درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر درس

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

10 درس مهم در كسب و كار كه اكثر مردم دیر آنها را مى آموزند

1398/04/12
07:11
امیرحسین ستوده بیدختی
10 درس مهم در كسب و كار كه اكثر مردم دیر آنها را مى آموزند
 در شغلى كه از آن متنفرید، نمانید.
 مراقب سلامتى خود باشید.
 خوب گوش كنید. این امر مى تواند تا حد زیادى مشكلات  را حل كند، خلاقیت بیافریند، بینش ببخشد، و به دیگران نشان دهد كه شما اهمیت مى دهید.
 طرد شدن و شكست، شما را قوى تر خواهد ساخت.

 اجازه ندهید پول یا عنوان شغلى شما، معرف شما باشد.
 اطراف خود را پر كنید از كسانى كه به شما انگیزه مى دهند و شما را وادار به رشد مى كنند.
 اوقات بیشترى را خارج از دفتر و در كنار خانواده خودصرف كنید.
 نگرانى، مشكلى را حل نمى كند.
 هرگز آموختن را متوقف نكنید و هرگز از رشد بازنایستید.
 خوشبختى در همین لحظه كنونى است.

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ؟

1397/05/17
10:36
امیرحسین ستوده بیدختی
اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ را ﻣﻰ ﺗﻮان رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻓﻰ ﺷــﺎپ و ﻗﻬﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، داﻧﺴــﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪى ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ  21366ﺷﻌﺒﻪ در ﺑﯿﺶ از  60ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻫﻮارد ﺷﻮﻟﺘﺰ، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، را ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪى ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 آﻏﺎز ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎﺳﻰ ﮐﻮﭼﮏ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪرﯾﺠﻰ: اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﮐﻪ در ﺳــﺎل  1971در ﺳﯿﺎﺗﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ داﻧﻪ ﻫﺎى ﻗﻬﻮه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰ رﺳــﺎﻧﺪ. ﻫﻮارد ﺷﻮﻟﺘﺰ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ را در ﺣﺎﻟﻰ در ﺳﺎل  1987ﺧﺮﯾﺪارى ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  6ﻓﺮوﺷﮕﺎه داﺷﺖ. ﭘﺲ از آن، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
 رﻫﺒﺮى اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻮارد ﺷــﻮﻟﺘﺰ ﻫﻤﻮاره ﻫﺴــﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰى رﻫﺒﺮى ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷــﻮﻟﺘﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن در ﻣﺤﯿﻄﻰ ﮐﺎﻣﻼً دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪه اﺳــﺖ. از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷــﻰ ﺳﺎزى و آﮔﺎه ﺳﺎزى ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳــﺰاﯾﻰ در ﺟﺬب ﻣﺸــﺘﺮى وﻓﺎدار ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 داﺷـﺘﻦ ﻣﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه ورى: ﻣﺪل ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺷــﻌﺒﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺮه ورى ﻧﯿﺰ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 ﻣﺸـﺘﺮى ﻣﺪارى: ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺷــﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى اﺳــﺖ" آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ 
در ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد:
اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮى از ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه راﺿﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮى ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮى در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً راﺿﻰ ﺷﻮد.ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮاى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺟﺎﯾﺰه و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اى ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺮﻧﺪ اﺳـﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﻧﯿﺮوى ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر آن: ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷــﺮﮐﺎى اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪارن ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﺎم، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎى درﻣﺎﻧﻰ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. از ﺳــﻮى دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷــﻐﻠﻰ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳــﺘﺮس ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﺳــﺎﻟﻰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮى ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد.
 اراﺋـﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎى اﺳـﺘﺎﻧﺪارد: اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎى اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرى در ﮐﻼس و ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﻋﻤﻠﻰ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮوﺷــﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﻰ از رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ اﺳﺖ.
 ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻄﻰ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ: ﺑﺮﻧﺪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اى را در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻰ ﮔﺬارد.
 ﻧﻮآورى و ﻣﺸﺎرﮐﺖ: اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ، ﻃﺮح ﻫﺎى ﻣﮑﻤﻞ، ﻧﻮآورى و ... از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸــﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺟﺮاى ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ در ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎى اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اى را ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 اﺳـﺘﻔﺎده از زﻧﺠﯿـﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧـﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ: زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺸــﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﺳــﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨــﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑــﻪ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎى زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﮑــﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ اﺳﺖ.
 اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ: اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺧﻮد از اﺑﺰارﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﯾﻤﯿﻠﻰ، ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاران و ... اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷــﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﺎ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن وﻓــﺎدار و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﻧﯿــﺰ ﯾﮑﻰ از رﻣﻮز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎى ﻣﻌﻘﻮﻻﻧــﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى اﺣﺴﺎﺳــﻰ 
ﻣﺸﺘﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ

درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر

1396/11/3
05:24
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ United Airline را ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﺎﺑﻮدى ﭘﯿﺶ ﺑﺒــﺮد. ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑــﺎ ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺪه ﭘﻮل ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را داده و ﺣﺘﻰ در زﻣﺎن ﭘﺮواز، روى ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﻨﺸــﯿﻨﯿﺪ وﻟﻰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺄﻣﻮران ﭘﺮواز آﻣﺪه و ﺑﻪ زور ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷــﻮﺧﻰ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﻰ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﭗ آن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اى ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ ﭘﭙﺴــﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻰ از ﺗﻨﻔﺮ در ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ دو ﺷــﺮﮐﺖ آﻏﺎز و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ ﺷــﻮد. در دﻧﯿﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﺑﺰرگ، اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﺳــﺎل ﺷــﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻰ ﻓﮑﺮى ﻫﺎﯾﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﺴــﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷــﺪه اﻧﺪ، ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺸﻮﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت، ﺑﺎزار و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى ﺿﺮر ﮐﺮدن، ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮى وارد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﭙﺴﻰ
داﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟
ﭘﭙﺴﻰ در راﺳــﺘﺎى ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر در ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻦ" ﮐﻠﯿﭙﻰ ﺑﺎ ﺑﺎزى ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺸــﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﺳﺎﺧﺖ. در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺸﻬﻮر در ﺑﯿﻦ ﺳــﯿﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻠﯿﺲ در ﺣﺎل اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ  و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد در ﺣﺮﮐﺘﻰ ﺟﺴــﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده، ﯾﮏ ﻗﻮﻃﻰ ﻧﻮﺷــﺎﺑﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ. ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻮﺷــﺎﺑﻪ را از او ﻣﻰ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻧﻮﺷــﯿﺪﻧﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻰ زﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺷــﺎﯾﺪ در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﻣﺸﮑﻠﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ از ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن و زﻧﺎن ﻣﺤﺠﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، واﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻮﺳــﻮم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ارزش دارد" ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷــﺘﻨﺪ ﭘﭙﺴــﻰ ﺑﺎ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ، ارزش اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﻰ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ آن را ﺳــﻄﺤﻰ ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺣﺪى ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دراز ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﻰ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﮐﺮد؟
ﭘﭙﺴــﻰ در ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺧــﻮد ﺧﯿﻠﻰ ﻣﺤﺘﺎط ﻋﻤﻞ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷــﺮوع ﺷــﺪ، در ﮐﻤﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ، ﭘﺨﺶ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاى ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻃﻰ روزﻫﺎى ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸــﺖ، وﻟﻰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻫﻨﻮز در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮژه ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻣﺠﺎزى اﺳﺖ.
ﭼﻪ درﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت واﻗﻊ ﮔﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ. در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﭙﺴﻰ ﻧﻪ آن ﻣﺪل ﻣﻌﺮوف، اﻫﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻮع ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)

درس هایی از ژاپن

1395/09/26
08:16
امیرحسین ستوده بیدختی
درس هایی از ژاپن

    ژاپنی ها اصلاً پس انداز نمی کنند.
    تورم در ژاپن منفی است.
    در ژاپن خانه ویلایی به ندرت پیدا می شود.
    "از کار مردن" در ژاپن، یک افتخار است.
    حقوق یک مهندس معدن، معادل 7500 دلار در ماه است.
    یک کارمند ژاپنی، برای رضایت مشتری، حتی حاضر است خانواده خود را فدا کند.
    شکست در کار، برای یک مدیر، برابر مرگ است.
    تمام معلمان دوره ابتدایی، خانم هستند که گاهی از مادران بچه ها دلسوزترند.
    هنگام تعطیلی مدارس، بچه ها گریه می کنند
    ‌‌خانم ها در ژاپن، بعد از ازدواج عموماً کار نمی کنند.
    مردان، حقوق خود را به همسرانشان می دهند و از آنها پول توجیبی می گیرند.
    دانش آموزان، همراه با معلمان خود، روزانه حدود 15 دقیقه به تمیز کردن مدرسه می پردازند.
    اگر کسی سگی داشته باشد، باید همراه خود، یک کیسه هم برای مدفوع سگش داشته باشد.
    استفاده از موبایل، در قطار و رستوران ممنوع است.
    از اول تا سوم ابتدایی، هیچ امتحانی ندارند.
    در رستوران، به اندازه غذا می خورند و هیچ زباله ای از خود به جا نمی گذارند.
    حداکثر تأخیر قطارها 7 ثانیه است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(فرستنده: مجید پرنور)
برچسب ها:درس ،ژاپن ،

درس هایی از ژاپن

1395/09/26
08:16
امیرحسین ستوده بیدختی
درس هایی از ژاپن

    ژاپنی ها اصلاً پس انداز نمی کنند.
    تورم در ژاپن منفی است.
    در ژاپن خانه ویلایی به ندرت پیدا می شود.
    "از کار مردن" در ژاپن، یک افتخار است.
    حقوق یک مهندس معدن، معادل 7500 دلار در ماه است.
    یک کارمند ژاپنی، برای رضایت مشتری، حتی حاضر است خانواده خود را فدا کند.
    شکست در کار، برای یک مدیر، برابر مرگ است.
    تمام معلمان دوره ابتدایی، خانم هستند که گاهی از مادران بچه ها دلسوزترند.
    هنگام تعطیلی مدارس، بچه ها گریه می کنند
    ‌‌خانم ها در ژاپن، بعد از ازدواج عموماً کار نمی کنند.
    مردان، حقوق خود را به همسرانشان می دهند و از آنها پول توجیبی می گیرند.
    دانش آموزان، همراه با معلمان خود، روزانه حدود 15 دقیقه به تمیز کردن مدرسه می پردازند.
    اگر کسی سگی داشته باشد، باید همراه خود، یک کیسه هم برای مدفوع سگش داشته باشد.
    استفاده از موبایل، در قطار و رستوران ممنوع است.
    از اول تا سوم ابتدایی، هیچ امتحانی ندارند.
    در رستوران، به اندازه غذا می خورند و هیچ زباله ای از خود به جا نمی گذارند.
    حداکثر تأخیر قطارها 7 ثانیه است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(فرستنده: مجید پرنور)
برچسب ها:درس ،ژاپن ،

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر درس


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر درس,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic