درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر زنان

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن رﻫﺒﺮى ﮐﻨﯿﺪ

1398/10/17
07:41
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد، زﻧﺎﻧﻰ را ﮐﻪ داراى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، دﯾﺪه اﯾﻢ. اﯾﻦ زﻧﺎن، ﺟﺎﯾﻰ را اداره ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎرﺷــﺎن ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ. آﻧﻬــﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﻰ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻰ ﺷــﻮد؟ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧــﺎن، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ" ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﻓﺎدارى را اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ، وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان را ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺳــﺎزد، ﭼﯿﺴــﺖ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  7وﯾﮋﮔﻰ اﯾﻦ زﻧﺎن اﺷــﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 از ﻗـﺪرت ﺧـﻮد در ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬــﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ؛ ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از ﻓﺮوﺗﻨﻰ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن، ﻫﻤﻮاره آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن، اﻣﯿﺪ 
ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ دارﻧﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮد. رﻫﺒﺮان آﮔﺎه و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺷــﺪ ﻣﺪاوم ﺷﺨﺼﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى، و آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺷــﺠﺎﻋﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا ﺣﻤﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻗﻮى ﺗﺮﻧﺪ.
 ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ. رﻫﺒﺮى ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﻤﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زودﮔﺬر او را از دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳــﺎﻧﺪن 
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﺎز دارد.
 اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ. ﻣــﺮدم رﻫﺒﺮان داراى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، و ﻫﻤﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از رﻫﺒﺮى ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﮐﺜــﺮ اﻓﺮاد ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺪﺑﯿــﻦ ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻗﻮى و ﻣﻮﻓﻖ، دﯾﺪﮔﺎﻫﻰ را ﻣﻄــﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و اﻧﺮژى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﻮى آن دﯾــﺪﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺧﻮش ﺑﯿﻨﻰ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
 ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻣﻮﻓﻖ، از دﯾﮕﺮان ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد، ﺳﺒﮏ ﺷــﺨﺼﻰ ﺧﻮد، و ﺗﻼش ﺑﺮاى ﻧﺸــﺎن دادن اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى 
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺷﺎن، ﭘﺪﯾﺪ ﻣﻰ آورﻧﺪ.
 داراى ﺻﺪاﯾﻰ ﻗﻮى و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻣﺎﯾﻠﻨــﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آﻧــﺮا ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﭘﯿﺎم اﯾﺸــﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮم، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺻﺪاى آﻧﻬﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﯾﺸﺎن ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

قدرتمندترین زنان در عرصه IT

1395/09/29
11:31
امیرحسین ستوده بیدختی
قدرتمندترین زنان در عرصه IT

    مگ وایتمن، مدیر عامل HP: وایتمن حدود سه سال است که به عنوان مدیر عامل شرکت HP منصوب و معرفی شده است. وی در حالی به عنوان پنجمین زن برتر حوزه IT معرفی می شود که پیش از این نیز عنوان بیستمین زن ثروتمند دنیا را از آن خود کرده بود. در زمانی که وی مدیریت HP را پذیرفت، سهام این شرکت سیر نزولی را طی می کرد، اما این کمپانی با ورود وایتمن توانست دوران متفاوتی را تجربه کند و شاخص سهام آن نیز روز به روز افزایش یابد.

    ماریسا مایر، مدیر عامل یاهو: مایر 39 ساله حدود دو سال است که به عنوان مدیر عامل یاهو منصوب گردیده است. وی در حالی به عنوان یکی از پنج زن برتر سال 2014 میلادی معرفی شده است که در رتبه بندی مجله فوربز، هجدهمین زن مشهور و ثروتمند دنیا نیز لقب گرفته بود. وی یکی از جوانترین مدیران تکنولوژی است.

    سوزان ووجسکی، گوگل: در پس تمامی تبلیغات شرکت گوگل می توان رد پایی از ووجسکی یافت. وی همان شخصی است که گاراژش را به سرگی برین و لری پیج اجاره داد تا بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند. او در حالی به عنوان سومین زن برتر حوزه IT در سال 2014 معرفی می شود که عنوان دوازدهمین زن ثروتمند دنیا را نیز از آن خود کرده بود.

    ویرجینیا رومتی، IBM: او که اغلب با نام جینی رومتی خطاب می شود، اولین مدیر عامل زنی است که در شرکت IBM منصوب شد. رومتی توانست رتبه دوم موفق ترین زن حوزه IT در سال 2014 را به خود اختصاص دهد و این موضوع در حالی است که وی مقام دهمین زن ثروتمند دنیا را نیز از آن خود کرده بود.

    شرلی سندبرگ، فیس بوک: شرلی سندبرگ، اولین و برترین زن حوزه IT در سال 2014 میلادی لقب گرفته است. سندبرگ از سال 2008 میلادی به عنوان مدیر بخش عملیات وارد شرکت فیس بوک شد، اما بعد از مدتی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره فیس بوک انتخاب شد. وی نهمین زن ثروتمند دنیا معرفی شده است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: خبرنامه شرکت آسیاتک)

قدرتمندترین زنان در عرصه IT

1395/09/29
11:31
امیرحسین ستوده بیدختی
قدرتمندترین زنان در عرصه IT

    مگ وایتمن، مدیر عامل HP: وایتمن حدود سه سال است که به عنوان مدیر عامل شرکت HP منصوب و معرفی شده است. وی در حالی به عنوان پنجمین زن برتر حوزه IT معرفی می شود که پیش از این نیز عنوان بیستمین زن ثروتمند دنیا را از آن خود کرده بود. در زمانی که وی مدیریت HP را پذیرفت، سهام این شرکت سیر نزولی را طی می کرد، اما این کمپانی با ورود وایتمن توانست دوران متفاوتی را تجربه کند و شاخص سهام آن نیز روز به روز افزایش یابد.

    ماریسا مایر، مدیر عامل یاهو: مایر 39 ساله حدود دو سال است که به عنوان مدیر عامل یاهو منصوب گردیده است. وی در حالی به عنوان یکی از پنج زن برتر سال 2014 میلادی معرفی شده است که در رتبه بندی مجله فوربز، هجدهمین زن مشهور و ثروتمند دنیا نیز لقب گرفته بود. وی یکی از جوانترین مدیران تکنولوژی است.

    سوزان ووجسکی، گوگل: در پس تمامی تبلیغات شرکت گوگل می توان رد پایی از ووجسکی یافت. وی همان شخصی است که گاراژش را به سرگی برین و لری پیج اجاره داد تا بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند. او در حالی به عنوان سومین زن برتر حوزه IT در سال 2014 معرفی می شود که عنوان دوازدهمین زن ثروتمند دنیا را نیز از آن خود کرده بود.

    ویرجینیا رومتی، IBM: او که اغلب با نام جینی رومتی خطاب می شود، اولین مدیر عامل زنی است که در شرکت IBM منصوب شد. رومتی توانست رتبه دوم موفق ترین زن حوزه IT در سال 2014 را به خود اختصاص دهد و این موضوع در حالی است که وی مقام دهمین زن ثروتمند دنیا را نیز از آن خود کرده بود.

    شرلی سندبرگ، فیس بوک: شرلی سندبرگ، اولین و برترین زن حوزه IT در سال 2014 میلادی لقب گرفته است. سندبرگ از سال 2008 میلادی به عنوان مدیر بخش عملیات وارد شرکت فیس بوک شد، اما بعد از مدتی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره فیس بوک انتخاب شد. وی نهمین زن ثروتمند دنیا معرفی شده است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: خبرنامه شرکت آسیاتک)

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر زنان


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر زنان,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات