درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر محیط کار

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

9 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ

1398/10/10
07:38
امیرحسین ستوده بیدختی
 ﮐﺎرﻫـﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛـﺮ: Catherine DeVrye، ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﻰ ﺳــﺎﺑﻖ IBM، در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: "ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ"، ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ، ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.
 ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﻰ ﮐـﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ: ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎرى از ﺷﻤﺎ ﻣﻰ رود و در 
ﭼﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺟﻠﺴﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮورى: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 65 درﺻﺪ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴــﺎت، آﻧﻬﺎ را از ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﻰ دارد، و 17 درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت، ﺑﻰ ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ: ﮐﺎر، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ داﺷــﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮى آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى رﺳــﻤﻰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر، و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﻓﻮرى را ﻧﯿﺰ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ.
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ: آﯾﺎ ﺷــﺒﯿﻪ ﻏﺪه اى اﺳــﺖ ﮐﻪ راه ﮔﻠﻮﯾﺘﺎن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳــﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺮزﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻋﺪﻫـﺎى ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﭘـﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ: ﺑﺎر ﮐﺎرى و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ 
ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻰ- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮐﺎرﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ: اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزى 
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ. ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد: اﮔﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻧﯿﺴــﺘﯿﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

مدیریت هیجانات منفی در محیط کار

1395/10/1
10:52
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت هیجانات منفی در محیط کار

همه ما گاهی اوقات مجبوریم در محل کار با احساسات و هیجانات منفی مواجه شویم؛ از این رو یادگیری نحوه مقابله با این احساسات، اهمیت می یابد. گذشته از این، هیجانات منفی می تواند منتشر شود و هیچکس مایل نیست در اطراف کسی باشد که به یک گروه، انرژی منفی منتقل می کند.
با توجه به تحقیقات فیشر در سال 1997، متداول ترین هیجانات منفی تجربه شده در محیط کار، عبارتند از:

    سرخوردگی/ التهاب
    نگرانی/ عصبانیت
    خشم/ جوش آوردن
    تنفر
    ناامیدی/ ناخشنودی

ببینید چه چیزی باعث بروز هیجانات منفی در شما می شود، و اغلب با چه انواعی از احساسات مواجه می شوید. هنگامی که آن هیجانات شروع به ظاهر شدن کردند، فوراً استراتژی خود را برای متوقف کردن آن چرخه، آغاز نمایید. هر چه بیشتر صبر کنید، سخت تر خواهید توانست خود را از افکار منفی دور سازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمدیریت هیجانات منفی در محیط کار

1395/10/1
10:52
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت هیجانات منفی در محیط کار

همه ما گاهی اوقات مجبوریم در محل کار با احساسات و هیجانات منفی مواجه شویم؛ از این رو یادگیری نحوه مقابله با این احساسات، اهمیت می یابد. گذشته از این، هیجانات منفی می تواند منتشر شود و هیچکس مایل نیست در اطراف کسی باشد که به یک گروه، انرژی منفی منتقل می کند.
با توجه به تحقیقات فیشر در سال 1997، متداول ترین هیجانات منفی تجربه شده در محیط کار، عبارتند از:

    سرخوردگی/ التهاب
    نگرانی/ عصبانیت
    خشم/ جوش آوردن
    تنفر
    ناامیدی/ ناخشنودی

ببینید چه چیزی باعث بروز هیجانات منفی در شما می شود، و اغلب با چه انواعی از احساسات مواجه می شوید. هنگامی که آن هیجانات شروع به ظاهر شدن کردند، فوراً استراتژی خود را برای متوقف کردن آن چرخه، آغاز نمایید. هر چه بیشتر صبر کنید، سخت تر خواهید توانست خود را از افکار منفی دور سازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering ManagementPTSD و نشانه های آن در محیط کار

1395/09/29
11:22
امیرحسین ستوده بیدختی
PTSD و نشانه های آن در محیط کار

PTSD یک بیماری جدی است که پس از آنکه شخصی یک رویداد تلخ را تجربه کند یا شاهد آن باشد، ممکن است بروز کند. بر اساس آمار مرکز ملی PTSDی آمریکا، 7 تا 8 درصد مردم آمریکا در طی عمر خود از این بیماری رنج می برند و سالانه 5 میلیون و 200 هزار نفر از بزرگسالان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد.
ناراحتی پس از هر نوع ضربه روحی، امری طبیعی است، اما افراد مبتلا به PTSD ممکن است از افسردگی، اضطراب، یا پریشانی شدید رنج ببرند. علائم این بیماری می تواند بلافاصله پس از ضربه روحی نمایان شود، یا بعد از ماه ها یا سال ها ظاهر گردد.
افراد مبتلا به این وضعیت، ممکن است نشانه های مختلفی را در محل کار از خود بروز دهند. برخی از شایع ترین این نشانه ها عبارتند از:

    مشکلات حافظه و دشواری در به خاطر سپردن اطلاعات
    عدم تمرکز در انجام وظایف
    ترس و اضطراب
    مشکلات فیزیکی
    روابط ضعیف با همکاران
    واکنش بی دلیل نسبت به موقعیت هایی که خاطرات آنها را زنده می کند
    عدم حضور در محل کار
    مشکل در بیدار ماندن
    حملات اضطراب و ترس ناگهانی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


کلید مدیریت افراد مبتلا به PTSD ارتباطات خوب است. به آنها امتیازات مناسبی بدهید تا استرس و اضطرابشان در محل کار کاهش یابد. هر گونه مشکل را بلافاصله برطرف کنید و به سایر اعضای تیمتان آموزش بدهید تا بیشتر آنها را درک کنند.

PTSD و نشانه های آن در محیط کار

1395/09/29
11:22
امیرحسین ستوده بیدختی
PTSD و نشانه های آن در محیط کار

PTSD یک بیماری جدی است که پس از آنکه شخصی یک رویداد تلخ را تجربه کند یا شاهد آن باشد، ممکن است بروز کند. بر اساس آمار مرکز ملی PTSDی آمریکا، 7 تا 8 درصد مردم آمریکا در طی عمر خود از این بیماری رنج می برند و سالانه 5 میلیون و 200 هزار نفر از بزرگسالان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد.
ناراحتی پس از هر نوع ضربه روحی، امری طبیعی است، اما افراد مبتلا به PTSD ممکن است از افسردگی، اضطراب، یا پریشانی شدید رنج ببرند. علائم این بیماری می تواند بلافاصله پس از ضربه روحی نمایان شود، یا بعد از ماه ها یا سال ها ظاهر گردد.
افراد مبتلا به این وضعیت، ممکن است نشانه های مختلفی را در محل کار از خود بروز دهند. برخی از شایع ترین این نشانه ها عبارتند از:

    مشکلات حافظه و دشواری در به خاطر سپردن اطلاعات
    عدم تمرکز در انجام وظایف
    ترس و اضطراب
    مشکلات فیزیکی
    روابط ضعیف با همکاران
    واکنش بی دلیل نسبت به موقعیت هایی که خاطرات آنها را زنده می کند
    عدم حضور در محل کار
    مشکل در بیدار ماندن
    حملات اضطراب و ترس ناگهانی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


کلید مدیریت افراد مبتلا به PTSD ارتباطات خوب است. به آنها امتیازات مناسبی بدهید تا استرس و اضطرابشان در محل کار کاهش یابد. هر گونه مشکل را بلافاصله برطرف کنید و به سایر اعضای تیمتان آموزش بدهید تا بیشتر آنها را درک کنند.

مدیریت احساسات منفی در محیط کار

1395/09/26
08:33
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت احساسات منفی در محیط کار

احساسات خود را کنترل کنید، قبل از آنکه آنها شما را تحت کنترل خود درآورند.
همه ما گاهی مجبور می شویم که در محیط کار با احساسات و هیجانات منفی، دست و پنجه نرم کنیم. در حال حاضر، آموختن اینکه چگونه با این احساسات برخورد کنیم، بیش از پیش اهمیت یافته است. گذشته از اینها، احساسات منفی می تواند گسترش یابد، و هیچکس مایل نیست در اطراف کسی باشد که احساسات منفی را به یک گروه، القا می کند.
بر اساس تحقیقات فیشر، متداولترین احساسات منفی که در محیط کار، تجربه شده است، عبارتند از:

    سرخوردگی/ التهاب
    نگرانی/ عصبانیت
    خشم/ شدت
    تنفر

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ببینید علت احساسات منفی شما چیست، و اکثر اوقات با کدام نوع از این احساسات، مواجه هستید. هنگامی که این احساسات شروع به ظاهر شدن می کند، سریعاً استراتژی خود را برای متوقف ساختن چرخه آن، آغاز کنید. هر چه بیشتر این کار را به تأخیر بیندازید، سخت تر خواهید توانست خود را از افکار منفی، رها سازید. 

مدیریت احساسات منفی در محیط کار

1395/09/26
08:33
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت احساسات منفی در محیط کار

احساسات خود را کنترل کنید، قبل از آنکه آنها شما را تحت کنترل خود درآورند.
همه ما گاهی مجبور می شویم که در محیط کار با احساسات و هیجانات منفی، دست و پنجه نرم کنیم. در حال حاضر، آموختن اینکه چگونه با این احساسات برخورد کنیم، بیش از پیش اهمیت یافته است. گذشته از اینها، احساسات منفی می تواند گسترش یابد، و هیچکس مایل نیست در اطراف کسی باشد که احساسات منفی را به یک گروه، القا می کند.
بر اساس تحقیقات فیشر، متداولترین احساسات منفی که در محیط کار، تجربه شده است، عبارتند از:

    سرخوردگی/ التهاب
    نگرانی/ عصبانیت
    خشم/ شدت
    تنفر

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ببینید علت احساسات منفی شما چیست، و اکثر اوقات با کدام نوع از این احساسات، مواجه هستید. هنگامی که این احساسات شروع به ظاهر شدن می کند، سریعاً استراتژی خود را برای متوقف ساختن چرخه آن، آغاز کنید. هر چه بیشتر این کار را به تأخیر بیندازید، سخت تر خواهید توانست خود را از افکار منفی، رها سازید. 

شایعات در محیط کار

1395/09/18
11:51
امیرحسین ستوده بیدختی
شایعات در محیط کار

در محیط کار نمی توان شایعات را کاملاً از میان برداشت. این، طبیعت انسان است که می خواهد بداند در اطرافش چه می گذرد؛ و هنگامی که افراد اطلاعات کامل ندارند، ممکن است خلأهای اطلاعاتی را با فرض و گمان هایی پر کنند که می تواند صحیح نباشد. خوشبختانه، دادن کمی اطلاعات صحیح، تا حد زیادی نیاز به شایعه پراکنی را از میان می برد.
بر ارتباطات آزاد، صادقانه، و منظم تمرکز کنید. همچنین بسیار مهم است که فرهنگ احترام متقابل و امانتداری را در محیط کار خود برقرار نمایید. شایعه توسط افراد منتشر می شود، بنابراین می توانید با صحبت کردن در مورد اثرات منفی شایعه پراکنی و سخن چینی، و با مطرح کردن توقعات و انتظارات خود، شایعات را در سرچشمه متوقف سازید.
احتمالاً هرگز قادر نخواهید بود که شایعه پراکنی را کاملاً متوقف کنید؛ با این حال، با استفاده از این استراتژی ها می توانید هماهنگی و اعتماد بیشتری در درون تیم کاری خود ایجاد نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementبرچسب ها:محیط کار ،شایعات ،

شایعات در محیط کار

1395/09/18
11:51
امیرحسین ستوده بیدختی
شایعات در محیط کار

در محیط کار نمی توان شایعات را کاملاً از میان برداشت. این، طبیعت انسان است که می خواهد بداند در اطرافش چه می گذرد؛ و هنگامی که افراد اطلاعات کامل ندارند، ممکن است خلأهای اطلاعاتی را با فرض و گمان هایی پر کنند که می تواند صحیح نباشد. خوشبختانه، دادن کمی اطلاعات صحیح، تا حد زیادی نیاز به شایعه پراکنی را از میان می برد.
بر ارتباطات آزاد، صادقانه، و منظم تمرکز کنید. همچنین بسیار مهم است که فرهنگ احترام متقابل و امانتداری را در محیط کار خود برقرار نمایید. شایعه توسط افراد منتشر می شود، بنابراین می توانید با صحبت کردن در مورد اثرات منفی شایعه پراکنی و سخن چینی، و با مطرح کردن توقعات و انتظارات خود، شایعات را در سرچشمه متوقف سازید.
احتمالاً هرگز قادر نخواهید بود که شایعه پراکنی را کاملاً متوقف کنید؛ با این حال، با استفاده از این استراتژی ها می توانید هماهنگی و اعتماد بیشتری در درون تیم کاری خود ایجاد نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementبرچسب ها:محیط کار ،شایعات ،

شایعات در محیط کار

1395/09/18
11:51
امیرحسین ستوده بیدختی
شایعات در محیط کار

در محیط کار نمی توان شایعات را کاملاً از میان برداشت. این، طبیعت انسان است که می خواهد بداند در اطرافش چه می گذرد؛ و هنگامی که افراد اطلاعات کامل ندارند، ممکن است خلأهای اطلاعاتی را با فرض و گمان هایی پر کنند که می تواند صحیح نباشد. خوشبختانه، دادن کمی اطلاعات صحیح، تا حد زیادی نیاز به شایعه پراکنی را از میان می برد.
بر ارتباطات آزاد، صادقانه، و منظم تمرکز کنید. همچنین بسیار مهم است که فرهنگ احترام متقابل و امانتداری را در محیط کار خود برقرار نمایید. شایعه توسط افراد منتشر می شود، بنابراین می توانید با صحبت کردن در مورد اثرات منفی شایعه پراکنی و سخن چینی، و با مطرح کردن توقعات و انتظارات خود، شایعات را در سرچشمه متوقف سازید.
احتمالاً هرگز قادر نخواهید بود که شایعه پراکنی را کاملاً متوقف کنید؛ با این حال، با استفاده از این استراتژی ها می توانید هماهنگی و اعتماد بیشتری در درون تیم کاری خود ایجاد نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:
برچسب ها:محیط کار ،شایعات ،

دیده شدن در محیط کار

1395/09/14
09:43
امیرحسین ستوده بیدختی
دیده شدن در محیط کار

دیگران می توانند اغلب اوقات تلاش های شما را نادیده بگیرند، حتی اگر شما همواره سخت کار کنید. اگر چنین اتفاقی برایتان رخ داد، این به خود شما بستگی دارد که توجه آنها را جلب کنید و کاری کنید که در اذهانشان بمانید، تا بتوانید به حرکت خود در جهت دستیابی به اهداف کاریتان ادامه دهید.
بدین منظور، توصیه های زیر را دنبال نمایید:

    در زمینه هایی که برای سازمانتان اهمیت دارد، تخصص کسب کنید.
    با دوستان داخل و خارج از سازمانتان، شبکه ای تشکیل دهید.
    نتیجه کارهای خود را پیگیری کنید.
    هر وقت که ممکن بود، مسئولیت هایی جدید بر عهده بگیرید.
    هر روز چند دقیقه را به سلام و احوالپرسی و گفتگو با همکاران خود اختصاص دهید تا مطمئن شوید که قابل رؤیت هستید.
    اگر همکاری دارید که به اندازه شما سختکوش است، در مقابل مدیر خود از او تعریف کنید.
    نشریات مرتبط با کار خود را مطالعه کنید تا دانش شما به روز بماند.
    برای خود یک مرشد و مربی پیدا کنید که بتواند توصیه هایی ارزشمند در اختیارتان قرار دهد.
    در اقدامات دسته جمعی سازمانتان (مثلاً برگزاری یک مسابقه یا هدایت یک لیگ) شرکت کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementبرچسب ها:محیط کار ،

دیده شدن در محیط کار

1395/09/14
09:43
امیرحسین ستوده بیدختی
دیده شدن در محیط کار

دیگران می توانند اغلب اوقات تلاش های شما را نادیده بگیرند، حتی اگر شما همواره سخت کار کنید. اگر چنین اتفاقی برایتان رخ داد، این به خود شما بستگی دارد که توجه آنها را جلب کنید و کاری کنید که در اذهانشان بمانید، تا بتوانید به حرکت خود در جهت دستیابی به اهداف کاریتان ادامه دهید.
بدین منظور، توصیه های زیر را دنبال نمایید:

    در زمینه هایی که برای سازمانتان اهمیت دارد، تخصص کسب کنید.
    با دوستان داخل و خارج از سازمانتان، شبکه ای تشکیل دهید.
    نتیجه کارهای خود را پیگیری کنید.
    هر وقت که ممکن بود، مسئولیت هایی جدید بر عهده بگیرید.
    هر روز چند دقیقه را به سلام و احوالپرسی و گفتگو با همکاران خود اختصاص دهید تا مطمئن شوید که قابل رؤیت هستید.
    اگر همکاری دارید که به اندازه شما سختکوش است، در مقابل مدیر خود از او تعریف کنید.
    نشریات مرتبط با کار خود را مطالعه کنید تا دانش شما به روز بماند.
    برای خود یک مرشد و مربی پیدا کنید که بتواند توصیه هایی ارزشمند در اختیارتان قرار دهد.
    در اقدامات دسته جمعی سازمانتان (مثلاً برگزاری یک مسابقه یا هدایت یک لیگ) شرکت کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:
برچسب ها:محیط کار ،

4 نسل در محیط کار

1395/08/24
10:28
امیرحسین ستوده بیدختی
4 نسل در محیط کار

در بخشی از مقاله ای که نشریه الکترونیکی Mind Tools در ژوئن سال 2008 منتشر کرده، اینگونه آورده شده است:
نیروی کاری جهان امروز، 4 نسل مختلف را شامل می شود. اگرچه برای این نسل ها تعاریف متفاوتی ارائه شده است، اما معمولاً جامعه شناسان، آنها را به ترتیب زیر تعریف می کنند:

    گروه جنگ جهانی دوم (متولدین 1928 تا 1945): غالباً تمایل به ثُبات دارند و تغییر برایشان ناخوشایند است. آنها معمولاً همچون بازیکنان تیم عمل می کنند.

    توسعه دهندگان کودک صفت (متولدین 1946 تا 1964): معمولاً به صورت فردی عمل می کنند و غالباً در جهت "توسعه جامعه برای دیگران" کار می کنند. آنها می توانند خود را وقف کار بکنند، اما می توانند نسبت به استفاده از تکنولوژی نیز بی تمایل باشند.

    نسل X (متولدین 1965 تا 1979/1976): معمولاً تنوع را می پذیرند و قوانین را رد می کنند، به اندازه کافی از تکنولوژی استفاده می کنند و غالباً پیشگام هستند.

    نسل Y (متولدین 1980/1977 تا 2001/1998): غالباً قوانین را بازنویسی می کنند، توجه و گرایشی شدید به تکنولوژی دارند، و بسیاری از آنها نگران محیط می باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management4 نسل در محیط کار

1395/08/24
10:28
امیرحسین ستوده بیدختی
4 نسل در محیط کار

در بخشی از مقاله ای که نشریه الکترونیکی Mind Tools در ژوئن سال 2008 منتشر کرده، اینگونه آورده شده است:
نیروی کاری جهان امروز، 4 نسل مختلف را شامل می شود. اگرچه برای این نسل ها تعاریف متفاوتی ارائه شده است، اما معمولاً جامعه شناسان، آنها را به ترتیب زیر تعریف می کنند:

    گروه جنگ جهانی دوم (متولدین 1928 تا 1945): غالباً تمایل به ثُبات دارند و تغییر برایشان ناخوشایند است. آنها معمولاً همچون بازیکنان تیم عمل می کنند.

    توسعه دهندگان کودک صفت (متولدین 1946 تا 1964): معمولاً به صورت فردی عمل می کنند و غالباً در جهت "توسعه جامعه برای دیگران" کار می کنند. آنها می توانند خود را وقف کار بکنند، اما می توانند نسبت به استفاده از تکنولوژی نیز بی تمایل باشند.

    نسل X (متولدین 1965 تا 1979/1976): معمولاً تنوع را می پذیرند و قوانین را رد می کنند، به اندازه کافی از تکنولوژی استفاده می کنند و غالباً پیشگام هستند.

    نسل Y (متولدین 1980/1977 تا 2001/1998): غالباً قوانین را بازنویسی می کنند، توجه و گرایشی شدید به تکنولوژی دارند، و بسیاری از آنها نگران محیط می باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

اهمیت ارزش های محیط کار

1395/08/24
09:56
امیرحسین ستوده بیدختی
اهمیت ارزش های محیط کار

ارزش های محیط کار، اصولی راهنما هستند که در ارتباط با شیوه کاری شما، بیشترین اهمیت را برایتان دارند. شما برای انتخاب میان شیوه های کاری درست و غلط، عمیقاً از این اصول استفاده می کنید، و این اصول و ارزش ها به شما کمک می کنند تا تصمیم گیری های مهم و گزینش های کاری را به انجام برسانید.
برخی از این ارزش ها عبارتند از:

    پاسخگو بودن
    تفاوت ایجاد کردن
    تمرکز بر جزئیات
    ارائه کیفیت
    داشتن صداقت کامل
    عمل کردن به قول ها و وعده ها
    قابل اطمینان بودن
    مثبت بودن
    رعایت موعدها
    کمک به دیگران (همکاران)
    داشتن مهارت در انجام کار تیمی
    احترام گذاشتن به سیاست ها و قوانین شرکت و احترام گذاشتن به دیگران
    داشتن تحمل و بردباری

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


برای داشتن یک تیم موفق، شناسایی و درک ارزش های محیط کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تنها در این صورت است که می توانید افراد مناسب را برای تیم خود برگزینید و استخدام نمایید. 

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر محیط کار


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر محیط کار,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic