درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر همکار

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ رﻗﯿﺒﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟

1397/03/19
02:02
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ دو ﺳــﺒﮏ ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ- در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻣﺮى اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ! و اﻏﻠﺐ ﺑﺮاى رﻗﺎﺑﺖ، ﺿﺮورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارى ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﯿﺪ!
ﮐﻦ ﺗﺎﻣﭙﺴــﻮن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﮐﺘﺎﺑﻰ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎى ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى و رﻗﺎﺑﺖ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ" و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪى آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. او ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﻋﻤﺪه اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد:
 رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى ﻣﺤﯿﻄﻰ  Eco Competitions
 ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺎى داراى ﺗﻨﺶ Edgy Collaborations
و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﯾﺪه اﺻﻠﻰ، ﻣﺪل ﻫﺎى ﻧﻘﺶ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى و راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﺻﻠﻰ را ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

همکاران مثبت، همکاران منفی

1395/06/28
05:39
امیرحسین ستوده بیدختی
همکاران مثبت، همکاران منفی

نکات و تجربیات زیر را در مورد معاشرت با همکاران و اطرافیان خود به خاطر بسپارید:

    افراد منفی، آنهایی هستند که همواره در حالت منفی به سر می برند. آنها پیوسته با سخنان مسموم خود، حالت منفی را به دیگران سرایت می دهند. در مقابل، افراد مثبت، رشد شخصی و حرفه ای را ترویج می کنند؛ آنها بسیار حامی و پشتیبان هستند. افراد مثبت، روح و جان شمارا رشد می دهند و به منزله هدیه ای برای همه ما هستند.
    بسیار ضروری است که هر چند وقت یک بار، دوستان و همکاران خود (حتی قدیمی ها) را مورد ارزیابی قرار دهید و تا آنجا که ممکن است ارتباطات خود را با آنهایی که منفی هستند، کاهش دهید.
    افراد مثبت در هر سازمانی مورد استقبال قرارمی گیرند، و افراد منفی فرصت های خود را برای پیشرفت، خدشه دار می سازند. جامعه کاری به این حقیقت دست یافته است که وقتی از "کارآمد بودن در محیط کار" سخن به میان می آید، برای موفقیت کسب و کار و پروژه، رفتار و طرز برخورد از اهمیت بالایی برخوردار است.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر همکار


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر همکار,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic