی Cognitive Load Theory

1396/07/1
12:58
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ (CLT) ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻃﺮاﺣﻰ آﻣﻮزﺷﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎرى ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ" ﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻐﺰ ﻣﺎ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.در ﻃﻰ ﯾﺎدﮔﯿﺮى، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرى ﻣﺎ ﻧﮕﻪ داﺷــﺘﻪ ﺷــﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرى ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﺷﻮد، در ﻫﻢ ﻣﻰ ﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اىاز اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﻰ رود.
CLT ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺷــﯿﻮه ﻫﺎى ﺗﻌﻠﯿﻤــﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، ﯾﺎدﮔﯿﺮى را ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﻰ ﺳﺎزد.اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺗﺨﺼﺺ، و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
 ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎى ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻰ از آﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎى ﮐﺎر ﺷﺪه
 در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن، ادﻏﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﺮى ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 اﻓﺰاﯾــﺶ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرى ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو ﮐﺎﻧــﺎل دﯾﺪارى و شنیداری

7 روش برای توسعه آموزش های سریع و گسترده از طریق اینترنت

1395/12/15
10:02
امیرحسین ستوده بیدختی
7 روش برای توسعه آموزش های سریع و گسترده از طریق اینترنت

انقلاب فناوری جاری در قرن نوزدهم میلادی با اختراعاتی نظیر تلگراف و تلفن آغاز شد، که ارتباط از راه دور را میسر ساخت. این انقلاب در قرن بیستم با رادیو، تلویزیون، و اخیراً اینترنت، تلفن همراه، و رسانه های اجتماعی ادامه یافت. این تحولات، دسترسی به مطالب آموزشی را آسانتر و فرآیند "یادگیری" را به طور فزاینده ای غیررسمی تر ساخته است.
نتایج مطالعات اخیر نشان داده است که 80 درصد از آموزندگان مورد مطالعه، هنگام نیاز به جستجوی منابع، از گوگل استفاده می کنند، 70 درصد گوشی های هوشمند خود را به کار می گیرند، و 52 درصد تبلت های خود را برای اهداف آموزشی، مورد استفاده قرار می دهند.
ظاهراً دگمه "Like" فیس بوک، روزی 5 میلیون مرتبه زده می شود و این شرکت اکنون دگمه های واکنشی بیشتری را برای افزایش میزان تعامل کاربران معرفی کرده است، از جمله: "Haha", "Sad", "Angry" و ... .
در هر 24 ساعت 500 میلیون توئیت فرستاده، و در هر روز حدود 70 میلیون عکس در اینستاگرام گذاشته می شود. صرف نظر از میزان دقت این آمار، می توان نتیجه گرفت که استفاده از رسانه های اجتماعی عمومیت یافته است.
در عین حال که این فعالیت ها خارج از هدایت، کنترل، و اغلب دانش هستند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که از برخی از مکانیزم های آنها برای دستیابی به مقاصد آموزشی استفاده نشود.
هدف از آموزش، توسعه دانش و مهارت های افراد است. در اینجا به 7 روش اشاره می شود که می توان با استفاده از رسانه های اجتماعی به آموزش غیررسمی و انتقال دانش کمک کرد:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    استفاده از وبلاگ
    استفاده از گروه های Facebook یا LinkedIn
    استفاده از Twitter- خصوصاً هشتگ ها
    استفاده از YouTube
    استفاده از یک تقویم برای مشارکت افراد
    ایجاد Podcastها
    به اشتراک گذاشتن Presentation ها بر روی SlideShare


7 روش برای توسعه آموزش های سریع و گسترده از طریق اینترنت

1395/12/15
10:02
امیرحسین ستوده بیدختی
7 روش برای توسعه آموزش های سریع و گسترده از طریق اینترنت

انقلاب فناوری جاری در قرن نوزدهم میلادی با اختراعاتی نظیر تلگراف و تلفن آغاز شد، که ارتباط از راه دور را میسر ساخت. این انقلاب در قرن بیستم با رادیو، تلویزیون، و اخیراً اینترنت، تلفن همراه، و رسانه های اجتماعی ادامه یافت. این تحولات، دسترسی به مطالب آموزشی را آسانتر و فرآیند "یادگیری" را به طور فزاینده ای غیررسمی تر ساخته است.
نتایج مطالعات اخیر نشان داده است که 80 درصد از آموزندگان مورد مطالعه، هنگام نیاز به جستجوی منابع، از گوگل استفاده می کنند، 70 درصد گوشی های هوشمند خود را به کار می گیرند، و 52 درصد تبلت های خود را برای اهداف آموزشی، مورد استفاده قرار می دهند.
ظاهراً دگمه "Like" فیس بوک، روزی 5 میلیون مرتبه زده می شود و این شرکت اکنون دگمه های واکنشی بیشتری را برای افزایش میزان تعامل کاربران معرفی کرده است، از جمله: "Haha", "Sad", "Angry" و ... .
در هر 24 ساعت 500 میلیون توئیت فرستاده، و در هر روز حدود 70 میلیون عکس در اینستاگرام گذاشته می شود. صرف نظر از میزان دقت این آمار، می توان نتیجه گرفت که استفاده از رسانه های اجتماعی عمومیت یافته است.
در عین حال که این فعالیت ها خارج از هدایت، کنترل، و اغلب دانش هستند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که از برخی از مکانیزم های آنها برای دستیابی به مقاصد آموزشی استفاده نشود.
هدف از آموزش، توسعه دانش و مهارت های افراد است. در اینجا به 7 روش اشاره می شود که می توان با استفاده از رسانه های اجتماعی به آموزش غیررسمی و انتقال دانش کمک کرد:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    استفاده از وبلاگ
    استفاده از گروه های Facebook یا LinkedIn
    استفاده از Twitter- خصوصاً هشتگ ها
    استفاده از YouTube
    استفاده از یک تقویم برای مشارکت افراد
    ایجاد Podcastها
    به اشتراک گذاشتن Presentation ها بر روی SlideShare


ارزیابی نیازهای آموزشی

1395/10/2
11:20
امیرحسین ستوده بیدختی
ارزیابی نیازهای آموزشی

هنگامی که در مورد چگونگی توسعه و بهبود مهارت های تیم خود می اندیشید، لازم است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

    چه افرادی به آموزش نیاز دارند؟
    آنها به چه آموزش هایی نیاز دارند؟
    اهمیت این امر چیست؟
    چگونه می توان آموزش را به آنها ارائه نمود؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ارزیابی نیازهای آموزشی، یک شیوه ساختیافته برای پاسخ دادن به این پرسش هاست.
با مقایسه مهارت ها و شایستگی های موجود، با مهارت هایی که می خواهید افرادتان داشته باشند، می توانید در مورد نوع آموزش هر فرد یا تیم، تصمیمی آگاهانه اتخاذ نمایید. سپس می توانید یک برنامه آموزشی مناسب برای برطرف کردن این نیازها تدارک ببینید. 

ارزیابی نیازهای آموزشی

1395/10/2
11:20
امیرحسین ستوده بیدختی
ارزیابی نیازهای آموزشی

هنگامی که در مورد چگونگی توسعه و بهبود مهارت های تیم خود می اندیشید، لازم است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

    چه افرادی به آموزش نیاز دارند؟
    آنها به چه آموزش هایی نیاز دارند؟
    اهمیت این امر چیست؟
    چگونه می توان آموزش را به آنها ارائه نمود؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ارزیابی نیازهای آموزشی، یک شیوه ساختیافته برای پاسخ دادن به این پرسش هاست.
با مقایسه مهارت ها و شایستگی های موجود، با مهارت هایی که می خواهید افرادتان داشته باشند، می توانید در مورد نوع آموزش هر فرد یا تیم، تصمیمی آگاهانه اتخاذ نمایید. سپس می توانید یک برنامه آموزشی مناسب برای برطرف کردن این نیازها تدارک ببینید. 

4 مزیت نه چندان مشهود آموزش مدیریت پروژه

1395/10/1
11:55
امیرحسین ستوده بیدختی
4 مزیت نه چندان مشهود آموزش مدیریت پروژه

آیا مایلید به پزشکی مراجعه کنید که آخرین دوره آموزشی خود را بیست سال پیش گذرانده است؟ البته که نه! برای یک پزشک، آموزش، برای به روز ماندن در مورد آخرین شیوه های تشخیص، درمان و تکنولوژی های درمانی، کاملاً ضروری است. به همین ترتیب، برای متخصصان مدیریت پروژه نیز شرکت در دوره های آموزشی، چه حضوری و چه مجازی، ضرورت دارد.
همه می دانیم که اولین منفعت آموزش، ایجاد یا افزایش مهارت است؛ اما آموزش مزایای دیگری هم دارد که چندان آشکار نیستند. در اینجا به این مزایا اشاره می کنیم:

    آموزش، شما را مشغول نگه می دارد. آموزش، یکنواختی را برطرف می کند. شرکت در یک دوره آموزشی در ارتباط با یکی از جنبه های مدیریت پروژه که مورد علاقه شما باشد و تعمیق دانشتان در آن زمینه، روال روزمره کار شما را بر هم می زند و آنرا از یکنواختی درمی آورد.

    آموزش، به حرفه شما کمک می کند. اکثر گواهینامه های حرفه ای، نیاز به یک تعهد مداوم نسبت به آموزش دارد. اگر چه این امر، مستلزم صرف وقت می باشد، اما برایتان ارزش مالی واقعی به ارمغان خواهد آورد.

    آموزش، ایده های جدید معرفی می کند. هنگامی که در یک دوره آموزشی مدیریت پروژه شرکت می کنید، همواره یک چیز جدید را برمی گزینید؛ زیرا آموزش، شما را به طور موقت از موقعیتتان خارج می کند و یک دیدگاه عینی و بی طرفانه به شما می بخشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    آموزش، شما را با دیگران آشنا می سازد. اکثر کلاس ها امکان تعامل با افراد جدید را برای شما فراهم می کند. حتی ممکن است با همکاران فعلی خود به شیوه های جدید، تعامل پیدا کنید.


4 مزیت نه چندان مشهود آموزش مدیریت پروژه

1395/10/1
11:55
امیرحسین ستوده بیدختی
4 مزیت نه چندان مشهود آموزش مدیریت پروژه

آیا مایلید به پزشکی مراجعه کنید که آخرین دوره آموزشی خود را بیست سال پیش گذرانده است؟ البته که نه! برای یک پزشک، آموزش، برای به روز ماندن در مورد آخرین شیوه های تشخیص، درمان و تکنولوژی های درمانی، کاملاً ضروری است. به همین ترتیب، برای متخصصان مدیریت پروژه نیز شرکت در دوره های آموزشی، چه حضوری و چه مجازی، ضرورت دارد.
همه می دانیم که اولین منفعت آموزش، ایجاد یا افزایش مهارت است؛ اما آموزش مزایای دیگری هم دارد که چندان آشکار نیستند. در اینجا به این مزایا اشاره می کنیم:

    آموزش، شما را مشغول نگه می دارد. آموزش، یکنواختی را برطرف می کند. شرکت در یک دوره آموزشی در ارتباط با یکی از جنبه های مدیریت پروژه که مورد علاقه شما باشد و تعمیق دانشتان در آن زمینه، روال روزمره کار شما را بر هم می زند و آنرا از یکنواختی درمی آورد.

    آموزش، به حرفه شما کمک می کند. اکثر گواهینامه های حرفه ای، نیاز به یک تعهد مداوم نسبت به آموزش دارد. اگر چه این امر، مستلزم صرف وقت می باشد، اما برایتان ارزش مالی واقعی به ارمغان خواهد آورد.

    آموزش، ایده های جدید معرفی می کند. هنگامی که در یک دوره آموزشی مدیریت پروژه شرکت می کنید، همواره یک چیز جدید را برمی گزینید؛ زیرا آموزش، شما را به طور موقت از موقعیتتان خارج می کند و یک دیدگاه عینی و بی طرفانه به شما می بخشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    آموزش، شما را با دیگران آشنا می سازد. اکثر کلاس ها امکان تعامل با افراد جدید را برای شما فراهم می کند. حتی ممکن است با همکاران فعلی خود به شیوه های جدید، تعامل پیدا کنید.


5 مرحله یک رویکرد آموزشی جامع

1395/09/28
11:32
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله یک رویکرد آموزشی جامع

در بسیاری از پروژه ها، تیم تا پایان پروژه به مسئله آموزش نمی اندیشد؛ و این خیلی دیر است. آموزش دارای یک چرخه عمر کوتاه مختص به خود می باشد که برخی از سازمان ها آنرا Workstream می خوانند. در این چرخه، پنج گام اصلی وجود دارد:

    شروع با استراتژی: اگر پروژه شما پیچیده و آموزش، یک عنصر بزرگ باشد، شما به یک استراتژی نیاز خواهید داشت. این استراتژی شامل درک درستی از ذی نفعان، نوع آموزش مورد نیاز، نتایج مورد انتظار از آموزش، فرضیات، ریسک ها و رویکرد کلی آموزشی است.

    ایجاد یک طرح آموزشی کلی: طرح آموزشی در طی فاز طراحی، ایجاد می شود. طرح آموزشی شامل توصیفی از کلاس ها، تعداد کلاس هایی که ارائه می شود، زمانبندی، چگونگی ارائه (شخصی، مجازی، اینترنتی)، فرآیند تهیه محتوا، و غیره می باشد.

    تهیه محتوای آموزشی: محتوای آموزشی را همزمان با بقیه موارد، تهیه کنید.

    آزمون محتوای آموزشی: آموزش آزمایشی برای تیم داخلی، یا احتمالاً یک گروه اولیه از مشتریان، ارائه می شود. این، به عنوان آزمونی از مواد آموزشی در نظر گرفته می شود و به مدرسان کمک می کند تا خود را آماده کنند و راحت تر بتوانند مشتریان را آموزش دهند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اجرا: کلاس های آموزشی بر اساس زمانبندی تعیین شده در برنامه آموزشی، ارائه می شود.


5 مرحله یک رویکرد آموزشی جامع

1395/09/28
11:32
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله یک رویکرد آموزشی جامع

در بسیاری از پروژه ها، تیم تا پایان پروژه به مسئله آموزش نمی اندیشد؛ و این خیلی دیر است. آموزش دارای یک چرخه عمر کوتاه مختص به خود می باشد که برخی از سازمان ها آنرا Workstream می خوانند. در این چرخه، پنج گام اصلی وجود دارد:

    شروع با استراتژی: اگر پروژه شما پیچیده و آموزش، یک عنصر بزرگ باشد، شما به یک استراتژی نیاز خواهید داشت. این استراتژی شامل درک درستی از ذی نفعان، نوع آموزش مورد نیاز، نتایج مورد انتظار از آموزش، فرضیات، ریسک ها و رویکرد کلی آموزشی است.

    ایجاد یک طرح آموزشی کلی: طرح آموزشی در طی فاز طراحی، ایجاد می شود. طرح آموزشی شامل توصیفی از کلاس ها، تعداد کلاس هایی که ارائه می شود، زمانبندی، چگونگی ارائه (شخصی، مجازی، اینترنتی)، فرآیند تهیه محتوا، و غیره می باشد.

    تهیه محتوای آموزشی: محتوای آموزشی را همزمان با بقیه موارد، تهیه کنید.

    آزمون محتوای آموزشی: آموزش آزمایشی برای تیم داخلی، یا احتمالاً یک گروه اولیه از مشتریان، ارائه می شود. این، به عنوان آزمونی از مواد آموزشی در نظر گرفته می شود و به مدرسان کمک می کند تا خود را آماده کنند و راحت تر بتوانند مشتریان را آموزش دهند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اجرا: کلاس های آموزشی بر اساس زمانبندی تعیین شده در برنامه آموزشی، ارائه می شود.


رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم

1395/09/20
09:09
امیرحسین ستوده بیدختی
رده بندی اهداف آموزشی از دیدگاه بلوم

این رده بندی، توسط بنجامین بلوم در سال 1956 ارائه شد. اگر چه رده بندی بلوم، ریشه در مسائل تعلیم و تربیت دارد، اما در زمینه کسب و کار نیز قابل استفاده است. این رده بندی را می توان در یک نمودار هرمی، خلاصه کرد:

    دانش (Knowledge): این، پایه ای ترین سطح است. افرادی که در این سطح قرار دارند، می توانند مواردی خاص مانند اصطلاحات و تاریخ ها را به یاد آورند، و نیز می توانند واقعیت ها و ارقام را برای پاسخ دادن به پرسش های پایه به یاد آورند.

    دریافت (Comprehension): بدین معنی است که افراد می توانند از طریق سازمان دادن، مقایسه کردن، و تفسیر اطلاعات، مفاهیم را از دانش خود استنتاج کنند.

    کاربرد (Application): وقتی که افراد بتوانند دانش خود را به کار گیرند، قادر خواهند بود که از اطلاعات به شیوه ای جدید یا متفاوت برای حل مسائل استفاده کنند.

    تجزیه (Analysis): در این سطح، افراد می توانند اطلاعات را به بخش هایی بشکنند، و سپس آن بخش ها را تک به تک مورد آزمون قرار دهند. تیم، با درک چیزهایی مانند علت ها و معلول ها و همچنین ارتباط آنها با یکدیگر، می تواند ببیند که هر تکه چگونه با کل ارتباط می یابد.

    ترکیب (Synthesis): ترکیب، یعنی اینکه افراد می توانند در مورد اطلاعات، بر مبنای آموخته های خود داوری کنند، و می توانند راه حل های جدید، پیشنهاد نمایند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    ارزیابی (Evaluation): این آخرین سطح، بدین معناست که افراد می توانند تمامی عناصر را کنار هم قرار دهند تا یک کل را تشکیل دهند.

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر آموزش


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر آموزش,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات