درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر داستان مدیریتی

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

آﺧﺮﯾﻦ دوﻧﺪه

1398/10/3
07:36
امیرحسین ستوده بیدختی
در ﺳﺎل  1968ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﺷﻬﺮ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ دوى ﻣﺎراﺗﻦ ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ را ﺳﭙﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻧﻔﺮ اول، ﯾــﮏ دوﻧﺪه از اﺗﯿﻮﭘﻰ، از ﺧــﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﮔﺬرد. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣــﺎل دوﻧــﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪى  از راه ﻣﻰ رﺳــﻨﺪ و از ﺧــﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﮔﺬرﻧﺪ. ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪاى ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢ آرام آرام اﺳــﺘﺎدﯾﻮم را ﺗﺮك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی اﺳــﺘﺎدﯾﻮم اﻋﻼم ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﯾــﮏ دوﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﮕﺬﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ. ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳــﺘﺎدﯾﻮم ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر رﺳــﯿﺪن ﻧﻔﺮ آﺧﺮ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ. ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ او دوﻧﺪه اى از ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن اﺳــﺘﻔﻦ آﮐﻮارى اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻓﺘﺎده و زاﻧﻮﯾﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ 54 : 6 ﻋﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻔــﺮ اول از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﮔﺬرد. دوﻧﺪه اى ﺗﻨﻬﺎ، ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺎى زﺧﻤﻰ و ﺑﺎﻧﺪاژ ﺷــﺪه وارد اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ ورود او ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻒ زدن و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﻰ ﺑﻠﻨﺪ او را ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ او ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳــﺖ! او از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﮔﺬرد. ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻰ ﺷﻮد و از او ﻣﻰ ﭘﺮﺳﺪ: ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ درد و ﺟﺮاﺣﺖ و در ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺷﺎﻧﺴــﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ از اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﺪﯾﺪ؟"

آﮐﻮارى ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻢ ﺷــﻤﺎ درك ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرم ﻣﺮا  9000ﻣﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺳﯿﺘﯽ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ. آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﺳــﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.".
ﻧﺎم ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ دوى ﻣﺎراﺗﻦ، دوﻧﺪه اﺗﯿﻮﭘﯿﺎﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻃﻼى ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺟﺰﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳــﺎل  ،1968در ﺟﺎى دﯾﮕﺮى ﺛﺒﺖ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ و ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﺧﺒﺎر و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ، آﻧﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. 
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺟﺎن اﺳﺘﻔﻦ آﮐﻮارى. ﭼﺮا؟ زﯾﺮا او ارزﺷﻰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﻰ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از ﭼﯿﺰى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺮ اول ﺷﺪن اﺳﺖ؛ ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ.
او درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ آﻣﻮزد و آن اﺻﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ، ﻣﺴــﺘﻘﻞ از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ. او ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ آﺧﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﺴﻰ ﺑﺮاى ﻧﻔﺮ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺷﺪن ﻫﻢ ﻧﺪارد.
)ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(

ﻣﺎر و اره

1398/05/17
02:07
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷــﺒﻰ ﻣﺎر ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﺮاى ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻏﺬا وارد دﮐﺎن ﻧﺠﺎرى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻋﺎدت ﻧﺠــﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ، ﺑﻌﻀﻰ از وﺳــﺎﯾﻞ ﮐﺎرش را روى ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارد. آن ﺷــﺐ ﻫﻢ اره روى ﻣﯿﺰ ﺑﻮد. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎر ﮔﺸــﺘﻰ ﻣﻰ زد ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ اره ﮔﯿﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﻰ زﺧﻤﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺎر ﺧﯿﻠﻰ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺮاى دﻓﺎع از ﺧﻮد، اره را ﮔﺎز ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳــﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى دور دﻫﺎﻧﺶ ﻣﻰ ﮔﺮدد. او ﻧﻤﻰ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ اﻓﺘﺎده و ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اره ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﮐﺎرى ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺮﮔﺶ ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ. ﺑﺮاى آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺶ را دور اره ﻣﻰ ﭘﯿﭽﺪ و اره را ﻓﺸﺎر ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎر آﻣﺪ روى ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎى اره، ﻻﺷــﻪ ﻣﺎرى ﺑﺰرگ و زﺧﻢ آﻟﻮد را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻰ ﻓﮑﺮى و ﺧﺸﻢ زﯾﺎد ﻣﺮده ﺑﻮد.

در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را رﻧﺠﺎﻧﺪه اﯾﻢ و ﻣﻮﻗﻌﻰ اﯾﻦ را درك ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﻰ دﯾﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. در زﻧﺪﮔﻰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻰ ﮐﻨﯿﻢ از اﺗﻔﺎق ﻫﺎ، آدم ﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ.

ﻣﻮﻧﺘﺎژ دوﭼﺮﺧﻪ

1398/05/10
02:05
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺮدى از روى ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ، ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮاى ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳــﻔﺎرش داده ﺑﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ دوﭼﺮﺧﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ آن را ﺳﻮار ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﮐﻤــﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت را دﺳــﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﮐﺮد و در ﮔﺎراژ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﻫــﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد وﻟﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸــﺪ ﮐــﻪ ﻗﻄﻌﺎت دوﭼﺮﺧﻪ را ﺑﻪ درﺳــﺘﻰ ﺳﻮار ﮐﻨﺪ. ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﭼﻤﻦ ﻫﺎى ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﻮد. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از او، ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد، ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

ﻣﺮد ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﮐﻤﻰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌــﺎت دوﭼﺮﺧﻪ ﮐﻪ در ﮔﺎراژ ﭼﯿﺪه ﺷــﺪه ﺑﻮد، ﻧﮕﺎه ﮐــﺮد. ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮار ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ. ﻣــﺮد ﮔﻔﺖ: واﻗﻌــﺎً ﻋﺠﯿﺐ اﺳــﺖ! ﭼﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪﯾﺪ ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن دﻓﺘﺮﭼــﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟"
ﻣﺮد ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻰ ﺧﺠﺎﻟــﺖ ﮔﻔﺖ: اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع را اﻓــﺮاد ﻣﻌــﺪودى ﻣﻰ داﻧﻨــﺪ، اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ."
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺳﺮﺷــﺎر از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﻟﺒﺨﻨﺪى زد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: و آدﻣﻰ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷــﺘﻦ 
ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ."
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد

ﺗﺎﺑﻠﻮى ﻧﻘﺎﺷﻰ آراﻣﺶ

1397/09/10
02:51
امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺎدﺷــﺎﻫﻰ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﺮاى ﻫﻨﺮﻣﻨﺪى ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ، آراﻣﺶ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺎﺷــﺎن ﺑﺴــﯿﺎرى آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺳــﺘﺎدﻧﺪ. آن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﯾــﺮى ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻨــﮕﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏــﺮوب، رودﻫﺎى آرام، ﮐﻮدﮐﺎﻧــﻰ ﮐﻪ ﺑــﺮ روى ﺧﺎك ﻣــﻰ دوﯾﺪﻧﺪ، رﻧﮕﯿــﻦ ﮐﻤﺎن در آﺳﻤﺎن، و ﻗﻄﺮات ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ ﮔﻠﺒﺮگ ﮔﻞ ﺳﺮخ.

ﭘﺎدﺷــﺎه ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻘﻂ دو اﺛﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد:
اوﻟــﻰ، ﺗﺼﻮﯾــﺮ درﯾﺎﭼﻪ آراﻣﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐــﻮه ﻫﺎى ﻋﻈﯿﻢ و آﺳــﻤﺎن آﺑﻰ را در ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد. در ﺟﺎى ﺟﺎﯾﺶ ﻣﻰ ﺷــﺪ اﺑﺮﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻔﯿﺪ را دﯾﺪ، و اﮔﺮ دﻗﯿﻖ ﻧﮕﺎه ﻣــﻰ ﮐﺮدﻧﺪ، در ﮔﻮﺷــﻪ ﭼﭗ درﯾﺎﭼﻪ، ﺧﺎﻧــﻪ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﻗﺮار داﺷــﺖ، ﭘﻨﺠــﺮه اش ﺑﺎز ﺑــﻮد، دود از دودﮐــﺶ آن ﺑﺮﻣﻰ ﺧﺎﺳﺖ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ داد ﺷﺎم ﮔﺮم و ﻧﺮﻣﻰ آﻣﺎده اﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﻠــﻮى دوم ﻫﻢ ﮐــﻮه ﻫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣــﻰ داد. اﻣﺎ ﮐﻮه ﻫﺎﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑــﻮد، ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﯿﺰ و دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻮد. آﺳــﻤﺎن ﺑﺎﻻى ﮐــﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ اى ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد، و اﺑﺮﻫﺎ آﺑﺴــﺘﻦ آذرﺧﺶ، ﺗﮕﺮگ و ﺑﺎران ﺳــﯿﻞ آﺳــﺎ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫــﺎى دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ﺑــﺮاى ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮﺳــﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻧﺪاﺷــﺖ. اﻣــﺎ وﻗﺘﻰ آدم ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑــﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐــﺮد، در ﺑﺮﯾﺪﮔﻰ ﺻﺨﺮه اى ﺷــﻮم، ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪه اى را ﻣﻰ دﯾﺪ. آﻧﺠﺎ، در ﻣﯿﺎن ﻏﺮش وﺣﺸــﯿﺎﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎن، ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻨﺠﺸﮑﻰ، آرام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺎدﺷــﺎه درﺑﺎرﯾﺎن را ﺟﻤــﻊ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐــﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷــﻰ آراﻣﺶ"، ﺗﺎﺑﻠﻮى دوم اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد: آراﻣــﺶ آن ﭼﯿﺰى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﻰ ﺳــﺮ و ﺻﺪا، ﺑﻰ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺪون ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد. آراﻣﺶ ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﮔﺬارد در ﻣﯿﺎن ﺷــﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ، آراﻣﺶ در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﯿﻘﻰ آراﻣﺶ اﺳﺖ."

ﺧﺮﮔﻮش و ﻻك ﭘﺸﺖ

1396/10/14
06:47
امیرحسین ستوده بیدختی
روزى ﯾﮏ ﺧﺮﮔﻮش و ﯾﮏ ﻻك ﭘﺸــﺖ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺳــﺮﯾﻌﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺤــﺚ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﻬــﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺤــﺚ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺧﺮﮔــﻮش ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺷــﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﺑــﻪ راه اﻓﺘﺎد. او ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﻣــﻰ دوﯾﺪ و وﻗﺘﻰ ﮐﻪ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻻك ﭘﺸــﺖ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳــﺖ، ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ زﯾﺮ ﺳــﺎﯾﻪ درﺧﺘﻰ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ. ﺧﺮﮔﻮش زﯾﺮ درﺧﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﯿﻠﻰ زود ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ.
ﻻك ﭘﺸــﺖ ﺑﻪ آراﻣﻰ از او ﺳــﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﯿﻠﻰ زود ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪ. در ﭘﯿﺮوزى ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺤﺜﻰ ﻧﺒﻮد.
ﺧﺮﮔﻮش ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﻰ داﺳﺘﺎن: آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ، داﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ. اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ اداﻣﻪ دارد.
ﺧﺮﮔﻮش ﮐﻪ از ﺑﺎﺧﺘﻦ در ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﮐﻤﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد. او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻐﺮور، ﺑﻰ دﻗﺖ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎر ﺑﻮده اﺳــﺖ. اﮔﺮ او ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزى ﺑﻪ ﻻك ﭘﺸﺖ ﻧﺪﻫﺪ، ﻫﯿﭻ راﻫﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻻك ﭘﺸﺖ او را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻻك ﭘﺸﺖ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اى دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﮐﺮد. ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺑﺎر، ﺧﺮﮔﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺴــﯿﺮ، از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن، را ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ دوﯾﺪ. او ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﻰ داﺳـﺘﺎن: ﺳﺮﯾﻊ و اﺳــﺘﻮار، ﺑﺮ آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺧﻮب اﺳﺖ آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن، اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺎر ﻻك ﭘﺸﺖ ﮐﻤﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪ ﻫﯿﭻ راﻫﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺮﮔﻮش را در ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آن ﻣﺸــﺨﺺ اﺳﺖ، ﺷﮑﺴــﺖ دﻫﺪ. او ﮐﻤﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺳــﭙﺲ ﺧﺮﮔﻮش را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اى دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﮐﺮد، اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮى ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺧﺮﮔﻮش ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻻك ﭘﺸﺖ و ﺧﺮﮔﻮش، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ. ﺧﺮﮔﻮش در راﺳﺘﺎى ﺗﻌﻬﺪى ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻣﻰ دوﯾﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ وﺳﯿﻊ رﺳﯿﺪ. ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن، ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮف ﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد. ﺧﺮﮔﻮش آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ؛ ﺑﻪ درون رودﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ؛ ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎ ﮐﺮد؛ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ داد و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﻰ داﺳـﺘﺎن: اول، ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزى را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. ﻻك ﭘﺸﺖ و ﺧﺮﮔﻮش ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻰ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﻤﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ دو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺧــﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮا ﺷــﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬــﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺧﺮ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﯿﻢ، آﻧﺮا اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎر، ﺧﺮﮔﻮش ﻻك ﭘﺸﺖ را ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد. آﻧﺠﺎ ﻻك ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ، ﺧﺮﮔﻮش را روى ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﻨﺎ ﮐﺮد. در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺠﺪداً ﺧﺮﮔﻮش ﻻك ﭘﺸــﺖ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ. ﻫﻢ ﺧﺮﮔﻮش و ﻫﻢ ﻻك ﭘﺸﺖ، اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا داﺷﺘﻨﺪ، ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﻰ داﺳﺘﺎن: ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻗﻮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآوردن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺎدل را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ. زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﮐﺎرى ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، دﯾﮕﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮﺑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﻰ اﺳﺎﺳــﺎً درﺑﺎره رﻫﺒﺮى واﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﻮرى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺑﻂ دارد، ﺑﻪ رﻫﺒﺮى دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
و داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ رﺳﺪ.

اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎه

1396/10/7
07:49
امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺎدﺷــﺎﻫﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳــﺖ ﮐﻨﺪن ﺳﯿﺒﻰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮى ﺗﯿﺰ، اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد. وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﻧﺎﻻن ﻃﺒﯿﺒﺎن را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﯿﺪ، وزﯾﺮش ﮔﻔﺖ: ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻰ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.".
ﭘﺎدﺷــﺎه از ﺷــﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﺎراﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ: در ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﻰ اﺳﺖ؟" و دﺳﺘﻮر داد وزﯾﺮ را زﻧﺪاﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮاى ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ رﻓﺖ و آﻧﺠﺎ آﻧﻘﺪر از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ دور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ اى وﺣﺸﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ. آﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ درﺧﺘﻰ ﺑﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ رﺳﻢ ﻋﺠﯿﺒﻰ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ، او را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ. در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳــﺨﻦ وزﯾﺮ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ، دﺳﺘﻮر آزادى او را داد. وﻗﺘﻰ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه رﺳﯿﺪ، ﺷﺎه ﮔﻔﺖ: درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻰ، ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺘﻢ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺘﻰ داﺷﺖ وﻟﻰ اﯾﻦ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ، ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺟﺰ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اى داﺷﺘﻪ؟".

وزﯾﺮ در ﭘﺎﺳــﺦ ﭘﺎدﺷــﺎه ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﭘﺎﺳﺦ داد: ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم و اﮔﺮ آﻧﺮوز در زﻧﺪان ﻧﺒﻮدم، ﺣﺎﻻ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم.".

اﯾﮑﺎش از اﻟﻄﺎف ﭘﻨﻬﺎن ﺣﻖ ﺳﺮ در ﻣﻰ آوردﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎس ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد)

ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ

1396/07/27
12:16
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻌﺮﮐــﻪ ﮔﯿــﺮى ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑﻰ از روش ﻫــﺎ و اﺑﺰارﻫﺎى رﺳــﺎﻧﻪ اى، ﺑﺮاى ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ و اﻃﻼع رﺳــﺎﻧﻰ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﻫﺎى ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺮادى در ﻧﻘﺶ دروﯾﺶ، ﭘﻬﻠﻮان ﯾﺎ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺳﻔﺮه اى ﭘﻬﻦ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم در ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳــﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﯾﺎ از روى ﮐﻨﺠﮑﺎوى ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اى از ﺳــﻔﺮه، داﯾﺮه وار ﻣﻰ اﯾﺴــﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت را ﻣﻰ ﺷــﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻰ دﯾﺪﻧﺪ. وﻗﺘﻰ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن زﯾﺎد ﻣﻰ ﺷــﺪ، ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﺻﻒ ﻫﺎى ﺟﻠﻮﯾﻰ ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺸــﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎط ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮى را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. ﮔﺎﻫــﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺎد ﯾﮑﻰ از ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﺮد و ﯾﺎ رﻓﺘﺎرى از او ﺳﺮﻣﻰ زد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻰ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮ و اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ ﻣﻰ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮑﻰ از ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺷــﺮ، ﮐﻼه آن ﺷــﺨﺺ ﻣﺨﻞ و ﻣﺰاﺣﻢ را )ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد( ﺑﺮﻣﻰ داﺷــﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از داﯾﺮه، ﯾﻌﻨﻰ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻰ ﮐﺮد. ﺷــﺨﺺ ﻣﺰاﺣﻢ ﮐــﻪ ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳــﺖ آوردن ﮐﻼﻫﺶ اﺿﻄﺮاراً ازﻣﻌﺮﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷــﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺶ را ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻒ اول ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳــﺖ" از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ درآﻣﺪ. اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮرى ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ او ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﻰ رﺳﺪ و از ﻣﺴــﺎﻋﻰ و زﺣﻤﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد؛ ﯾﺎ در زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻓﻼﻧﻰ ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳــﺖ" ﯾﻌﻨﻰ وﺿﻌﺶ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﻧﻤﻰ رود.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﺑﺎرﺑﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ؟

1396/07/15
01:34
امیرحسین ستوده بیدختی
در دﻧﯿﺎى اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮرى وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از اﺳــﺒﺎ ب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﻰ از ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﻣﺤﺒﻮب و دوﺳﺖ داﺷــﺘﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿــﺮى از ﮐﻮدﮐﺎن، ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ اﺳﺖ. ﮐﻤﭙــﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﻣﻌﺮوف و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ، ﻣﺎﺗﻞ (Mattel) ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳــﺎل  1945ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷــﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ از اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و در ﺻﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎرى ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺎﺗﻞ، ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﺳــﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎرﺑﻰ در ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮان دﻗﯿﻘــﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﺎﺗﻞ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﺟﺪﯾﺪ، ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫــﺎى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴــﺘﺮده اى ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. در ﮐﻞ، ﻣﻰ ﺗــﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎزار دﻧﯿﺎ را ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 در ﺑﺎزارﯾﺎﺑـﻰ، ﺑـﻪ رواﺑـﻂ ﻋﺎﻃﻔـﻰ ﺗﻮﺟـﻪ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾــﻦ اﻓــﺮاد ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ را اﻧﺠــﺎم داد. ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﻣﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن، روﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ دادن آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪﯾﻪ دادن اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 داﯾـﺮه ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن را درﺳـﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳـﺖ. ﯾﮑﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺮورى و ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳــﺖ. در وﻫﻠﻪ اول ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺴــﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﻮدك اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى را ﻣﻰ ﺧﺮد، واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎى وى ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﻃﺮاﺣﻰ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در درﺟﻪ اول، واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎدران ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  45ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺪرﻫﺎ، ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴــﺘﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﻰ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺪرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﻘﺶ ﭘﺪرﺑﺰرگ 
ﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮاﺣﻰ ﻋﺮوﺳـﮏ ﻫـﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗــﻞ، ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎدى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ، در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳــﺖ. ﻣﺎﺗﻞ در ﯾﮑــﻰ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫــﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﺎرﺑﻰ اﺳــﺖ؟"، ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺟﺎﻟﺐ از ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷــﺶ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.  8رﻧﮓ ﭘﻮﺳــﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،  18رﻧﮓ ﭼﺸﻢ،  23رﻧﮓ ﻣﻮ و ... از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎى آﺷــﮑﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

1396/07/5
12:48
امیرحسین ستوده بیدختی
می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

 پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند ، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند.

اما خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند ، پس از شروع اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد ، پرداخته و تمام تمرکزش ،ممانعت از کار دیگران است

یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند. 
حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسد.

 امروزه از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند 
با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن ، به بهانه مختلف ،مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح میگویند :

 " فلانی ، مسابقه خر سواری راه انداخته است! "

اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً

1396/07/1
11:59
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺎ ﯾﮑﻰ از ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺷﻬﺮﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺪﯾﻢ. آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﺪوداً ﻫﺸــﺖ ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻮدم. ﯾﺎدم ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎب ﺑﺮّاﻗﻰ داﺷﺖ و ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﺷــﺪه ﺑﻮد و ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮى ﻗﺎب آوﯾﺰان ﺑﻮد. ﻣﻦ ﻗﺪّم ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻤﻰ رﺳــﯿﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸــﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﺮد، ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﻰ ﺑﻪ 
ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻮش ﻣﻰ ﮐﺮدم. ﺑﻌﺪ ﭘﻰ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﻰ در داﺧﻞ آن دﺳــﺘﮕﺎه، ﯾﮏ آدم ﺷــﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰى زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔــﺎً" ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻰ داﻧﺪ. او ﺷــﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ را ﺑﻠﺪ ﺑﻮد. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" روزى ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﻣﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﻣــﻦ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎى ﺟﻌﺒــﻪ اﺑﺰارﻣﺎن ﺑﺎزى ﻣﻰ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺑﺮ روى اﻧﮕﺸﺘﻢ زدم. درد وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻰ داﺷﺖ، اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن ﮐﺴــﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺪردى ﮐﻨﺪ. اﻧﮕﺸــﺘﻢ را در دﻫﺎﻧﻢ ﻣﻰ ﻣﮑﯿﺪم و دور ﺧﺎﻧﻪ راه ﻣﻰ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸــﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ اﻓﺘﺎد. ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آوردم و زﯾﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و روى آن رﻓﺘﻢ. ﮔﻮﺷﻰ را ﺑﺮداﺷــﺘﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺮدم و ﺗﻮى ﮔﻮﺷﻰ ﮔﻔﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً"، ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪاﯾﻰ در ﮔﻮﺷﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ".
ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﻰ آﻣﺪ، ﮔﻔﺘﻢ: اﻧﮕﺸﺘﻢ درد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ".
ﻣﺎدرت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟"
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ."
آﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى دارى؟"
ﻧﻪ، ﺑﺎ ﭼﮑﺶ روى اﻧﮕﺸﺘﻢ زدم و ﺧﯿﻠﻰ درد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ." آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻰ درِ ﺟﺎﯾﺨﻰِ ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﻨﻰ؟" ﺑﻠﻪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ."
ﭘﺲ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻤﻰ ﯾﺦ ﺑﺮدار و روى اﻧﮕﺸﺘﺖ ﻧﮕﻬﺪار."
ﺑﻌﺪ از آن روز، ﻣﻦ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺎرى ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﺮدم. ﻣﺜﻼً ﻣﻮﻗــﻊ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در درس ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻰ و رﯾﺎﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﺮد. ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻗﻨــﺎرى ﻣﺎن ﻣﺮد و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم، دوﺑﺎره ﺳــﺮاغ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔــﺎً" رﻓﺘﻢ و ﻣﺎﺟــﺮا را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم. او ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮش داد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺪردى ﮐﺮد. ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﺮا ﭘﺮﻧﺪه اى ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﮥ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷــﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷــﮥ ﻗﻔﺲ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻤﯿﺮد؟". او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺖ.". ﻣﻦ ﮐﻤﻰ ﺗﺴــﮑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ. ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳــﯿﺪم ﮐﻠﻤﮥ fix را ﭼﻄﻮر ﻫﺠّ ﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﺳــﺎل ﺑﻌﺪ، از ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺳــﺘﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ دﻟﻢ ﺑﺮاى دوﺳــﺘﻢ ﺗﻨﮓ ﺷــﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻔﻦ دﯾﻮارى ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺪﯾﺪى ﮐﻪ روى ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن در ﺑﻮﺳــﺘﻦ ﺑﻮد، ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﻣﻦ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ رﺳﯿﺪم اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻃﺮات آن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم. ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺮدﯾﺪ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺸﻰ ﮐﻪ از وﺟﻮد دوﺳــﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ داﺷــﺘﻢ، ﻣﻰ اﻓﺘﺎدم. راﺳﺘﻰ ﭼﻘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و ﺑﺮاى ﯾﮏ ﭘﺴــﺮﺑﭽﻪ ﭼﻘﺪر وﻗﺖ ﻣﻰ ﮔﺬاﺷﺖ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻢ در ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد. ﻣﻦ  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ در آن ﺷــﻬﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﺮد، ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺣﺮف زدم و ﺑﻌﺪ از آن، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﮑﺎر دارم ﻣﻰ ﮐﻨﻢ، ﺗﻠﻔﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺷــﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ دوران ﮐﻮدﮐﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً".
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﻰ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاى آﺷﻨﺎ ﺟﻮاب داد: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.". ﻣﻦ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻗﺒﻞ ﻓﮑﺮش را ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﻢ، ﭘﺮﺳــﯿﺪم: ﮐﻠﻤﮥ fix را ﭼﻄﻮر ﻫﺠّ ﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؟". ﻣﺪﺗﻰ ﺳــﮑﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ او ﮔﻔﺖ: ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ 
اﻧﮕﺸﺘﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ".
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﻮدت ﻫﺴﺘﻰ؟" و اداﻣﻪ دادم ﻧﻤﻰ داﻧﻢ ﻣﻰ داﻧﻰ 
ﮐﻪ در آن دوران ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدى ﯾﺎ ﻧﻪ".
او ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻰ داﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدﻧﺪ؟". ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳــﺎل ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﻮده ام؛ و از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﺮم آﻣﺪم، دوﺑﺎره ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم.
او ﮔﻔﺖ: ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ. اﺳﻢ ﻣﻦ ﺷﺎرون اﺳﺖ".
ﺳــﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻢ. ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺻﺪاى دﯾﮕﺮى ﭘﺎﺳــﺦ داد: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ".
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺎرون ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟"
آﯾﺎ دوﺳﺘﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟"
ﺑﻠﻪ، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﻰ!"
ﻣﺘﺄﺳــﻔﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻢ. ﺷﺎرون اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد. او 5 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ درﮔﺬﺷﺖ." ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ، ﮔﻔﺖ: ﺷــﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯿﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ. 
آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ روى اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن زده ﺑﻮدﯾﺪ؟".
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻠﻪ!".
ﺷــﺎرون ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﮓ 
زدﯾﺪ، آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ."
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﮐﺘﻰ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ دﻧﯿﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺖ. ﺧﻮدش ﻣﻨﻈﻮرم را ﻣﻰ ﻓﻬﻤﺪ.". ﻣﻦ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻮﺷﻰ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
ﻧﮑﺘـﻪ :1 ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮى را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬارﯾﺪ، دﺳــﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :2 اﮔﺮ از زاوﯾﻪ ﻣﺸــﺘﺮى ﻣﺪارى ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎد ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﻨﯿﻢ... ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﻰ و از ﺻﻤﯿﻢ دل و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻧﻔﻮذ در دﻟﻬﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه از روح و ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن زدوده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد)

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ

1396/07/1
11:48
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺘﻮﻟﺪ  30ﻣﻰ  ،1975ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎرى و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺖ. او در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪت زﯾﺎدى از ﻣﺪﯾﺮان و ﺳــﺨﻨﮕﻮﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده، ﺳﺎل ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس زﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷــﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ از داﻧﺸــﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص دﻧﯿﺎى ﻣﺪ، ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ  42ﺳــﺎﻟﻪ، ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳــﻮى ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از  10ﺷــﺨﺼﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺳــﺎز در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪه، و ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﭼﻮن ﻫﻢ او را ﺟﺰو 05 زن ﺟﻮان و ﻣﻬﻢ در آﯾﻨﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳــﺖ. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ وﯾﮏ او را ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪه ﭘﺮدازى ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ داده اﺳــﺖ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ را ﺑﻰ ﺷــﮏ ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮑﻰ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎورى داﻧﺴﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎﻫﻮ را در ﺷﺮاﯾﻄﻰ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷــﺖ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در وﺿﻌﯿﺘﻰ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎى ﮐﻼن و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺣﺘﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺳــﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﮐﻠﻰ ﯾﺎﻫﻮ در ﺳــﺎل  2012ﺑﯿﺶ از 4,46 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻪ 71,1 دﻻر ﻣﻰ رﺳﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻟﺮى ﭘﯿﺞ، ﯾﮑﻰ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎﻻ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ" ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮ ﯾﮑﻰ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺻﻠﻰ ﭘﺮوژه آى ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿــﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫﺎى ﮔﻮﮔﻠﻰ ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. او در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ و ﺟﻰ ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎورى اﯾﻠﯿﻨﻮى در  ،2009دﮐﺘﺮاى اﻓﺘﺨﺎرى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى او در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮ، ﺑﻪ وى اﻫﺪا ﮐﺮد.
او در  15ژوﺋﯿﻪ  2012ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎﻫﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ در ﺳﺎل  2009ﺑﺎ زﮐﺮى ﺑﻮگ، ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎى ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ، ازدواج ﮐﺮد. او اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺧﺪا، ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎﻫﻮ!" ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ ﺷــﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وب و ﻓﻦ آورى ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام را ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰرگ" ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺮاى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ روزﻫﺎى اوج ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ.روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2011ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳــﮑﺎر دﻻرﻧﺘﺎ، ﻃﺮاح ﻣﺸــﻬﻮر ﻣﺪ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮرد، ﻣﺒﻠﻎ  60ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد. در ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﺎل ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ او در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮش ﭼﻬﺮه و ﺧﻮش ﻟﺒﺎس اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد. در ﺳﺎل  2005ﻣﯿﻼدى، ﻣﺎﯾﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اى ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺴﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ" ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ اﺻﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ، ﺳــﺎده و ﺑﻪ دور از ﺷــﻠﻮﻏﻰ ﻫﺎى راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده و ﺷﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮى ﺑــﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ وب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ راه ﺧﻮد را ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.".
از ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرك در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدى، ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، در 5 ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ 052 ﺑﺎر ﺷﺐ ﮐﺎرى ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد.
 او ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد دوﺳﺘﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎرﻟﺴــﻮن، ﺳﻪ ردﯾﻒ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷــﮏ ﺑﭽﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮازم ﻧﻮزاد را ﺑﺮاى دوﺳــﺘﺶ ﻓﺮﺳــﺘﺎده ﺑﻮد. ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﯾﺮ  ﮐﺮﯾﮓ ﺳﯿﻠﻮرﺳﺘﯿﻦ( ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد. او ﻫﻤﻮاره اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اى ﺑﺮاى ﻫﻪ ﭼﯿﺰ دارد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﮑﻼس ﮐﺎرﻟﺴــﻮن در ﻃﻮل ﺳــﺎل ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮد، او ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ  5دﻗﯿﻘﻪ اى ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮐﺮد و از زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻰ دارﻧﺪ، از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﻟﺴــﻮن ﺗﻌﺪادى از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎﯾﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮح او ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﻰ آﻣﺪ،اﻣﺎ اﯾﻦ روش، اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻮد .
 او ﯾﮑﻰ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﻣﺪ اﺳــﺖ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎى زﯾﺒﺎﯾﻰ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪاﻗﻞ  900دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﻰ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ از ﻟﺒــﺎس ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً از آﻧﻬﺎ در ﺳــﺮ ﮐﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ. او رﻧﮓ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽــﻮن ﻗﺮﻣﺰ، آﺑﻰ، ﺳــﯿﺎه، و ﺻﻮرﺗﻰ ﭘﺮ رﻧﮓ را دوست دارد.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)

ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ و ﻣﺮد ﺷﺎﮐﻰ

1396/06/24
01:56
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣــﺮدى ﺑﻪ درﺑﺎر ﺧﺎن زﻧﺪ ﻣــﻰ رود و ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ. ﺳــﺮﺑﺎزان ﻣﺎﻧﻊ ورودش ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎن زﻧﺪ در ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن، ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮد را ﻣﻰ ﺷﻨﻮد و ﻣﻰ ﭘﺮﺳﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺧﺎن، وى دﺳــﺘﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺣﻀــﻮرش ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎن زﻧﺪ ﻣﻰ رﺳــﺪ و ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن از وى ﻣﻰ ﭘﺮﺳــﺪ: ﭼﻪ ﺷﺪه 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻰ؟"
ﻣﺮد ﺑﺎ درﺷــﺘﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: دزد ﻫﻤﻪ اﻣﻮاﻟﻢ را ﺑﺮده و اﻻن ﻫﯿﭻ 
ﭼﯿﺰى در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارم!".
ﺧﺎن ﻣﻰ ﭘﺮﺳــﺪ: وﻗﺘﻰ اﻣﻮاﻟﺖ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻰ رﻓﺖ، ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدى؟".
ﻣﺮد ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم!".
ﺧﺎن ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: خب ﭼﺮا ﺧﻮاﺑﯿﺪى ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﺒﺮﻧﺪ؟".
ﻣــﺮد در اﯾــﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳــﺘﺪﻻﻟﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺳﺮﻣﺸــﻖ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿــﺮد. او ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑــﻮدم، ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدم 
ﺗﻮ ﺑﯿﺪارى!".
ﺧﺎن ﺑﺰرگ زﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪ اى ﺳﮑﻮت ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ ﺧﺴﺎرﺗﺶ را از ﺧﺰاﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ 
ﻣﺮد راﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ.".
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد

داستانهای مدیریتی(توافق و اخلاق)

1396/06/4
07:46
امیرحسین ستوده بیدختی
داستانهای مدیریتی(توافق و اخلاق)


● شخصی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد. کفاش نگاهی به کفش کرده می گوید: این کفش سه کوک می خواهد و اجرت هر کوک ده تومان می شود که درمجموع خرج کفش می شود سی تومان. مشتری قبول می کند. پول را می دهد و می رود تا ساعتی دیگر برگردد و کفش تعمیر شده را تحویل بگیرد. کفاش دست به کار می شود. کوک اول، کوک دوم  و در نهایت کوک سوم و تمام. اما با یک نگاه عمیق در می یابد اگرچه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می شود و کفش کفشتر خواهد شد.  

○ از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزد.

○ او میان نفع و اخلاق و میان دل و قاعده ی توافق مانده است. یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست. اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند به انسانیت تعظیم کرده. اگر کوک چهارم را نزند روی خط توافق و قانون جلو رفته، اما اگر بزند صدای لبیک او آسمان اخلاق را پر خواهد کرد. 

●● نتیجه راهبردی:
○ دنیا پر از فرصت کوک چهارم است. و من و تو کفاش های دو دل.

○ مهربانی را اگر قسمت کنیم،
من یقین دارم به ما هم می رسد، 
آدمی گر ایستد بر بام عشق، 
دست هایش تا خدا هم می رسد

خطای مهارت : خود قایق مهمتر از پارو زدن است!

1396/05/31
07:39
امیرحسین ستوده بیدختی
خطای مهارت : خود قایق مهمتر از پارو زدن است!

چرا کارآفرینان زنجیره ای، یعنی اهالی کسب و کاری که شرکتهای موفق را یکی پس از دیگری تاسیس می کنند، اینقدر کم اند؟ البته که استیو جابز و ریچارد برانسون را داریم، اما آنها اقلیت کوچکی را نمایندگی می کنند. 
کارآفرینان زنجیره ای، کمتر از یک درصد کسانی را که شرکتی را پایه گذاری می کنند تشکیل می دهند. آیا همه آنها مثل پل آلن، یکی از موسسان مایکروسافت، بعد از اولین موفقیت بازنشسته می شوند؟ بی شک نه. آنها متوقف نشده اند بلکه نتوانستند به موفقیت های خود ادامه دهند.
تنها یک جواب منطقی وجود دارد: شانس نقشی بزرگتر از مهارت دارد. البته هیچ تاجری مایل به شنیدن این جمله نیست. 

متاسفانه نه مهارتها و نه رنج و آزار معیارهای کلیدی برای موفقیت نیستند. لازم اند، ولی کافی نیستند. وقتی یک نفر در دراز مدت نسبت به افراد با صلاحیتِ کمتر، موفق تر است ، فقط و فقط دلیلش را باید در عنصری به نام استعداد  جستجو کرد. اما در مورد بنیانگذاران شرکتها چنین نیست، وگرنه بعد از اولین دستاورد به تاسیس شرکتهای بعدی ادامه می دادند.
در مورد مدیران شرکتها چطور؟ آنها چقدر در موفقیت شرکتها اهمیت دارند؟ محققان ارتباط مجموعه ای از خصوصیات مرتبط با یک مدیرعامل قوی را با افزایش ارزش شرکت در طول دوران مدیریت این مدیران عامل بررسی کردند. فقط ۱۰ درصد بیشتر مشاهده شد که مدیرعامل قویتر شرکت قویتر را رهبری می کند. حتی وارن بافت نیز بت سازی از مدیران عامل را تایید نمی کند:
" یک پیشینه مدیریتی خوب بیشتر تابعی است از اینکه در تجارت سوار چه قایقی شده ای، نه اینکه چقدر خوب پارو می زنی."

در برخی حوزه های بخصوص، مهارت هیچ نقشی ندارد. در نتیجه برخی مردم بر اساس توانایی هایشان امرارمعاش می کنند مانند خلبانها ، لوله کش ها و وکلا. ولی در سایر بخشها مهارت لازم است، اما حیاتی نیست؛ مثل کارآفرینان و مدیران. در نهایت، شانس عامل سرنوشت سازی در برخی حوزه هاست، مثل بازارهای مالی. اینجاست که خطای مهارت شایع می شود. پس به لوله کش ها احترام بگذار و زیرلب به موفق های مالی بخند!

هنر شفاف اندیشیدن- رولف دوبلی

3 پند از زبان گنجشک

1396/02/6
06:08
امیرحسین ستوده بیدختی
3 پند از زبان گنجشک

آورده اند که مردی در بازار دمشق، گنجشکی رنگین و لطیف، به یک درهم خرید تا به خانه آورد و فرزندانش با آن بازی کنند. در بین راه، گنجشک به سخن آمد و مرد را گفت: "در من فایده ای برای تو نیست. اگر مرا آزاد کنی، تو را سه نصیحت می گویم که هر یک، همچون گنجی است. دو نصیحت را وقتی در دست تو اسیرم می گویم و پند سوم را، وقتی آزادم کردی و بر شاخ درختی نشستم، می گویم. مرد با خود اندیشید که سه نصیحت از پرنده ای که همه جا را دیده است، به یک درهم می ارزد. پذیرفت و به گنجشک گفت: "پندهایت را بگو".
گنجشک گفت: "اول آنکه اگر نعمتی را از کف دادی، غصه مخور و غمگین مباش؛ زیرا اگر آن نعمت، حقیقتاً و دائماً از آن تو بود، هیچگاه زایل نمی شد. دیگر آنکه اگر کسی با تو سخن محال و ناممکن گفت، به آن سخن هیچ توجه نکن و از آن درگذر".
مرد، چون این دو نصیحت را شنید، گنجشک را آزاد کرد. پرنده کوچک پر کشید و بر درختی نشست . چون خود را آزاد و رها دید، خنده ای کرد. مرد گفت: "نصیحت سوم را بگو".
گنجشک گفت: "نصیحت چیست!؟ ای مرد نادان، زیان کردی. در شکم من دو گوهر هست که هر یک، بیست مثقال وزن دارد. تو را فریفتم تا از دستت رها شوم. اگر می دانستی که چه گوهرهایی نزد من است به هیچ قیمت مرا رها نمی کردی."
مرد، از خشم و حسرت، نمی دانست که چه کند. دست بر دست می مالید و گنجشک را ناسزا می گفت. ناگهان رو به گنجشک کرد و گفت: "حال که مرا از چنان گوهرهایی محروم کردی، دست کم آخرین پندت را بگو."
گنجشک گفت: "مرد ابله! با تو گفتم که اگر نعمتی را از کف دادی، غم مخور، اما اینک تو غمگینی که چرا مرا از دست داده ای. نیز گفتم که سخن محال و ناممکن را نپذیر، اما تو هم اینک پذیرفتی که در شکم من گوهرهایی است که چهل مثقال وزن دارد. آخر من خود چند مثقالم که چهل مثقال گوهر با خود حمل کنم!؟ پس تو لایق آن دو نصیحت نبودی و پند سوم را نیز با تو نمی گویم که قدر آن نخواهی دانست. این را گفت و در هوا ناپدید شد." 

(منبع: سایت یکی بود)


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر داستان مدیریتی


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر داستان مدیریتی,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic