تبلیغات
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمودار میزان تأثیر/ احتمال وقوع ریسک

درحال مشاهده: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمودار میزان تأثیر/ احتمال وقوع ریسک

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نمودار میزان تأثیر/ احتمال وقوع ریسک

1396/01/20
11:09
امیرحسین ستوده بیدختی
نمودار میزان تأثیر/ احتمال وقوع ریسک

برای پیاده سازی موفقیت آمیز یک پروژه باید ریسک های دارای اولویت متوسط و بالا را شناسایی کنید و توجه خود را بر آنها متمرکز نمایید، در غیر این صورت با خطر بیهوده ماندن تلاش های خود مواجه خواهید شد و مجبور خواهید گردید که منابع خود را برای مدیریت ریسک هایی که اتفاق می افتد، به هدر بدهید در حالی که ضرورتی ندارد.
در نمودار میزان تأثیر/ احتمال وقوع ریسک، هر یک از ریسک ها را بر روی دستگاه محور مختصات ترسیم می کنید؛ محل هر ریسک بر روی این نمودار، اولویت آنرا تعیین می کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    ریسک های احتمال بالا/ تأثیر زیاد، بحرانی ترین ریسک ها هستند که باید برای مدیریت آنها تلاش زیادی به عمل آورید.
    ریسک های احتمال پایین/ تأثیر زیاد و ریسک های احتمال بالا/ تأثیر کم، اولویت بعدی هستند که ممکن است برای هر یک از آنها بخواهید استراتژی های مختلفی را اتخاذ نمایید.
    ریسک های احتمال پایین/ تأثیر کم را همواره می توان نادیده گرفت.
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمودار میزان تأثیر/ احتمال وقوع ریسک


کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد سرمایه ملی - نمودار میزان تأثیر/ احتمال وقوع ریسک,