درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر یادگیری

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

یادگیرى مبتنى بر شبیه سازى براى گسترش نوآورى یا تغییر در جوامع هدف

1398/01/20
04:44
امیرحسین ستوده بیدختی
شبیه سازى SPREAD به تیم ها امكان مى دهد كه تاكتیك هاى مختلف "چه مى شود اگر" را، براى گسترش هر گونه نوآورى یا تغییر در یك جامعه هدف، بررسى كنند. SPREAD مى تواند به صورت رقابتى توسط چند تیم به طور همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا كیفیت یادگیرى و گزینه هاى تاكتیكى در دسترس را بتوان به راحتى براى هر كمپین، سفارشى كرد.كاربردهاى  نوعى SPREAD موارد زیر را شامل مى شود:
  روانه كردن محصولى جدید به درون جوامع مشترى
  برنامه هاى تغییر در مقیاس بزرگ در درون سازمان ها
براى كسب اطلاعات بیشتر، مى توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://dashboardsimulations.com/businessgames/spread-innovation-spreader/


5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1397/02/12
05:12
امیرحسین ستوده بیدختی
راه ﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﺮاى ﮐﺴــﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑــﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه وﺟــﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 آﻣﻮزش را ﺟﺪى ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﺒﺘﺪى ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﮐﻨﯿــﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫــﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه ﺧــﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿــﺪ. ﻣﺜﻼً در ﯾﮏ دوره آﻣﻮزش رﺳــﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ اى دو ﺳــﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
 داﻣﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﮔﺴـﺘﺮش دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎى ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺴــﻨﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ. داﻣﻨﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﻫﺎى ﺧــﻮد را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻰ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد، ﭘــﻮل، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺧﺮﯾﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺳــﺎزﯾﺪ. درﺑﺎره ﭼﺎﺑﮑﻰ، زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺤﺮاﻧﻰ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﯾﺎدداﺷـﺖ ﮐﻨﯿﺪ. آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ آﻣﻮزﯾﺪ از ﯾﮏ ﮔﻮﺷــﺘﺎن وارد و از ﮔﻮش دﯾﮕﺮﺗﺎن ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﮑﺘﻪ اى را ﺟﺎﻟﺐ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ" آﻧﺮا ﯾﺎدداﺷــﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟــﺐ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴــﭙﺎرﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ راﻫﻨﻤﺎى آﻣﻮزﺷﻰ" ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﻧﮑﺘــﻪ اى را ﮐﻪ ﻣــﻰ آﻣﻮزﯾﺪ، در آن ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻌﺪاً ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآورى ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ از آن، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﺸﻰ را ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﻣﻰ داﻧﺪ، ﺷــﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺘﺎب، ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﺪ!

 ﺑـﻪ ﯾﺎدﮔﯿـﺮى ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺧﺎص ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﭘــﺲ از آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه داﻧﺶ ﺧــﻮد را درﺑــﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳــﻌﻪ دادﯾﺪ، آﻣــﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧــﺎص را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. زﻣﯿﻨــﻪ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه، ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﻋﺎم ﻫﺴــﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎى زﯾــﺎدى را درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﻰ" ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎ رﺷــﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
 ﺟﻠﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﻰ ﺧـﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿـﺪ. ﺷــﯿﻮه ﻫــﺎى ﻣﺘﻌــﺪدى ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺑﯿﺸــﺘﺮ درﺑــﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت، ﮐﺘــﺎب ﻫﺎ، وﺑﻼگ ﻫــﺎ، ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻮﺋﯿﺖ ﻫــﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻰ ﺑــﺮاى ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ PMI ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ. اﮔــﺮ ﮐﻤﻰ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸــﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ از ﺗﻌــﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟــﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺮﺑﯿﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ

1396/06/24
02:12
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺮﺑﯿﮕــﺮى ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ، ﺑــﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﮐﺸــﻒ ﮐﻨﻨﺪ، و ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮد، ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾــﻦ ﻧﻮع ﻣﺮﺑﯿﮕﺮى ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ:
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺷـﻐﻠﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﺮاى زﻧﺪﮔـﻰ: در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿــﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷــﻮاﻫﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ اﺣﺘﻤــﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓــﺮادى ﮐﻪ داراى اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى روﺷــﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، در 
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 ﻫﺪاﯾـﺖ ﻧﻘﺎط ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﻐﻠﻰ: ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ﯾــﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷــﻐﻠﻰ، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ دادن از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺮﺑﯿﮕﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
 اﯾﺠـﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳـﻰ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ رﻓﺘﺎر: اﯾﻦ، ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران، ﻋــﺎدات ﺑــﺪ ﺧﻮد در ﺑــﺎزى را ﺑﺸــﮑﻨﻨﺪ، و ﻣﻬــﺎرت ﻫــﺎى ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه درﺳــﺖ را ﺑﺎزآﻣﻮزى ﮐﻨﻨﺪ.
 اداره ﮐﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﻰ: ﻣﺮﺑﯿﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ 


یادگیری پُرشتاب

1395/10/1
10:58
امیرحسین ستوده بیدختی
یادگیری پُرشتاب

هدف یادگیری پرشتاب، آن است که "فراگیران را وادار کند تا به طور کامل و فعال، به عنوان سازندگان دانش و مهارت خود، از ابتدا تا انتها در فرآیند آموزش درگیر شوند". در این صورت، مربیان، افرادی نخواهند بود که اطلاعات را جمع آوری و انتخاب کنند و در اختیار فراگیران قرار دهند، بلکه نقش رهبر ارکستر را، در محیطی که فراگیران بخش عمده کار را خود با خرسندی و خوشحالی انجام می دهند، بازی خواهند کرد. این امر، مبتنی بر این دیدگاه است که ایجاد یک فضای آموزشی مطلوب، شامل ایجاد موارد زیر می باشد:

    احساس تمامیت، امنیت، بهره بردن و لذتبخش بودن آموزش برای فراگیران
    درگیری کامل فراگیران- به طوری که مسئولیت کامل آموزش خود را بر عهده بگیرند
    آموزش در حین کار
    همکاری در میان فراگیران
    تنوع

نتیجه، پیدایش هفت اصل یادگیری پرشتاب است:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    آموزش، همه ذهن و جسم را با تمامی احساسات، حواس و گیرنده های آن درگیر می کند.
    آموزش، پدید آوردن است نه مصرف کردن- پدید آوردن مفاهیم جدید، شبکه های عصبی، و الگوهای تعاملات الکتروشیمیایی در کل سیستم ذهن و جسم.
    آموزش مشارکتی. رقابت میان فراگیران، سرعت یادگیری را کاهش می دهد، در حالی که همکاری، آنرا تسریع می نماید.
    یادگیری در بسیاری از سطوح به طور همزمان صورت می پذیرد.
    فراگیری، از انجام خودِ کار (همراه با بازخورد) حاصل می گردد.
    هیجانات مثبت تا حد زیادی یادگیری را بهبود می بخشد. احساسات، هم کیفیت و هم کمیت یادگیری را تعیین می کند.
    مغز فوراً و به صورت خودکار، اطلاعات را از تصاویر جذب می کند. جذب و حفظ تصاویر، آسانتر از کلمات است.


یادگیری پُرشتاب

1395/10/1
10:58
امیرحسین ستوده بیدختی
یادگیری پُرشتاب

هدف یادگیری پرشتاب، آن است که "فراگیران را وادار کند تا به طور کامل و فعال، به عنوان سازندگان دانش و مهارت خود، از ابتدا تا انتها در فرآیند آموزش درگیر شوند". در این صورت، مربیان، افرادی نخواهند بود که اطلاعات را جمع آوری و انتخاب کنند و در اختیار فراگیران قرار دهند، بلکه نقش رهبر ارکستر را، در محیطی که فراگیران بخش عمده کار را خود با خرسندی و خوشحالی انجام می دهند، بازی خواهند کرد. این امر، مبتنی بر این دیدگاه است که ایجاد یک فضای آموزشی مطلوب، شامل ایجاد موارد زیر می باشد:

    احساس تمامیت، امنیت، بهره بردن و لذتبخش بودن آموزش برای فراگیران
    درگیری کامل فراگیران- به طوری که مسئولیت کامل آموزش خود را بر عهده بگیرند
    آموزش در حین کار
    همکاری در میان فراگیران
    تنوع

نتیجه، پیدایش هفت اصل یادگیری پرشتاب است:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    آموزش، همه ذهن و جسم را با تمامی احساسات، حواس و گیرنده های آن درگیر می کند.
    آموزش، پدید آوردن است نه مصرف کردن- پدید آوردن مفاهیم جدید، شبکه های عصبی، و الگوهای تعاملات الکتروشیمیایی در کل سیستم ذهن و جسم.
    آموزش مشارکتی. رقابت میان فراگیران، سرعت یادگیری را کاهش می دهد، در حالی که همکاری، آنرا تسریع می نماید.
    یادگیری در بسیاری از سطوح به طور همزمان صورت می پذیرد.
    فراگیری، از انجام خودِ کار (همراه با بازخورد) حاصل می گردد.
    هیجانات مثبت تا حد زیادی یادگیری را بهبود می بخشد. احساسات، هم کیفیت و هم کمیت یادگیری را تعیین می کند.
    مغز فوراً و به صورت خودکار، اطلاعات را از تصاویر جذب می کند. جذب و حفظ تصاویر، آسانتر از کلمات است.


شیوه های یادگیری

1395/09/23
03:57
امیرحسین ستوده بیدختی
شیوه های یادگیری

شیوه ها و ترجیحات یادگیری، برای افراد مختلف و در موقعیت های مختلف، متفاوت است. با درک این موضوع و توسعه مهارت هایی که به شما کمک می کند تا به شیوه های مختلف بیاموزید، بیشترین بهره را از پتانسیل یادگیری خود خواهید برد. و از آنجا که بهتر قادر خواهید بود که بیاموزید و اطلاعات را جمع آوری نمایید، تصمیمات بهتری اتخاذ خواهید نمود و اقدامات بهتری را در پیش خواهید گرفت.
با درک اینکه سایر افراد می توانند ترجیحات یادگیری کاملاً متفاوتی داشته باشند، می توانید بیاموزید که پیام های خود را به طور مؤثر به شیوه ای منتشر کنید که برای تعداد بسیار بیشتری از افراد، قابل درک باشد. این امر اساساً مهم است، خصوصاً اگر متخصصی باشید که برقراری ارتباط با دیگران، بخش مهمی از شغل شما باشد.
وقت صرف کنید تا تشخیص دهید که ترجیح می دهید چگونه بیاموزید و سپس خود را وادار نمایید تا قلمرو آسایش خود را بشکنید. هنگامی که یادگیری به شیوه های جدید را آغاز کنید، از اینکه چقدر موضوعات بیشتری را دریافت می کنید و از اینکه تلفیق اطلاعات چقدر آسانتر شده است، شگفت زده خواهید شد و نسبت به آنچه که در جریان است، حس بهتری پیدا خواهید کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementشیوه های یادگیری

1395/09/23
03:57
امیرحسین ستوده بیدختی
شیوه های یادگیری

شیوه ها و ترجیحات یادگیری، برای افراد مختلف و در موقعیت های مختلف، متفاوت است. با درک این موضوع و توسعه مهارت هایی که به شما کمک می کند تا به شیوه های مختلف بیاموزید، بیشترین بهره را از پتانسیل یادگیری خود خواهید برد. و از آنجا که بهتر قادر خواهید بود که بیاموزید و اطلاعات را جمع آوری نمایید، تصمیمات بهتری اتخاذ خواهید نمود و اقدامات بهتری را در پیش خواهید گرفت.
با درک اینکه سایر افراد می توانند ترجیحات یادگیری کاملاً متفاوتی داشته باشند، می توانید بیاموزید که پیام های خود را به طور مؤثر به شیوه ای منتشر کنید که برای تعداد بسیار بیشتری از افراد، قابل درک باشد. این امر اساساً مهم است، خصوصاً اگر متخصصی باشید که برقراری ارتباط با دیگران، بخش مهمی از شغل شما باشد.
وقت صرف کنید تا تشخیص دهید که ترجیح می دهید چگونه بیاموزید و سپس خود را وادار نمایید تا قلمرو آسایش خود را بشکنید. هنگامی که یادگیری به شیوه های جدید را آغاز کنید، از اینکه چقدر موضوعات بیشتری را دریافت می کنید و از اینکه تلفیق اطلاعات چقدر آسانتر شده است، شگفت زده خواهید شد و نسبت به آنچه که در جریان است، حس بهتری پیدا خواهید کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management9 سطح یادگیری Gagne

1395/09/14
10:05
امیرحسین ستوده بیدختی
9 سطح یادگیری Gagne

آیا تاکنون فرآیند یا مهارت جدیدی را به کسی آموزش داده اید؟ احتمالاً ابتدا تصور کرده اید که کار ساده و آسانی خواهد بود، اما پس از آغاز جلسه، آنرا دشوارتر از آنچه تصور می کردید، یافته اید. افراد مختلف دارای سبک های یادگیری متفاوت هستند. پس، چگونه باید اطلاعات را به آنها ارائه کنید تا آموزش، مؤثرتر باشد؟
9 سطح یادگیری Gagne رویکردی مرحله به مرحله را ارائه می کند که می تواند به مدیران و سایر افرادی که می خواهند چیزی را آموزش دهند، کمک کند تا آموزش های خود را به گونه ای ساختار دهند که آموزش گیرندگان حداکثر بهره را از فرصت های آموزشی خویش ببرند.
سطوح یادگیری Gagne عبارتند از:

    جلب کردن توجه فراگیرندگان (پذیرش)
    آگاه کردن فراگیرندگان از هدف (انتظار، توقع)
    تحریک ذهن در مورد آموزش های قبلی (بازیابی)
    ارائه انگیزه (ادراک انتخابی)
    ارائه رهنمودهای فراگیری (رمز گذاری معنایی)
    استنباط عملکرد (واکنش)
    ارائه فیدبک (تقویت)
    ارزیابی عملکرد (بازیابی)
    بهبود حفظ و انتقال موضوعات (عمومیت دادن)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management9 سطح یادگیری Gagne

1395/09/14
10:05
امیرحسین ستوده بیدختی
9 سطح یادگیری Gagne

آیا تاکنون فرآیند یا مهارت جدیدی را به کسی آموزش داده اید؟ احتمالاً ابتدا تصور کرده اید که کار ساده و آسانی خواهد بود، اما پس از آغاز جلسه، آنرا دشوارتر از آنچه تصور می کردید، یافته اید. افراد مختلف دارای سبک های یادگیری متفاوت هستند. پس، چگونه باید اطلاعات را به آنها ارائه کنید تا آموزش، مؤثرتر باشد؟
9 سطح یادگیری Gagne رویکردی مرحله به مرحله را ارائه می کند که می تواند به مدیران و سایر افرادی که می خواهند چیزی را آموزش دهند، کمک کند تا آموزش های خود را به گونه ای ساختار دهند که آموزش گیرندگان حداکثر بهره را از فرصت های آموزشی خویش ببرند.
سطوح یادگیری Gagne عبارتند از:

    جلب کردن توجه فراگیرندگان (پذیرش)
    آگاه کردن فراگیرندگان از هدف (انتظار، توقع)
    تحریک ذهن در مورد آموزش های قبلی (بازیابی)
    ارائه انگیزه (ادراک انتخابی)
    ارائه رهنمودهای فراگیری (رمز گذاری معنایی)
    استنباط عملکرد (واکنش)
    ارائه فیدبک (تقویت)
    ارزیابی عملکرد (بازیابی)
    بهبود حفظ و انتقال موضوعات (عمومیت دادن)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر یادگیری


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - مطالب ابر یادگیری,
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات