تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژ

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژ

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

1395/12/15
09:10
امیرحسین ستوده بیدختی
کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه، بهمن ماه 1393 موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،گرمسار

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه
ریاست کنفرانس:دکتر هرمز فامیلی
دبیرکنفرانس:دکتر احسان اثنی عشری
دبیر اجرایی:امیرحسین ستوده بیدختی

دومین کفنرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه،بهمن ماه 1394 موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و اداره راه استان تهران، تهران

دومین کفنرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
سرپرست کنفرانس:دکتر هرمز فامیلی
دبیر کنفرانس:دکتر احسان اثنی عشری
دبیر اجرایی:امیرحسین ستوده بیدختی

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه،بهمن ماه 1395 موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
دبیر کنفرانس:دکتر احسان اثنی عشری
دبیر اجرایی:امیرحسین ستوده بیدختی

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژ


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژ,