درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر کارکنان

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ

1398/03/28
04:26
امیرحسین ستوده بیدختی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ، و از آﻧﻬﺎ ﻗﺪرداﻧﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
Oleg Vishnepolsky در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى ﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﺳــﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ، ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺎ وارد ﺷﺪ. او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﺮد، ﻣﺜﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد، اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺮاى ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻧﻤﻰ ﻓﺮﺳــﺘﺎد، و ﺑﺮﺧﻼف رؤﺳﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اى ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺄﻣﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدر ﻧﮑﺮد.ﻣﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﯾﻢ. در آن زﻣﺎن، ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺷــﺘﺒﺎه ﯾﮏ ﺳِﺮور را از ﺷــﺒﮑﻪ ﺟﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻊ ﻋﻤﺪه در ﺷــﺒﮑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. رﺋﯿــﺲ ﺟﺪﯾﺪ، او را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ. ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ را داﺷــﺖ، ﺷــﺮوع ﮐﺮد ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ: ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ..." اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻮده. رﺋﯿﺲ اداﻣﻪ داد: ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻰ ﺷــﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ رخ ﻧﺪﻫﺪ". آن دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺳِــﺮورﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﺎ را ﺑﺮﭼﺴﺐ زدﻧﺪ.
او ﺳــﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻓﻨﯿﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﺳــﯿﺪﮔﻰ و آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻮدﺟﻪ اى ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﺑﻪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷــﻰ ﺑﻔﺮﺳــﺘﺪ. ﻧﻪ ﺗﻮﺑﯿﺨﻰ و ﻧﻪ ﺳﺮزﻧﺸﻰ از او ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ. او ﺑﺮاى ﻣﺎدران ﺷــﺎﻏﻞ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮى ﺷــﻐﻠﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد- ﮐﻪ در آن زﻣﺎن، ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪى ﺑﻮد. او ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزى ﻫﺎى ﺑﯿﺲ ﺑﺎل ﻣﻰ ﺑﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ او را دوﺳــﺖ داﺷــﺘﻨﺪ، زﯾﺮا در ﺗﻤﺎﻣﻰ اوﻗﺎت روز و ﺷــﺐ آﻣﺎده ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد. ﻣﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﺠﺎرى و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ راه اﻧﺪازى ﮐﺮدﯾﻢ. ﺑﺎﻷﺧــﺮه، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد، ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد، ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸــﺪ؛ او ﻓﻘﻂ از ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ، ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ، ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. او ﮐﺎرى ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﻰ وﯾﮋه ﻫﺴﺘﯿﻢ. او ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ وﻓﺎدار ﺑﻮد؛ و آﻧﭽﻪ در ﻋﻮض درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد، وﻓﺎدارى و ﻓﺪاﮐﺎرى ﻣﺎ ﺑﻮد. او ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻨﻬﺎ را از ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮد، اﺻﻼً ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻤــﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎى زﯾــﺎدى از او، Jim P Dougherty، آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ. او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ.

اگر مى خواهید به حد و اندازه واقعى یك رهبر پى ببرید، ببینید با كاركنان وفادار خود چگونه رفتار مى كند

1397/07/23
10:22
امیرحسین ستوده بیدختی
آیا دوست دارید براى اشتباهاتتان تنبیه یا سرزنش شوید؟ بیایید ببینیم پیتردراكر و ریچارد برانسون در این باره چه گفته اند.پیتر دراكر: "یك انسان هر قدر بهتر باشد، اشتباهات بیشترى مرتكب خواهد شد- چون سعى خواهد كرد كه چیزهاى جدید بیشترى را تجربه كند. من هرگز كسى را كه اشتباه نكرده باشد، آن هم اشتباهات بزرگ، به یك شغل سطح بالا ارتقا نخواهم داد؛
در غیر این صورت او مطمئن مى شود كه باید در حد متوسط بماند."

ریچارد برانسون: "در كسب و كار، یك چیز قطعى است: شما اشتباه خواهیدكرد. وقتى مرزها را مى شكنید اشتباه، اجتناب ناپذیراست. آنچه مهم است، واكنش شماست."
به این مثال توجه كنید:
در آشپزخانه اى، بشقابى از دست یك پیشخدمت مى افتد. رئیس عصبانى،او را در حضور سایر كاركنان آشپزخانه، توبیخ مى كند. رئیس فریاد مى زند:
"این جور كار كردنو توى كدوم جهنمى یاد گرفتى؟". پیشخدمت شروع مى كند به نشان دادن اینكه كار خود را كاملاً با دقت انجام داده است، و ...
ناگهان بشقاب دوم بر زمین مى افتد ...
 وقتى افراد اشتباه مى كنند، بر سر آنها فریاد نكشید.
 آنها را در حضور جمع، سرزنش و توبیخ نكنید.
 سؤالات مزخرف نپرسید.
 به آنها كمك كنید كه در آینده اشتباه خود را تكرار نكنند، و به ایشان اعتماد به نفسى را كه به آن نیاز دارند، بدهید.
رهبران بزرگ، درها را براى شما گشوده اند. شما به اندازه كافى خوش شانس بوده اید كه با كمك آنها توانسته اید كار خود را بخوبى انجام دهید؛
اكنون نوبت شماست كه درها را براى دیگران باز كنید.

از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد!

1397/04/3
04:21
امیرحسین ستوده بیدختی
وﻗﺘﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪى ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ، وﻓﺎدارى او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ، زﯾﺮا او را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﻪ او داده اﯾﻢ. اﻓﺮاد ﺗﺎزه اﺳــﺘﺨﺪام ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق و اﻧﺮژى ﻓﺮاوان ﻣﻰ آﯾﻨﺪ و آﻣﺎدﮔﻰ آﻧﺮا دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وﻓﺎدارى و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
 ﻣـﺎ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣﻰ دﻫﯿـﻢ اﮔﺮ درك ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻓﺎدارى ﭼﯿﺴـﺖ. ﺟﯿﺴــﻮن ﻓﺮﯾــﺪ )Jason Fried( ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ Basecamp ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: وﻓﺎدارى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﺳﺮ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺪن، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن، اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، اﻣﯿﻦ ﺑﻮدن، درﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺎر، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮى، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران، ﺗﻠﻒ ﻧﮑﺮدن وﻗﺖ، ﺳﺨﺖ ﻧﮑﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان، اﯾﺠــﺎد ﻧﮑﺮدن ﮐﺎرﻫﺎى ﻏﯿﺮﺿﺮورى ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان، ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﺒﻮدن، و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﯿﻬﻮده".

 ﻣـﺎ وﻓـﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ اﮔـﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻤﺎن ﭼﯿﺰى را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ: ﺳﻼﻣﺘﻰ آﻧﻬﺎ، درﺳﺘﮑﺎرى آﻧﻬﺎ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ، آراﻣﺶ ﻓﮑﺮى آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن.
 ﻣﺎ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺸﺎن ﺑﺸﻮﯾﻢ.
 ﻣـﺎ وﻓـﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣـﻰ دﻫﯿﻢ اﮔـﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﺎ دارﻧﺪ، ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
 ﻣـﺎ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣﻰ دﻫﯿـﻢ اﮔﺮ اﻓﺮادى را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ارﺗﻘﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 ﻣـﺎ وﻓـﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﺎ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﻣﺎن، ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﻓﺮاد ﻗﻮى ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛رﻫﺒﺮان ﻗﻮى ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

8 اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب، ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ

1396/07/20
01:44
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴﯿﺎرى از اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ. وﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ، اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮك ﻣﻰ 
ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى دارﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻤﺘﺎز، اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎى ﺧﻮد ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷــﺪه اﻧﺪ و در ﺟﺴــﺘﺠﻮى ﯾﮏ ﺷــﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاى ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮى از ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ درك ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺸــﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن دارد. ﻋﺎدات زﯾﺮ، ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ:
 ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر
 ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
 ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ
 ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد
 ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد
 اﺟــﺎزه ﻧﺪادن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑــﺮاى دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻋﻼﯾﻖ وآﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﻮر و 
اﺷﺘﯿﺎﻗﺸﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد
 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﺮدن اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﻢ؟

1396/06/24
07:41
امیرحسین ستوده بیدختی
 آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى آﻧﺎن: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﺑﻪ روز و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺑﻰ ﺷﮏ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﻰ در آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارﺗﻘﺎى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن: ﺑﺮاى ارﺗﻘﺎى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن، ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 دﺳـﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺴـﺐ وﮐﺎر: داﺷﺘﻦ اﯾﺪه و ﻧﻮآورى در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد رخ ﻧﻤﯽ دﻫــﺪ؛ ﻻزﻣﻪ اﯾﺪه ﭘﺮدازى، ﺧﻮدﺑﺎورى در ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﻣﺘﻔﮑﺮ: ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮑﻰ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ورى ﮐﺎرﮐﻨﺎن: ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﮔﺎه و اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 اﻓﺰاﯾـﺶ ﺑﺎزدﻫـﻰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روز ﻣﺪﯾﺮﯾﺘـﻰ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﺑﻪ روز در ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﻰ، اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺒﺎﻧﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 


بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژه های عمرانی ایران

1396/03/25
05:27
امیرحسین ستوده بیدختی
نویسندگان مقاله بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژههای عمرانی ایران
  بهنود برمایه ور - استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
اسماء زارع پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علاءالدوله سمنانی گرمسار
چکیده مقاله:
امروزه وسعت یافتن طرحها و پروژه ها که درگرو مدد گرفتن از نیروی انسانی است که مسیله ایمنی کارکنان را امری ضروری برای توسعه پروژه های عمرانی میسازد . ازآنجاییکه ایجاد و تقویت رفتارهای ایمنی در کارکنان پروژه ها لازمه شناسایی و تقویت عوامل موثر بر رفتارایمن سازمانی کارکنان است . لذا اهداف این تحقیق شناسایی عوامل و فاکتورهای عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی، بررسی و اولویت بندی عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه که به رعایت مسایل ایمنی، منجر میشود خواهد بود، در تحقیقات گذشته مشاهده می شود، رعایت ایمنی کارکنان موردبررسی قرارگرفته ولی تابه حال علل عدم تمایل کارکنان به مسایل ایمنی بررسی نشده است. روش این تحقیق به صورت کمی می باشد بدین ترتیب که ابتدا پر سشنامه های تهیه شده با توجه بهمرور ادبیات بین 200 فعال عرصه ایمنی با حداقل 5 سال سابقه و دارای پروانه اشتغال به کار توزیع شده و داده های این پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردیدکه نتایج حاصل از آن را میتوان به صورت خلاصه بدین صورت بیان نمود که عوامل تعهد مدیریت برای ایمنی، مدیریت و نظارت ایمنی، نگرش شخصی افراد نسبت به ایمنی و میزان آگاهی درباره ایمنی و سپس عوامل ایمنی در محل کار، شرایط فیزیکی ناایمن و رفتار ناایمن بر ایمنی کارکنان تاثیر گذاشته بنا بر تحلیل انجام شده یافته های ما در مورد عوامل جو ایمنی کارفرما، شترایط اجتماعی و عوامل بازدارنده که در مرور ادبیات یافت شده بود تاثیر بسزایی در رفتار ایمنی کارکنان نداشته است که این مورد میتواند ناشی از خصوصیات جامعه آماری و فرهنگی صنعت ساخت در ایران باشد.
کلیدواژه‌ها:
پروژه های عمرانی، ایمنی، کارکنان، حوادث، کار

5 مرحله ساده برای استخدام کارکنان مناسب

1395/11/17
07:46
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله ساده برای استخدام کارکنان مناسب

    نقش ها و مسئولیت ها را تعریف کنید. تعریف مناسب نقش ها و مسئولیت ها، مهمترین مرحله در استخدام کارکنان جدید است. شما باید سندی به عنوان شرح شغل ایجاد کنید که موارد زیر را تشریح نماید:
        هدف و مسئولیت های نقش مورد نظر
        مهارت ها، تجربیات و صلاحیت های لازم
        معیارهای عملکرد و تناسب با تیم
        حقوق و دستمزد، نرخ، حق مأموریت و سایر مزایا
        محیط کار و شرایط ویژه
    احتمالاً چندین داوطلب خواهید داشت؛ پس لازم است معیار مورد استفاده برای انتخاب فرد مناسب را نیز مستند کنید.

    برترین داوطلبان را بیابید. برای نقش مورد نظر، هم در داخل و هم در خارج سازمان، آگهی بدهید. مسئولیت های کلیدی را به طور مشخص، فهرست کنید. چالش ها و نیازهای خاص را نیز متذکر شوید.

    داوطلبان را انتخاب کنید و با آنها مصاحبه نمایید. با استفاده از معیار انتخاب خود، افراد مناسب را برگزینید و با آنها مصاحبه کنید. از قبل خود را برای هر مصاحبه آماده نمایید و در صورتی که با بیش از 3 نفر مصاحبه می کنید، حتماً در طول مصاحبه یادداشت بردارید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    غربالگری بیشتری انجام دهید. بعضی از شیوه های آزمودن داوطلبان منتخب، عبارتند از:
        انجام آزمون های شخصیت، صلاحیت، و آزمون عددی.
        از آنها بخواهید کار خاصی را انجام دهند؛ مثلاً اگر یک برنامه نویس استخدام می کنید، از آنها بخواهید یک برنامه نمونه بنویسند.
        مصاحبه ای دیگر با حضور مدیریت انجام دهید.
        آنها را به ملاقات تیم ببرید و به تیم اجازه بدهید که از آنها سؤال کنند.
        آنها را برای ناهار، نزد تیم خود دعوت کنید و ببینید چگونه معاشرت می کنند.
        سه مرجع حرفه ای از کارفرمایان گذشته آنها را جستجو کنید.

    داوطلب مناسب را انتخاب کنید. بر اساس مصاحبه و آزمون های اضافی، اکنون باید فرد مناسب برای شغل مورد نظر را برگزینید. معمولاً این کار به صورت یک تصمیم گیری گروهی توسط افراد درگیر در مصاحبه و آزمون ها انجام می شود.

5 مرحله ساده برای استخدام کارکنان مناسب

1395/11/17
07:46
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله ساده برای استخدام کارکنان مناسب

    نقش ها و مسئولیت ها را تعریف کنید. تعریف مناسب نقش ها و مسئولیت ها، مهمترین مرحله در استخدام کارکنان جدید است. شما باید سندی به عنوان شرح شغل ایجاد کنید که موارد زیر را تشریح نماید:
        هدف و مسئولیت های نقش مورد نظر
        مهارت ها، تجربیات و صلاحیت های لازم
        معیارهای عملکرد و تناسب با تیم
        حقوق و دستمزد، نرخ، حق مأموریت و سایر مزایا
        محیط کار و شرایط ویژه
    احتمالاً چندین داوطلب خواهید داشت؛ پس لازم است معیار مورد استفاده برای انتخاب فرد مناسب را نیز مستند کنید.

    برترین داوطلبان را بیابید. برای نقش مورد نظر، هم در داخل و هم در خارج سازمان، آگهی بدهید. مسئولیت های کلیدی را به طور مشخص، فهرست کنید. چالش ها و نیازهای خاص را نیز متذکر شوید.

    داوطلبان را انتخاب کنید و با آنها مصاحبه نمایید. با استفاده از معیار انتخاب خود، افراد مناسب را برگزینید و با آنها مصاحبه کنید. از قبل خود را برای هر مصاحبه آماده نمایید و در صورتی که با بیش از 3 نفر مصاحبه می کنید، حتماً در طول مصاحبه یادداشت بردارید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    غربالگری بیشتری انجام دهید. بعضی از شیوه های آزمودن داوطلبان منتخب، عبارتند از:
        انجام آزمون های شخصیت، صلاحیت، و آزمون عددی.
        از آنها بخواهید کار خاصی را انجام دهند؛ مثلاً اگر یک برنامه نویس استخدام می کنید، از آنها بخواهید یک برنامه نمونه بنویسند.
        مصاحبه ای دیگر با حضور مدیریت انجام دهید.
        آنها را به ملاقات تیم ببرید و به تیم اجازه بدهید که از آنها سؤال کنند.
        آنها را برای ناهار، نزد تیم خود دعوت کنید و ببینید چگونه معاشرت می کنند.
        سه مرجع حرفه ای از کارفرمایان گذشته آنها را جستجو کنید.

    داوطلب مناسب را انتخاب کنید. بر اساس مصاحبه و آزمون های اضافی، اکنون باید فرد مناسب برای شغل مورد نظر را برگزینید. معمولاً این کار به صورت یک تصمیم گیری گروهی توسط افراد درگیر در مصاحبه و آزمون ها انجام می شود.

4 چیز که کارکنان می خواهند رئیسشان انجام ندهد

1395/09/30
10:12
امیرحسین ستوده بیدختی
4 چیز که کارکنان می خواهند رئیسشان انجام ندهد

شما به عنوان یک رهبر می دانید که کسب و کار، بهتر از افراد آن نیست. شما برنامه هایی برای پاداش دادن به افرادتان، قدردانی از تلاش های آنها و بهتر کردن زندگی کاری آنها تدارک می بینید. نیتتان خوب است، اما ممکن است تلاش هایتان آن تأثیری را که در نظر دارید، نداشته باشد. موارد زیر، کارهایی هستند که کارکنانتان می خواهند شما انجام ندهید:

    تخصیص پارکینگ به افراد مهم: برای استفاده از پارکینگ نزدیک به در شرکت، هیچ فردی شایسته تر از دیگران نیست. اگر ادعا کرده اید که "همه افراد شرکت مهمند"، تخصیص پارکینگ اختصاصی به بعضی از افراد، بیان می کند که باورتان واقعاً این نیست.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اعطای جایزه کارمند ماه: وقتی که کارمند ماه را معرفی می کنید، در واقع اعلام می کنید که یک نفر برنده شده است و بقیه بازنده اند. قدردانی باید خاص، به موقع، واقعی، و قابل دسترس برای همه افراد باشد، نه فقط برای یک نفر.

    مجبور کردن افراد به حضور در محافل جمعی: زمانی که کارکنان با همکارانشان در یک جا جمع می شوند، مثل این است که در محل کارشان هستند. به علاوه، برخی از افراد تمایلی به معاشرت با همکارانشان در خارج از محل کار ندارند.

    ارزیابی خود و همکاران: اگر می خواهید از کارکنانتان فیدبک بگیرید، به جای آنکه از آنها بخواهید کار خود یا همکارانشان را ارزیابی کنند، از ایشان بپرسید که برای پیشرفت کار یا توسعه مهارت هایشان چه کاری می توانید برایشان انجام دهید.
برچسب ها:کارکنان ،رئیس ،

4 چیز که کارکنان می خواهند رئیسشان انجام ندهد

1395/09/30
10:12
امیرحسین ستوده بیدختی
4 چیز که کارکنان می خواهند رئیسشان انجام ندهد

شما به عنوان یک رهبر می دانید که کسب و کار، بهتر از افراد آن نیست. شما برنامه هایی برای پاداش دادن به افرادتان، قدردانی از تلاش های آنها و بهتر کردن زندگی کاری آنها تدارک می بینید. نیتتان خوب است، اما ممکن است تلاش هایتان آن تأثیری را که در نظر دارید، نداشته باشد. موارد زیر، کارهایی هستند که کارکنانتان می خواهند شما انجام ندهید:

    تخصیص پارکینگ به افراد مهم: برای استفاده از پارکینگ نزدیک به در شرکت، هیچ فردی شایسته تر از دیگران نیست. اگر ادعا کرده اید که "همه افراد شرکت مهمند"، تخصیص پارکینگ اختصاصی به بعضی از افراد، بیان می کند که باورتان واقعاً این نیست.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اعطای جایزه کارمند ماه: وقتی که کارمند ماه را معرفی می کنید، در واقع اعلام می کنید که یک نفر برنده شده است و بقیه بازنده اند. قدردانی باید خاص، به موقع، واقعی، و قابل دسترس برای همه افراد باشد، نه فقط برای یک نفر.

    مجبور کردن افراد به حضور در محافل جمعی: زمانی که کارکنان با همکارانشان در یک جا جمع می شوند، مثل این است که در محل کارشان هستند. به علاوه، برخی از افراد تمایلی به معاشرت با همکارانشان در خارج از محل کار ندارند.

    ارزیابی خود و همکاران: اگر می خواهید از کارکنانتان فیدبک بگیرید، به جای آنکه از آنها بخواهید کار خود یا همکارانشان را ارزیابی کنند، از ایشان بپرسید که برای پیشرفت کار یا توسعه مهارت هایشان چه کاری می توانید برایشان انجام دهید.
برچسب ها:کارکنان ،رئیس ،

آیا شما علت رفتار بد کارکنانتان هستید؟

1395/09/23
03:48
امیرحسین ستوده بیدختی
آیا شما علت رفتار بد کارکنانتان هستید؟

دکتر Wade M. Larson می نویسد:
"... تجربه به من نشان داده است که حدود 85 درصد از رفتارها و عملکرد ضعیف افراد، ناشی از آن است که نمی دانند آنچه انجام می دهند، اشتباه است. خب، بهتر است بدانند؛ اما چه کسی باید به آنها بگوید؟ بعضی از چیزها در دوران تحصیل، آموزش داده نمی شود، مانند تصمیم گیری، حل مسئله، و تفکر انتقادی. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که افرادتان این کارها را از پیشِ خودشان درست انجام دهند. از خودتان بپرسید:

    آیا به عنوان یک مدیر، با آنها صحبت کرده و گفته اید که آنچه انجام می دهند، نادرست است؟
    اگر پاسختان مثبت است، آیا آنها را تربیت کرده و به آنها آموزش داده اید که چگونه عمل کنند؟
    باز اگر پاسختان مثبت است، به آنها فیدبک داده اید تا اگر کارشان را درست انجام می دهند، تشویق شوند و اگر هنوز عملکردشان مطابق انتظارات شما نیست، بتوانند عملکرد خود را اصلاح نمایند؟

روشن کنید که منظور شما از افراد مشکل ساز چیست. بسیاری از اوقات، رفتار و عملکرد افراد لزوماً بد نیست، فقط با آنچه شما مایلید باشد، تفاوت دارد. تا زمانی که نتیجه نهایی، قابل قبول باشد، فرقی نمی کند که کار به چه شیوه ای انجام شود؛ البته، حوزه های متعددی هم وجود دارد که در آنها چگونگی انجام کار اهمیت دارد (مانند مهندسی و پزشکی).
برای پیشگیری و برطرف ساختن مشکلات رفتاری و عملکردی افراد، می توانید توصیه های زیر را مد نظر قرار دهید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به طور منظم با کارکنانتان صحبت کنید و فضایی ایجاد کنید تا براحتی مسائل و مشکلات کاری خود را با شما در میان بگذارند و براحتی از راهنمایی های شما برخوردار شوند.
    انتظارات خود را به طور شفاف بیان کنید. به افرادتان در مورد کارشان و اینکه این کار در شرکت شما چگونه انجام می شود، آموزش بدهید.
    به افرادتان کمک کنید تا فرهنگ و روابط موجود در شرکت را درک کنند.
    مرتباً به آنها فیدبک بدهید؛ فیدبک مثبت اگر کارشان را درست انجام می دهند، و فیدبک اصلاحی اگر اشکالی در کارشان وجود دارد.
    به یاد داشته باشید که دکتر کاوی گفته است: "در پی آن باشید که ابتدا شما دیگران را درک کنید، سپس انتظار داشته باشید که دیگران شما را درک کنند".
    فرهنگ "پاسخگو بودن" را در شرکت خود برقرار نمایید. ..."


آیا شما علت رفتار بد کارکنانتان هستید؟

1395/09/23
03:48
امیرحسین ستوده بیدختی
آیا شما علت رفتار بد کارکنانتان هستید؟

دکتر Wade M. Larson می نویسد:
"... تجربه به من نشان داده است که حدود 85 درصد از رفتارها و عملکرد ضعیف افراد، ناشی از آن است که نمی دانند آنچه انجام می دهند، اشتباه است. خب، بهتر است بدانند؛ اما چه کسی باید به آنها بگوید؟ بعضی از چیزها در دوران تحصیل، آموزش داده نمی شود، مانند تصمیم گیری، حل مسئله، و تفکر انتقادی. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که افرادتان این کارها را از پیشِ خودشان درست انجام دهند. از خودتان بپرسید:

    آیا به عنوان یک مدیر، با آنها صحبت کرده و گفته اید که آنچه انجام می دهند، نادرست است؟
    اگر پاسختان مثبت است، آیا آنها را تربیت کرده و به آنها آموزش داده اید که چگونه عمل کنند؟
    باز اگر پاسختان مثبت است، به آنها فیدبک داده اید تا اگر کارشان را درست انجام می دهند، تشویق شوند و اگر هنوز عملکردشان مطابق انتظارات شما نیست، بتوانند عملکرد خود را اصلاح نمایند؟

روشن کنید که منظور شما از افراد مشکل ساز چیست. بسیاری از اوقات، رفتار و عملکرد افراد لزوماً بد نیست، فقط با آنچه شما مایلید باشد، تفاوت دارد. تا زمانی که نتیجه نهایی، قابل قبول باشد، فرقی نمی کند که کار به چه شیوه ای انجام شود؛ البته، حوزه های متعددی هم وجود دارد که در آنها چگونگی انجام کار اهمیت دارد (مانند مهندسی و پزشکی).
برای پیشگیری و برطرف ساختن مشکلات رفتاری و عملکردی افراد، می توانید توصیه های زیر را مد نظر قرار دهید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به طور منظم با کارکنانتان صحبت کنید و فضایی ایجاد کنید تا براحتی مسائل و مشکلات کاری خود را با شما در میان بگذارند و براحتی از راهنمایی های شما برخوردار شوند.
    انتظارات خود را به طور شفاف بیان کنید. به افرادتان در مورد کارشان و اینکه این کار در شرکت شما چگونه انجام می شود، آموزش بدهید.
    به افرادتان کمک کنید تا فرهنگ و روابط موجود در شرکت را درک کنند.
    مرتباً به آنها فیدبک بدهید؛ فیدبک مثبت اگر کارشان را درست انجام می دهند، و فیدبک اصلاحی اگر اشکالی در کارشان وجود دارد.
    به یاد داشته باشید که دکتر کاوی گفته است: "در پی آن باشید که ابتدا شما دیگران را درک کنید، سپس انتظار داشته باشید که دیگران شما را درک کنند".
    فرهنگ "پاسخگو بودن" را در شرکت خود برقرار نمایید. ..."


5 مرحله برای استخدام کارکنان مناسب

1395/06/24
01:43
امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله برای استخدام کارکنان مناسب

برای اینکه مطمئن شوید افراد مناسب را در نقش های مناسب به کار می گمارید، مراحل زیر را در پیش گیرید:

    نقش ها را تعریف کنید. آسان به نظر می رسد، اما مهمترین مرحله به هنگام استخدام افراد جدید، تعریف نقش هاست.
    برترین متقاضیان را بیابید. هم در داخل و هم در خارج سازمان آگهی بدهید. در آگهی خود، مسئولیتهای کلیدی، چالش هایی را که آنها با آن مواجه خواهند بود، و شرایط خاص مورد نیاز را ذکر کنید. در فاصله ای که آگهی جریان دارد، براساس ویژگی های شغلی، معیارهای انتخاب را جهت مصاحبه تعریف کنید. پس از انتقضای زمان آگهی، فهرست متقاضیان را در مقابل معیارهای انتخاب، بررسی نموده، بین 3 تا 5 نفر را برای مصاحبه برگزینید.
    با متقاضیان مصاحبه کنید. از یادداشت برداری در حین مصاحبه نترسید. بعداً به این یادداشت ها نیاز خواهید داشت.
    از متقاضیان، آزمون بگیرید. این آزمون بسته به نیازهای شغلی می تواند انواع مختلفی داشته باشد.
    متقاضی مناسب را انتخاب کنید. آخرین مرحله، انتخاب فرد مناسب برای شغل موردنظر بر مبنای نتایج مصاحبه وآزمون است.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementارسال شده در:

تصمیم گیری درباره کارکنان

1395/06/24
01:39
امیرحسین ستوده بیدختی
تصمیم گیری درباره کارکنان

تصمیم گیری درباره کارکنان، اصولاً از مهمترین تصمیم گیری ها به شمار می آید. رؤسای باتجربه و باصلاحیت وقت بسیار زیادی را برای رسیدگی به مسائل کارکنان تخصیص می دهند. تصمیم گیری درمورد کارکنان اعم از انتخاب، ارتقاء، جابجایی، تنزل، و اخراج، تقریباً برای تمامی عواملی که برای شرکت مهمند، نقشی تعیین کننده ایفا می کند.

    تصمیم گیری درباره کارکنان، ظرفیت بازدهی یک شرکت را مشخص می کند.
    تصمیم گیری درباره کارکنان مرکز ثقل و هسته فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهد.
    در تصمیم گیری درباره کارکنان بزرگترین خطر نهفته است؛ نخست به این دلیل که به سختی می توان آنها را تصحیح نمود و از این رو دارای تأثیرات بلندمدت هستند. دوم آنکه تصمیمات درباره کارکنان از یک تحول حکایت دارند و نقش "علامت " را ایفا می نمایند؛ چرا که آشکارند و آنها را نمی توان مخفی نگه داشت.
    مدیری که در تصمیم گیری درباره کارکنان از خود ضعف نشان دهد، علاوه بر مشکلاتی که در نتیجه این عمل به بار می آورد، با این خطر مواجه است که حیثیت و احترام خود را در سازمانش از دست بدهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementارسال شده در:
برچسب ها:تصمیم گیری ،کارکنان ،

7 چیز که شما به عنوان رئیس هرگز نباید به کارکنان خود بگویید

1395/06/13
05:06
امیرحسین ستوده بیدختی
7 چیز که شما به عنوان رئیس هرگز نباید به کارکنان خود بگویید

    "من به تو حقوق می دهم و تو باید هر چه را من می گویم انجام بدهی." بله، شما به آنها حقوق می دهید اما این بدین معنی نیست که صاحب و ارباب آنها هستید؛ شما رهبر آنها هستید. یک رهبر خوب نیازی به تهدید کردن ندارد؛ او از طریق الهام بخش بودن، آموزش دادن، و تشویق، کارکنان خود را به خدمت می گیرد.

    "من نمی خواهم شکایات تو را بشنوم." درست برعکس. شما باید به شکایات کارکنان خود گوش بدهید؛ این بخشی از وظایف شماست. شما باید فعالانه در پی گرفتن فیدبک باشید، حتی فیدبک های منفی. شکایات، نقاط ضعف فرآیندها و عملکرد شما را برایتان آشکار می سازند و به شما امکان می دهند تا این ضعف ها را برطرف سازید.

    "من پنجشنبه عصر اینجا (در محل کار) بودم، تو کجا بودی؟" ممکن است شما بخواهید 7 روز در هفته، روزی 24 ساعت کار کنید؛ این به خودتان مربوط است اما کارکنان شما مجبور نیستند چنین بار کاریی را تحمل نمایند. چنین فشار کاریی نه تنها کارآیی آنها را افزایش نخواهد داد، بلکه باعث تضعیف روحیه آنها نیز خواهد گردید.

    "به زودی عملکردت را بررسی خواهم کرد." شاید هدف شما ایجاد انگیزه باشد، اما با گفتن این جمله به چنین نتیجه ای دست نخواهید یافت. برای ایجاد انگیزه در کارکنانتان باید به آنها نشان دهید که برایشان ارزش قائلید. به آنها اجازه بدهید بدانند که در صورت ارائه یک عملکرد خوب چه پاداشی دریافت خواهند کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    "ما همیشه به همین روش عمل کرده ایم." اگر می خواهید قدرت ابتکار کارکنان خود را از بین ببرید، این روش خوبی است. ممکن است کارکنان شما واقعاً روش بهتری برای انجام کارها داشته باشند یا حتی ممکن است بیشتر از شما بدانند. شما به عنوان رئیس باید ازآنهایی که با انگیزه و انرژی به نوآوری مبادرت می ورزند، قدردانی کنید.

    "باید هزینه ها را کاهش دهیم (و در همان زمان دکوراسیون دفتر خود را تغییر می دهید)." هرگز از کارکنان خود نخواهید کاری را انجام دهند که خودتان آن را انجام نمی دهید. خوب است به احساسات دیگران نیز توجه داشته باشید. هدایت دیگران از طریق عملی (الگو قرار گرفتن) بهترین شیوه هدایت است.

    "تو باید بهتر کار کنی." مدیران باید انتظارات خود را به طور شفاف بیان کنند، ابزار لازم برای ارائه عملکرد خوب را در اختیار کارکنان خود قرار دهند، مهلت های معقول تعیین نمایند، و در صورت نیاز، به کارکنان خود یاری برسانند. اگر توصیه ای می کنید، فرض نکنید، مطمئن شوید که آنها توصیه های شما را به درستی درک کرده اند.


ارسال شده در:
برچسب ها:رئیس ،کارکنان ،

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر کارکنان


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر کارکنان,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic